Zejména vypracované autorem (redaktorem) předmětu pro hlavní bloky učiva – texty, prezentace, tabulky, e-learning, testy,..
Plasty, známé také pod názvem plastické hmoty nebo pod ne zcela přesným (obecnějším) názvem „umělé hmoty“, označují řadu syntetických nebo polosyntetických polymerních materiálů. Často obsahují další látky ke zlepšení užitných vlastností, např. odolnosti proti stárnutí, zvýšení houževnatosti, pružnost apod.


http://de.wikipedia.org/wiki/Kunststoff#Thermoplaste
http://de.wikipedia.org/wiki/Polyethylen
Polymer je látka sestávající z molekul jednoho nebo více druhů atomů nebo skupin spojených navzájem v tak velkém počtu, že řada fyzikálních a chemických vlastností této látky se nezmění přidáním nebo odebráním jedné nebo několika konstitučních jednotek. Polymery vznikají polymerací nebo polykondenzací. Makromolekuly jsou složené z velkého počtu atomů vázaných chemickými vazbami do dlouhých řetězců. Tyto řetězce tvoří pravidelně se opakující části, které nazýváme stavební nebo monomerní jednotky (mery). Počet merů udává polymerační stupeň n, který mívá hodnotu 10 až 106.


http://cs.wikipedia.org/wiki/Polymerizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polymer
Sacharidy jsou přírodní látky většinou rostlinného původu. V rostlinách tvoří buněčné stěny a ukládají se v nich jako zásobní látky. Pro živočichy jsou hlavním zdrojem energie.
• Molekuly jednoduchých sacharidů obsahují vždy více hydroxylových skupin a jednu skupinu karbonylovou.
• V molekulách sacharidů jsou obsaženy atomy tří prvků - uhlíku, vodíku a kyslíku.


http://xantina.hyperlink.cz/organika/prirodni/oligosacharidy.html
http://xantina.hyperlink.cz/organika/prirodni/monosacharidy.html
http://xantina.hyperlink.cz/organika/prirodni/polysacharidy.html
Neboli tuky a oleje jsou estery glycerolu a vyšších karboxylových kyselin (kyseliny palmitová, stearová a olejová = s větším počtem uhlíků v molekule).


http://s285.photobucket.com/albums/ll60/kimleen_bucket/?action=view&current=Lipids.jpg&mediafilter=images
http://www.slouceniny.unas.cz/tuky.htm
Za přírodní látky se považují organické sloučeniny, které jsou produkty chemických reakcí probíhajících v živých organismech – rostlinách a živočiších.
Některé z přírodních látek jsou jednoduché organické sloučeniny, jiné naopak velmi složité makromolekulární látky.


http://www.slouceniny.unas.cz/
RNDr.J.Blažek,RNDr.J.Fabini:Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření SPN Praha 1988 č.j.28724/82-211
Aldehydy jsou organické sloučeniny, které obsahují aldehydickou funkční skupinu (-CHO) (pozor na záměnu s alkoholy -COH) na konci uhlovodíkového řetězce. Řadí se mezi karbonylové sloučeniny (spolu s ketony, které obsahují karbonylovou skupinu C=O uvnitř řetězce).


http://cs.wikipedia.org/wiki/Aldehydy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Formaldehyd
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ketony
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karboxylov%C3%A9_kyseliny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aceton

http://karboxylove-kyseliny.navajo.cz/
Deriváty uhlovodíků
Halogenderiváty jsou organické sloučeniny, které vznikají náhradou jednoho nebo více atomů vodíku v molekule uhlovodíku atomem halogenu (fluor, chlor, brom, jod).
Nitrosloučeniny obsahují ve svých molekulách jednovaznou nitroskupinu -NO2, která je vázaná na uhlík.Alkoholy jsou nearomatické hydroxylové deriváty uhlovodíků. Tyto organické sloučeniny obsahují skupinu -OH .


http://home.tiscali.cz/chemie/halogender.htm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Methanol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ethanol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Glycerol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ethylenglykol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nitroslou%C4%8Deniny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nitrobenzen
Alkany jsou nasycené uhlovodíky s jednoduchými vazbami mezi atomy uhlíku (v uhlíkovém řetězci).
Alkany s přímým řetězcem tvoří homologickou řadu (z řec. homologie, tj. shoda), v níž každý následující uhlovodík se liší od předchozího o skupinu -CH2- (homologický přírůstek).
Obecný vzorec alkanů CnH2n+2


      http://cs.wikipedia.org/wiki/Areny
http://projektalfa.ic.cz/alkiny.htm
prof.RNDr.J.Vacík,DrSc.:Přehled Středoškolské chemie SPN Praha 1999 ISBN 80-7235-108-7
Průběh reakcí organických sloučenin je závislý na typech kovalentních vazeb, které existují v jejích molekulách. Například sloučeniny, které obsahují násobné vazby, jsou reaktivnější, než sloučeniny s jednoduchými vazbami. Charakteristické pro reakce organických sloučenin je, že


