Zejména vypracované autorem (redaktorem) předmětu pro hlavní bloky učiva – texty, prezentace, tabulky, e-learning, testy,..
Země je třetí planeta sluneční soustavy, zároveň největší terestrická planeta v soustavě a jediné planetární těleso, na němž je dle současných vědeckých poznatků potvrzen život. Země nejspíše vznikla před 4,6 miliardami let a krátce po svém vzniku získala svůj jediný přirozený satelit – Měsíc. Země obíhá kolem Slunce po téměř kružnicové dráze s velmi malou excentricitou. Země jako domovský svět lidstva má mnoho názvů v závislosti na národu, mezi nejznámější patří název latinského původu Terra, Tellus či řecký název Gaia.


http://cs.wikipedia.org/wiki/Zeme
http://astronomia.zcu.cz/planety/zeme/1936-vznik-a-vyvoj-zeme
http://galaktis.cz/clanek/geologicke-ery-vyvoje-zeme/
Buňka je základní stavební a funkční jednotka těl organizmů, nikoliv však těch nebuněčných, jako jsou viry. Jsou obklopené membránou a uvnitř obsahují koncentrovaný vodný roztok různých látek (cytoplazmu). Obvykle obsahují genetický materiál a jsou schopné se dělit.


http://cs.wikipedia.org/wiki/Bunka
Kvasničková D.: Základy ekologie, Fortuna 2004.
Organismus je v biologii i ekologii živá bytost. Slovo pochází z řeckého organon, což znamená instrument. Všechny organismy schopné reakce na vnější podněty, rozmnožování, růstu a stabilní existence.


http://cs.wikipedia.org/wiki/Organismus
http://www.biomach.cz/
Kvasničková D.: Základy ekologie,Fortuna 2004.
Základní jsou individua (jedinci, jednotlivé organismy). Jsou to živé soustavy, které vykonávají všechny základní životní funkce (jinak by nebyly schopné života). Jsou to jednobuněčné i mnohobuněčné organismy, i jednotlivé buňky mnohobuněčných organismů (v buněčných kulturách jsou samostatně schopny života).


Storch D., Mihulka S.: Ekologie, Institut dětí a mládeže MŠMT ČR, Praha 1997.
http://sites.google.com/site/biomachgbn/obecna-biologie-4/obecne-vlastnosti-organismua-zivych-soustav
http://biologie.webz.cz/www/vlastnosti.html
http://www.prirodopis.estranky.cz/clanky/Ziva-a-neziva-priroda.html
Základní jsou individua (jedinci, jednotlivé organismy). Jsou to živé soustavy, které vykonávají všechny základní životní funkce (jinak by nebyly schopné života). Jsou to jednobuněčné i mnohobuněčné organismy, i jednotlivé buňky mnohobuněčných organismů (v buněčných kulturách jsou samostatně schopny života).


Storch D., Mihulka S.: Ekologie, Institut dětí a mládeže MŠMT ČR, Praha 1997.
http://sites.google.com/site/biomachgbn/obecna-biologie-4/obecne-vlastnosti-organismua-zivych-soustav
http://biologie.webz.cz/www/vlastnosti.html
http://www.prirodopis.estranky.cz/clanky/Ziva-a-neziva-priroda.html
Dědičnost je ojedinělá vlastnost živých organismů. Díky ní dochází k přenosu určitých znaků z rodičovské generace na generaci potomků. Tento přenos z generace na generaci označujeme jako vertikální přenos dědičné informace (shora dolů - jak můžeme pozorovat v rodokmenu). Mimo to existuje i horizontální přenos dědičné informace (mezi jedinci téže generace), což je typické například pro bakterie.


http://genetika.wz.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Genetika
Během čtvrtohor do své poslední fáze dospěl vývojový proces, který začal u primitivních primátů ve třetihorách (paleocénu), který ze současného pohledu vyvrcholil vznikem „moderního“ člověka - Homo sapiens - asi před 200 000 lety.


