Ropákem za plán skládkovat popílek u Kroměříže?

Mezi dvanáct finalistů ankety Ropák 2010 se za Zlínský kraj ze dvou osob dostal jen jednatel firmy ECODUMP, s. r. o., Igor Mesenský, a to za plán zavést bývalé hliniště Vážany u Kroměříže směsí popílku ze spalování uhlí v otrokovické teplárně, cementu a vody, ačkoliv obsahuje toxické látky.

„Tato směs pod názvem Otosan 2 obsahuje jedovaté těžké kovy jako je arzén a rtuť a firma při hodnocení vlivů na životní prostředí zatím přesvědčivě nedoložila, zda by při jejím skládkování nedošlo k jejich úniku do podzemních vod,“ vysvětluje důvod nominace koordinátor ankety Miroslav Patrik z Dětí Země Brno.

Do finále ankety Ropák 2010 se tak nedostal předseda Dětí Země Miroslav Patrik, který v rámci správních řízení o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů asi 40 zvláště chráněných druhů organismů v trase silnice R55 v úseku Moravský Písek – Napajedla ve Zlínském kraji prosazoval alternativní variantu, která by v úseku Rohatec – Napajedla neprocházela přes Ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví, kde dochází ke škodlivému zásahu do biotopů asi stovky chráněných druhů organismů.

„Jde samozřejmě o zcela kuriózní stav, neboť velmi zřídka je do ankety Ropák roku nominován zástupce občanského sdružení. Nejčastěji to jsou politici, úředníci a podnikatelé, kteří mají účinnější nástroje, jak své plány realizovat,“ komentuje svou nominaci Patrik, podle něhož nelze hodnotit vlivy R55 jen podle území krajů.

Patrik byl navíc navržen i do ankety Zelená perla 2010, a to za část textu odvolání Dětí Země – Klubu za udržitelnou dopravu z ledna 2010 proti povolení výjimky Krajským úřadem Zlínského kraje k zásahu do biotopů 16 ohrožených druhů organismů silnicí R5508 Staré Město – Moravský Písek tohoto znění: „... podstatnou informací je, že vodoteč Svodnice (zřejmě území JmK) je bez výskytu ohrožených druhů organismů a vodoteč Okluky obsahuje výskyt 3 ohrožených ptáků (bez zásahu – uletí) 1 ohrožené veverky (bez zásahu – uteče) a 1 brouka batolce (bez zásahu – nelze řešit)...“

O vítězích anket Ropák a Zelená perla rozhodují členové Komise, která má nyní 114 členů. Do ankety Ropák 2010 bylo nominováno 23 platných kandidátů a 54 platných výroků na Zelenou perlu 2010. Do nejužšího finále se probojovalo 12 finalistů.

Titul Ropák 2010 získal

1) Mgr. Pavel Drobil, ministr životního prostředí a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ODS) – Česká republika (411 bodů)

  • za plán oslabit pravomoce a význam Ministerstva životního prostředí při ochraně přírody, krajiny, životního prostředí a přírodních zdrojů ve prospěch „silových“ ministerstvech (průmyslu, dopravy, zemědělství a místního rozvoje) tak, aby ekologická legislativa a aktivní účast veřejnosti při rozhodování nemohly efektivně ovlivňovat různé záměry,
  • za podporu vyloučení účasti veřejnosti ze stavebních řízení pro záměry mající vliv na přírodu a životní prostředí při novelizaci stavebního zákona, čímž dojde ke zrušení veřejné kontroly rozhodování úředníků a možnosti ovlivnit průběh výstavby záměru i jeho konečnou konkrétní podobu,
  • za pasivitu schválit novou vyhlášku o kácení mimolesních dřevin, která by omezila masivní kácení menších stromů, zejména ovocných nacházejících se i jako aleje podél silnic, bez povolení, bez uložení náhradní výsadby a bez účasti veřejnosti,
  • za plán přesunout miliardy korun z Operačního programu životní prostředí na některé části nových dálnic a silnic jako jsou ekodukty, protihluková opatření apod., ačkoliv jde o povinné eliminační a kompenzační opatření stavebníka, které by neměly být hrazeny z tohoto programu,
  • za úvahy porušit princip bezzásahovosti v I. zónách Národního parku Šumava při řešení kůrovcové kalamity,
  • za podporu výstavby nových spaloven v ČR v neprospěch sběru, třídění a recyklace odpadů, zejména biologicky rozložitelných, jejichž sběr není masivně zajištěn, a přestože je míra recyklace odpadů v ČR jen 20 %, takže bude nadále existovat tlak na těžbu surovin či kácení stromů, výrobu a dovoz přírodních zdrojů, přičemž celková bilance výroby energie pro tuto činnost je vyšší, než získaná pouhým spalováním,
  • za snahu snížit přísnost České inspekce životního prostředí při udělování pokut znečišťovatelům životního prostředí a poškozovatelům přírody a více využívat domluvy a jiných „nápravných“ opatření,
  • za návrh zařadit výrobu elektrické energie z jaderných elektráren mezi obnovitelné zdroje energie s odůvodněním, že jedině tak může ČR splnit podíl 20 % z těchto zdrojů do roku 2020, takže nemusí už činit jiná opatření na úsporu energie, zvyšování energetické účinnosti a využívání skutečných obnovitelných zdrojů energie, tj. větru, slunce, vody, tepla země a biomasy.

12) Igor Mesenský, většinový jednatel firmy ECODUMP, s. r. o. – Zlínský kraj (30 bodů)

  • za plán zavést bývalé hliniště Vážany u Kroměříže v blízkosti hustě obydlené oblasti směsí popílku ze spalování uhlí v otrokovické teplárně, cementu a vody pod názvem Otosan 2, která obsahuje vysokou koncentraci toxických látek jako je arzen a rtuť, takže tu existuje vážné riziko znečištění povrchových a podzemních vod, přičemž v rámci probíhajícího hodnocení vlivů tohoto plánu na životní prostředí se proti němu postavili jak místní občané, tak město Kroměříž.
Last modified: Sunday, 24 November 2019, 12:45 AM