RNDr.J.Blažek,RNDr.J.Fabini:Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření SPN Praha 1988 č.j. 28724/82-211
Typy vzorců
1) Sumární (souhrnný, molekulový) vzorec – vyjadřuje celkový počet a druh atomů v molekule, používá se u jednodušších organických sloučenin.


  http://zs.starapaka.indos.cz/Chemie/uvodorg.htm
RNDr.J.Blažek,RNDr.J.Fabini:Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření,SPN Praha 1988 č.j.28724/82-211
Organická chemie je vědním oborem chemie, který se zabývá strukturou, vlastnostmi, přípravou a využitím organických sloučenin. Je složitější než anorganická chemie. Původně se tato věda zabývala studiem látek z oblasti živé přírody, vznikla na přelomu 18. a 19. století jako samostatný vědní obor v souvislosti s rozdělením přírody na neživou (anorganickou) a živou (organickou).


http://cs.wikipedia.org/wiki/Organick%C3%A1_slou%C4%8Denina
http://zs.starapaka.indos.cz/Chemie/uvodorg.htm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organick%C3%A1_chemie
Přechodné kovy (valenční elektrony v d orbitalech, I. B a II. B skupiny byly zmíněny ve zvláštní kapitole)vykazují vysokou pevnost v tahu, hustotu, teplotu tání a varu. Tyto i jiné vlastnosti jsou u přechodných kovů způsobeny schopností jejich d elektronů  delokalizovat se v prostředí kovové mřížky. U kovových látek je kov tím pevnější, čím více elektronů je společných – sdílených mezi atomovými jádry (kovová vazba).


http://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_pec
http://de.wikipedia.org/wiki/Stahl
Do IV. A skupiny patří kromě křemíku a uhlíku germanium, cín a olovo. Germanium je polokov, cín a olovo jsou kovy podobných vlastností.


http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Olovo
RNDr.J.Blažek,RNDr.J.Fabini:Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření,SPN Praha 1988 č.j.28724/82-211
V I. B skupině jsou kovy podobných vlastností – měď, stříbro a zlato.Hlavním minerálem a rudou pro průmyslovou výrobu zinku je sfalerit, ZnS.V zemské kůře je rtuť velmi vzácná. V přírodě se rtuť vyskytuje poměrně vzácně i jako elementární prvek. Hlavním minerálem a zdrojem pro výrobu je však sulfid rtuťnatý HgS, česky rumělka neboli cinabarit.


http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9B%C4%8F http://cs.wikipedia.org/wiki/Zinek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rtu%C5%A5
http://www.chem-web.info/photogallery.php?album_id=10
RNDr.J.Blažek,RNDr.J.Fabini:Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření, SPN Praha 1988 č.j. 28724/82-211
Nejdůležitějším a technicky nejvýznamnější kov této skupiny je hliník. Kromě hliníku jsou ve III. A skupině – bor, galium, indium, thallium.


http://www.predmetove.chytrak.cz/subory/devat/Tomas_Pete_projekt/stranka3.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlin%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Termit_(chemie)
http://www.chem-web.info/photogallery.php?album_id=3
Mezi alkalické kovy, které zařazujeme do I. A skupiny, patří  lithium, sodík, draslík,
rubidium, cesium a radioaktivní francium. Vlastnosti těchto prvků vyplývají z poznatku, že jejich atomy mají proti relativně stabilní elektronové konfiguraci předcházejícího vzácného plynu jeden elektron navíc.Jako kovy alkalických zemin se označují pouze vápník (Ca), stroncium (Sr), baryum (Ba) a radium (Ra). Nesprávně se do této skupiny zařazují také kovy beryllium (Be)  hořčík (Mg). Prvky 2. skupiny periodické tabulky prvků se souhrnně mohou označovat starším názvem II. A skupina.


http://cs.wikipedia.org/wiki/2._skupina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alkalick%C3%A9_kovy
http://www.gvi.cz/files/chemie/prvni.pdf
RNDr.J.Blažek,RNDr.J.Fabini:Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření,SPN Praha 1988 č.j.28724/82-211
Kovy (z řeckého μέταλλον Metallon ) jsou chemické prvky , které jsou v periodické tabulce na levé straně a pod dělicí čarou od  bóru po astat . Jedná se o asi 80 procent chemických prvků, přičemž je plynulý přechod mezi nekovy  a polokovy.