http://cs.wikipedia.org/wiki/vyvoj_cloveka
http://www.ucebnice-dejepisu.ic.cz/0001-vznik-a-vyvoj-cloveka.php
http://anthrop.sci.muni.cz
http://evoluce.wgz.cz/vznik-a-vyvoj-cloveka
Během čtvrtohor do své poslední fáze dospěl vývojový proces, který začal u primitivních primátů ve třetihorách (paleocénu), který ze současného pohledu vyvrcholil vznikem „moderního“ člověka - Homo sapiens - asi před              200 000 lety.


http://cs.wikipedia.org/wiki/vyvoj_cloveka
http://www.ucebnice-dejepisu.ic.cz/0001-vznik-a-vyvoj-cloveka.php
http://www.sos-ub.cz/proj_06/lekce4/hyp2.htm
http://sites.google.com/site/biomachgbn/
V této galerii jsou popsány části lidského těla, jednotlivé soustavy, kůže a její choroby, imunita, stravovaní a výživa.


Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje zdraví jako „stav kompletní fyzické, mentální a sociální pohody, a nesestává se jen z absence nemoci nebo vady“.


http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdravi
http://cs.wikipedia.org/wiki/Imunita
Kvasničková, D.: Základy ekologie pro základní a střední školy, Fortuna, 2004.
Soustava jedinců stejného druhu žijících na v určitém místě a v určitém čase. Počet jedinců v určitém prostoru udává hustotu populace (počet obyvatel/km2).


http://cs.wikipedia.org/wiki/Populace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spolecenstvo
Země je třetí planeta sluneční soustavy a jediné planetární těleso, na němž je dle současných vědeckých poznatků potvrzen život. Země nejspíše vznikla před 4,6 miliardami let a krátce po svém vzniku získala svůj jediný přirozený satelit – Měsíc. Země obíhá kolem Slunce po téměř kružnicové dráze s velmi malou excentricitou.


http://cs.wikipedia.org/wiki/Zeme
Lidstvo se od svého vzniku muselo v zájmu své existence vypořádávat s různými nepříznivými vlivy, které ovlivňovaly a nadále ve velké míře ovlivňují jednání a konání člověka. Zdroji, které ohrožují lidské životy, hmotné a kulturní statky a životní prostředí, jsou vlivy (hrozby a následné ohrožení) narušující společenské, technologické a přírodní systémy.


http://www.mvcr.cz/clanek/ochrana-cloveka-za-mimoradnych-udalosti.aspx
Vysvětlení pojmu ekologie, historie a dělení na obory ekologie.


http://cs.wikipedia.org/
http://sites.google.com/site/biomachgbn/
http://www.mzp.cz/
http://www.sos-ub.cz/clovek.htm
Základní ekologický slovník


http://www.priroda.cz/slovnik.php
http://cs.wikipedia.org/
Historický vývoj vztahů člověka a prostředí, součastné problémy vztahu člověk a prostředí


http://sites.google.com/site/biomachgbn/ekologie/historicky-vyvoj-vztahua-cloveka-a-prostredi        http://cs.wikipedia.org/
V této kapitole rozdělíme podmínky života na dvě hlavní podmínky:
1.abiotické podmínky - tj. složky neživé přírody: sluneční záření, voda, ovzduší, půda...
2.biotické podmínky  - tj. ostatní podmínky: rostliny, živočichové...


http://sites.google.com/site/biomachgbn/ekologie/abioticke-faktory-prostredi
http://cs.wikipedia.org/wiki/
http://www.priroda.cz/
Ekosystém je obecné označení pro ucelenou část přírody (biosféry), která ovšem není uzavřená a komunikuje s ostatními částmi přírody. Příkladem je např. ekosystém listnatého lesa vlhké nekosené louky. Protože není zpravidla jednoznačně specifikováno, jakou prostorovou velikost by měl ekosystém mít, lze za ekosystém považovat v extrémním případě i celou biosféru a naopak, třeba i trávicí trakt přežvýkavce.


http://cs.wikipedia.org/wiki/
http://sites.google.com/site/biomachgbn/ekologie/ekosystem
http://leccos.com/index.php/clanky/ekosystem
Koloběh látek (též biogeochemický cyklus) je v ekologii a geologii cyklus určitého chemického prvku či molekuly, který probíhá živým i neživým prostředím. Díky tomuto koloběhu je daný prvek zpravidla recyklován, přestože se mohou vyskytovat rezervoáry, kde je daná látka na delší dobu akumulována.