    http://de.wikipedia.org/wiki/Metalle
    http://ireferaty.lidovky.cz/303/1937/Kovy
RNDr.J.Blažek,RNDr.J.Fabini:Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření,SPN Praha 1988,č.j. 28724/82-211                                                                                                                             
Uhlík (chemická značka C, latinsky Carboneum) je chemický prvek, který je základem všech organických sloučenin a tím i všech živých organismů na této planetě. Sloučeniny uhlíku, především fosilní paliva jako zemní plyn a uhlí slouží jako energetický zdroj pro výrobu elektřiny  a vytápění, produkty zpracování ropy  jsou nezbytné pro pohon spalovacích motorů.


http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99em%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk
RNDr.J.Blažek,RNDr.J.Fabini:Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření,SPN Praha 1988 č.j. 28724/82-211
Dusík je plyn bez barvy, chuti a zápachu. Není jedovatý. Dusík je v atmosféře tvořen dvouatomovými molekulami, které jsou spojené velmi pevnou trojnou vazbou.
Fosfor  - je nekovový prvek, vyskytující se v přírodě pouze ve formě sloučenin.


http://cs.wikipedia.org/wiki/Fosfor
http://referaty-seminarky.sk/p3-prvky-a-jejich-slouceniny--skupina-dusiku
Kyslík je nejrozšířenějším prvkem na zemi. Je součástí atmosféry (21 objemových procent vzduchu),  je to významný biogenní prvek. Volně se kyslík vyskytuje v atmosféře ve formě dvouatomových (O2 ) a tříatomových (O3 - ozón) molekul.


http://web.quick.cz/rekva/autogen/redvent.htm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADra
http://kyslik.navajo.cz/
Jsou to nekovy v VII. A skupině tzv. halogeny, z nichž nejvýznamnější je chlor a v VIII. A skupině tzv. vzácné plyny.


http://cs.wikipedia.org/wiki/Chlor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fluor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Radon
http://de.wikipedia.org/wiki/Edelgase

Vodík patří společně s uhlíkem, kyslíkem a dusíkem mezi tzv. biogenní prvky, které tvoří základ všech živých organizmů. Vodík se vyskytuje ve všech sloučeninách tvořících nejvýznamnější surovinu současné energetiky a organické chemie – ropu. Vodík je základním stavebním prvkem celého vesmíru, vyskytuje se jak ve všech svítících hvězdách, tak v mezigalaktickém prostoru


http://cs.wikipedia.org/wiki/Vod%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
Redoxní děje nebo také děje oxidačně redukční jsou chemické reakce, u kterých dochází ke změně oxidačního čísla reagujících částic. Mechanismus těchto reakcí je založen na přenosu elektronů.http://www.youtube.com/watch?v=e6Xxz-VBE6s&NR=1
http://protiproud.wz.cz/_chemie/vypocty_rovnice.htm
RNDr.J.Blažek,RNDr.J.Fabini:Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření SPN Praha 1988 č.j.28724/82-211
Hodnota pH je definována jako záporný dekadický logaritmus aktivity oxoniových kationtů. Ve zředěných vodných roztocích lze hodnotu aktivity přiblížit hodnotou koncentrace a pak platí: pH = − log(c(H3O + ))


http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselost
http://www.youtube.com/watch?v=fvR8AXAVlps&feature=related
RNDr.J.Blažek,RNDr.J.Fabini:Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření SPN Praha 1988 č.j.28724/82-211
Studiem tepelných změn při přeměně výchozích látek na produkty se zabývá termochemie.Chemická kinetika studuje rychlost chemických reakcí. Rychlost chemické reakce je definována jako počet molů látky, která vznikne nebo zanikne danou reakcí za jednu sekundu.


http://projektalfa.ic.cz/vreak.htm
http://absolventi.gymcheb.cz/2008/ivblech/chemicka%20kinetika%201.htm
http://www.gvi.cz/files/chemie/termochemie.pdf
Většina anorganických sloučenin má dvouslovný název. Skládá se z podstatného jména a přídavného jména. Podstatné jméno udává druh sloučeniny a odvozuje se z části s větší elektronegativitou (aniont)-chlorid, kyselina, síran. Přídavné jméno označuje část s menší elektronegativitou (kationt).