http://sites.google.com/site/biomachgbn/ekologie/biosfera
http://cs.wikipedia.org/wiki/
http://www.mezistromy.cz/cz/les/les-jako-ekosystem/potravni-retezec
Krajina je odborný geografický a ekologický pojem, který vědeckým způsobem popisuje vybranou část zemského povrchu s typickou kombinací přírodních a kulturních prvků a charakteristickou scenérií. K základním složkám krajiny patří reliéf, půda, vodstvo, klima, vegetační pokryv, zvířena a člověk. Jako přírodní krajina se nazývá území nedotčené lidskou činností, v němž dominují přirozené prvky, takových oblastí však na Zemi zbývá velmi málo. V současnosti převládá kulturní krajina vzniklá přetvořením původní přírodní krajiny činností člověka.


http://sites.google.com/site/biomachgbn/
http://cs.wikipedia.org/wiki/
http://leccos.com/index.php/clanky/biom
K červnu 2009 byla populace lidí na Zemi odhadována na 6 790 000 000 jedinců s mírně rostoucím tempem růstu s efektivní hodnotou 1,167% ročně. K prolomení 7 miliardové hranice, podle odhadu vědců, dojde v říjnu letošního roku 2011.


http://www.vsetin.zsrokytnice.cz/8_lide.php#1
http://gnosis9.net/populace.php
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lidstvo#Lidsk.C3.A1_populace
Životní prostředí je soubor všech vnějších podmínek, životných i neživotných, které obklopují jedince, populaci nebo jiný živý systém a poskytují mu všechny nezbytnosti k životu; působení je obousměrné; každý druh organismu vyžaduje jiné životní podmínky, jemu vlastní a nezbytné.


http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
http://www.sos-ub.cz/clovek.htm
http://www.priroda.cz/
http://sites.google.com/site/biomachgbn/
Dopady činností člověka na ŽP můžeme je rozdělit na dvě části:
a) vlivy způsobené člověkem, vyvolané aktivitou člověka
b) vzniklé přímým i nepřímým působením člověka na rostliny, živočichy, houby a mikroorganismy v krajině (pozitivní a negativní vlivy; prozatím převládají vlivy negativní).


http://www.priroda.cz/slovnik.php
http://cs.wikipedia.org/wiki/
http://www.sos-ub.cz/clovek.htm
Přírodní zdroje – jsou zdroje, které jsou již využívány člověkem nebo budou moci být využívány v budoucnosti.


http://www.priroda.cz/slovnik.php
http://cs.wikipedia.org/wiki/
http://www.sos-ub.cz/clovek.htm
http://www.tvujdum.cz/
http://www.obrazky.cz
Odpad je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.


http://www.jaktridit.cz/odpady/index.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpady
http://www.itr.si/javno/youth_farm/cz/index.html
http://www.sos-ub.cz/clovek.htm
Nadměrný tlak ze strany člověka způsobuje postupné změny naší planety. Vlivy ohrožující přírodní sféru nevytvářejí podmínky pro existenci života na Zemi. Jak vyplývá z usnesení na mezivládních konferencích, nejdůležitější prevencí je dostatečná vzdělanost a výchova obyvatel.
Globální změny postihují především citlivé ekosystémy, které jsou dnes již vyčleňovány jako environmentálně kritické oblasti. Kritičnost území je posuzována podle zranitelnosti, tj. pravděpodobnosti poškození ovlivňovaného systému.
Typickým příkladem území s vysokou zranitelností jsou ostrovy a pobřežní nížiny v souvislosti s potenciálními důsledky skleníkového efektu, resp. globálního oteplování planety.


http://www.priroda.cz/slovnik.php
http://cs.wikipedia.org/wiki/
http://www.enviwiki.cz/wiki/
Všechny součásti přírodního prostředí a krajiny, ať je to živá příroda – rostliny a živočichové, nebo příroda neživá – horniny a minerály, jakož i tvářnost krajiny samotné (krajinný ráz), jsou naším národním bohatstvím. Proto, aby toto bohatství bylo zachováno i příštím generacím, je potřeba poznávat jeho hodnoty a na základě poznání zabezpečit jeho účinnou ochranu před nepříznivými vlivy. Těmito vlivy jsou různé druhy lidské činnosti související s historicky podmíněným rozvojem civilizace. Ochrana přírodních hodnot však není jen naší morální povinností, ale je zakotvena i v právních předpisech, které jsou důležité nejen pro občany, ale i pro orgány veřejné správy.


http://www.ochranaprirody.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_o_ochran%C4%9B_p%C5%99%C3%ADrody_a_krajiny
http://kr-stredocesky.cz/portal/odbory/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi/ochrana-prirody-a-krajiny/
Chráněné území v Česku definuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.


http://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_%C3%BAzem%C3%AD_v_%C4%8Cesku
http://www.naturabohemica.cz/kategorie-chranenych-uzemi-v-cr/
http://chranene-uzemi.sije.cz/
V současné době dochází k zásadním změnám ve společnosti, ekonomice, průmyslu a téměř všech odvětvích lidské činnosti.  Do popředí se dostává pojem udržitelnost, který můžeme spojit nejen s životním prostředím, ale i se situací ve společnosti stejně jako i jinými lidskými činnostmi.


http://www.priroda.cz/slovnik.php
http://cs.wikipedia.org/wiki/
http://www.sos-ub.cz/clovek.htm
http://www.fi.muni.cz/~tomp/envi/
http://www.pravo.wz.cz/pzp/data/pzp_moje.doc
Je takový způsob rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Mezi hlavní cíle trvale udržitelného rozvoje patří zachování životního prostředí dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě.


http://www.priroda.cz/slovnik.php
http://cs.wikipedia.org/wiki/
http://www.sos-ub.cz/clovek.htm
http://www.fi.muni.cz/~tomp/envi/
Tohle téma je návodem pro žáky o pochopení vztahů člověka a životního prostředí, vede je k poznání významu odpovědnosti za jednání jedince i celé společnosti. Pomáhá žákům aktivně se účastnit ochrany prostředí, ovlivňuje i životní styl a hodnotové postoje.


http://www.priroda.cz/slovnik.php
http://cs.wikipedia.org/wiki/
http://www.sos-ub.cz/clovek.htm
http://www.fi.muni.cz/~tomp/envi/
Kapitola obsahuje tři vyučovací hodiny, které jsou na portále uložené za touto kapitolou


Mgr. Pavel Daněk, ŠVP
Náš vesmír je tvořen rozličnými formami hmoty, z nichž nejlépe prozkoumána je forma látek. Látky mohou nabývat rovněž různých forem, resp. skupenství. Každá látka je popisována svými vlastnostmi, kromě skupenství také tvarem, hmotností, energií, elektrickým nábojem atd.


http://www.priroda.cz/slovnik.php
http://cs.wikipedia.org/wiki/
http://www.sos-ub.cz/clovek.htm
http://www.zschemie.euweb.cz/latky/latky14.html
Chemickými rozbory bylo zjištěno, že přírodní látky, které tvoří živé organismy můžeme rozdělit do 4 základních skupin:
1. sacharidy (cukry)
2. lipidy (tuky)
3. bílkoviny
4. nukleové kyseliny
Nesmíme však zapomenout, že důležitou součástí živé hmoty je voda, která tvoří 50-80% hmotností živočichů a rostlin, podle druhu.


http://www.priroda.cz/slovnik.php
http://cs.wikipedia.org/wiki/
http://www.sos-ub.cz/clovek.htm
http://www.komenskeho66.cz/materialy/chemie/WEB-CHEMIE9/prirodnilatky.html
Vše, co slouží k výživě organismu, nazýváme potrava. V biochemickém procesu nazvaném trávení je potrava rozložena tak, aby živiny obsažené v potravě mohly být tělem využity. Potrava (sacharidy, bílkoviny a tuky) se během procesu trávení rozkládá na látky, které jsou schopny přejít do krevního řečiště.


http://www.priroda.cz/slovnik.php
http://cs.wikipedia.org/wiki/
http://www.sos-ub.cz/clovek.htm
http://web.natur.cuni.cz/studiumchemie/materialy/Milada_Rostejnska/Biochem/index.htm