RNDr.J.Blažek,RNDr.J.Fabini: Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření SPN Praha 1988 č.j.28724/82-211 Prof.RNDr.Jiří Vacík DrSc.: Přehled středoškolské chemie SPN Praha 1999 ISBN 80-7235-108-7
České chemické názvosloví anorganických látek vychází z hodnot oxidačních čísel atomů tvořících danou molekulu nebo iont.
Oxidační číslo atomu je rovno násobku elementárního náboje, který by atom získal přidělením vazebných elektronových párů elektronegativnějšímu atomu.


http://xantina.hyperlink.cz/oxcislo.html RNDr.J.Blažek,RNDr.J.Fabini:Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření
Chemická vazba se mezi atomy vytvoří jedině tehdy, když dojde při tomto ději k uvolnění
určitého množství vazebné energie. Na základě zákona o zachování energie je zřejmé, že k rozštěpení chemické vazby je třeba naopak dodat energii, která se číselně rovná energii, která
se uvolní při vzniku této vazby .


http://www.sci.muni.cz/mineralogie/kap_3_5_vazby/kap_3_5_vazby.htm#3.5.3.


http://www.vyukovematerialy.cz/chemie/rocnik8/prv06.htm

RNDr.J.Blažek,RNDr.J.Fabini:Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření SPN Praha 1988 č.j.28724/82-211
Periodický zákon, který prezentoval 6. března 1869 Dmitrij Ivanovič  Mendělejev, vychází z pravidelně se opakujících vlastností prvků. Zákon zní: Vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí jejich atomových hmotností, tzn. pravidelně se u prvků opakují podobné vlastnosti.


RNDr.J.Blažek,RNDr.J.Fabini:Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření SPN Praha 1988  č.j.28724/82-211http://cs.wikipedia.org/wiki/Periodick%C3%A1_tabulka
Atomy jsou velmi malé částice, jejichž průměr je přibližně 10-10m. Atomy jsou elektricky neutrální částice, které se skládají z jádra a obalu, v nichž jsou elementární částice: protony, neutrony a elektrony. Protony a neutrony jsou obsaženy v jádře, elektrony tvoří obal atomu


http://www.zschemie.euweb.cz/atomy/atom3.html Ahttp://mineralogie.sci.muni.cz/kap_3_2_atom/kap_3_2_atom.htm RNDr.J.Blažek,RNDr.J.Fabini:Chemie prostudijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření SPN Praha 1988 č.j.28724/82-211
Složení roztoku se vyjadřuje nejčastěji hmotnostním zlomkem w nebo látkovou koncentrací c.


RNDr.J.Blažek,RNDr.J.Fabini:Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření SPN Praha 1988 č.j.28724/82-211 Prof.RNDr.Jiří Vacík,DrSc.:Přehled středoškolské chemie SPN Praha 1999 ISBN 80-7235-108-7
Roztok  je homogenní směs rozpouštědla a rozpuštěných látek. Podle skupenství rozlišujeme roztoky plynné – např. vzduch, kapalné – např. roztok chloridu sodného ve vodě a pevné –např. slitiny kovů.


http://www.zschemie.euweb.cz/smesi/smesi9.html
http://wikipedia.infostar.cz/s/so/soluble.html
Chemická rovnice vyjadřuje látky, které do reakce vstupují (reaktanty) a látky reakcí vznikající (produkty).


Pro chemické výpočty jsou důležité některé základní pojmy a vztahy mezi nimi. Jsou to látkové množství, molární hmotnost, molární objem, relativní atomová a molekulová hmotnost.


RNDr. J. Blažek: Chemie pro studijní obory nechemického zaměření,SPN Praha 1984

Prvek je chemická látka složená z atomů o stejném protonovém čísle. To znamená, že např. železo chápeme jako chemickou láku, složenou ze samých atomů železa, tj. majících v jádře počet protonů daných číslem 26.


http://www.zschemie.euweb.cz/molekuly/molekuly2.html
Stavebními částicemi hmoty jsou atomy, molekuly a ionty. Tyto částice jsou složeny z protonů, neutronů a elektronů. Stavební částice můžeme charakterizovat podle počtu atomových jader a podle náboje.


RNDr. J. Blažek: Chemie pro studijní obory nechemického zaměření,SPN Praha 1984

Všechna tělesa jsou tvořena látkami. Jsou to např. vzduch, železo, voda. Látky dělíme podle několika hledisek.


http://cs.wikipedia.org/wiki/Destilace
Chemie je přírodní věda studující vlastnosti, složení a strukturu látek a jejich vzájemné přeměny


www.hajduch.net
RNDr. J. Blažek: Chemie pro studijní obory nechemického zaměření,SPN Praha 1984