Zejména vypracované autorem (redaktorem) předmětu pro hlavní bloky učiva – texty, prezentace, tabulky, e-learning, testy,..
Ačkoliv je drama považováno za svébytný literární druh a určitě může existovat a působit i bez jevištní realizace, vyžaduje obvykle konkrétní divadelní podobu. Tak se dramatická tvorba autorů vytržených z přirozených podmínek, zbavených inscenačních možností ocitá až na samém okraji jejich tvůrčí aktivity. Nová situace nastala po roce 1969. Dramatické umění mělo totiž v šedesátých letech nezanedbatelný podíl na iniciování a posilování demokratizačních tendencí a jeho někteří představitelé (zejm. V. Havel) se stali mezinárodně uznávanými. A tak když se změnou politického klimatu z českých jevišť rychle mizely hry V. Havla, I. Klímy, P. Kohouta, M. Kundery a jiných, hledaly se doma i venku cesty, jak zabránit úplnému umlčení uvedených autorů. Výsledkem byla zahraniční vydání (česká i cizojazyčná) prací režimem diskriminovaných dramatiků, poměrně četné bylo (zejm. v německy mluvících zemích) i jejich inscenování. V domácích poměrech pak byly šířeny samizdatovou formou, vznikla také bytová divadla, velmi frekventované bylo rovněž tzv. pokrývačství, kdy místo původních autorů byla uváděna jména osob pro režim "přijatelných".


Literatura v Kostce - M.Sochrová, Dějiny Literatury 4 - V.Martínková, Česká literatura od roku 1945 - nakl.Infinity,
Na počátku sedmdesátých let se hodnotné divadelní hry na oficiálních scénách vůbec neobjevovaly. Vakuum zaplňovala divadla tím, že uváděla hry autorů slovenských a sovětských. Kromě toho sahali dramaturgové k adaptacím klasické české prózy, např. F. Šrámka, V. Vančury, K. Poláčka. Výjimečné postavení měl mezi těmito autory Ivan Olbracht, z jehož díla se Nikola Šuhaj dočkal dokonce čtyř jevištních podob (kromě toho byla verze z Divadla na provázku zfilmována, jiná adaptace byla upravena jako muzikál). Tato situace byla jednak projevem hluboké krize původní dramatické tvorby, jednak se v ní ohlašovalo hledání východisek v situaci úplně změněné společenské atmosféry. Toto hledačství bylo zvlášť charakteristické pro malá divadla experimentálního typu. K divadlům tohoto druhu, která vznikla už v padesátých a v první polovině šedesátých let (Semafor, Divadlo Na zábradlí, Činoherní klub aj.), přibyla další, např. pražské Divadlo na okraji, v Prostějově vzniklé Hanácké divadlo (HaDivadlo) či pardubické Divadlo Na drážce. V průběhu těchto let zasáhli do vývoje české tzv. oficiální dramatické tvorby zejména Oldřich Daněk a Jiří Šotola.


Literatura v Kostce - M.Sochrová, Dějiny Literatury 4 - V.Martínková, Česká literatura od roku 1945 - nakl.Infinity, www.cimrmanův zpravodaj.cz
To nejlepší z české literatury uvedeného období.


Sochrová, Marie. Český jazyk a literatura. 1. vyd. Praha: Fragment 2007
Přehled nejkvalitnějších básníků různých skupin a směrů tvořících v tomto období.


FORST, Vladimír, a kol. Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. 2/I. H-J. Praha : Academia, 1993. 589 s. ISBN 80-200-0468-8. S. 231-234.
PUTNA, Martin C. Česká katolická literatura v kontextech : 1918-1945. Praha : Torst, 2010. 1390 s. ISBN 978-80-721-5391-6. 
Čeští spisovatelé 20. století. Praha : Československý spisovatel 1985, s. 179-183
Česká literatura od počátků k dnešku. Praha : NLN 1998
Slovník zakázaných autorů 1948-90. Praha : SPN 1991, s. 142-145
MED, Jaroslav. Literární život ve stínu Mnichova (1938-1939). Praha : Academia, 2010. 340 s. ISBN 978-80-200-1823-6. 
Materiál zahrnuje stručný přehled autorů světové literatury v období mezi světovými válkami.


Sochrová, Marie.Český jazyk a literatura.1.vyd. Praha: Fragment, 2007
Na počátku 20. století dochází k částečné proměně literatury. Některé umělecké směry zanikají, jiné se dále vyvíjejí a další nově vznikají.


Sochrová, Marie. Český jazyk a literatura. 1. vyd. Praha: Fragment 2007
Dosavadní úspěšný rozvoj společnosti umožňoval optimistický pohled na skutečnost; koncem století.


Sochrová, Marie. Český jazyk a literatura. 1. vyd. Praha: Fragment 2007

Další dočasná skupina výrazných individualit uměleckých a literárních – kolem Almanachu na rok 1914 - odmítnutí individualismu a symbolismu, obrat k světu moderní civilizace.


Sochrová, Marie. Český jazyk a literatura. 1. vyd. Praha: Fragment 2007

Pokračovatelé silné autorské tradice 19. století.


Sochrová, Marie.Český jazyk a literatura.1.vyd. Praha: Fragment, 2007
Česká literatura v 60. a 70. letech 19. století je charakteristická tvorbou májovců.


Sochrová, Marie. Český jazyk a literatura. 1. vyd. Praha: Fragment, 2007
Jedná se o pokračování vývoje literatury v 2. polovině 19. století v Evropě a USA.


Sochrová, Marie.Český jazyk aliteratura. 1. vyd. Praha: Fragment, 2007
I v naší literatuře můžeme narazit na autory, kteří tvoří v duchu odkazu světového romantismu, i když jich není mnoho.


Sochrová, Marie. Český jazyk a literatura. 1. vyd. Praha: Fragment, 2007
V tomto bloku se zabýváme literaturou 1. poloviny 19. století, která je označována jako romantismus.


Sochrová, Marie. Český jazyk a literatura.1. vyd. Praha: Fragment, 2007
Velké společenské hnutí, které má bránit další germanizaci,zachránit a obnovit český jazyk.


Sochrová, Marie. Český jazyk a literatura. 1. vyd. Praha: Fragment, 2007
MACURA, Vladimír. Znamení zrodu: české národní obrození jako kulturní typ. Jinočany : H & H, 1995.
KOČÍ, Josef. České národní obrození. Praha : Svoboda, 1978. 
HROCH, Miroslav. Na prahu národní existence: touha a skutečnost. Praha : Mladá fronta, 1999. 

Období preromantismu se u některých evropských národů časově shoduje s obdobím osvícenství a s národním obrozením.


Mgr. Jiří Svoboda
I v 19. století dochází k změnám v myšlení i v životním stylu a připravuje se nový literární směr.


Sochrová, Marie. Český jazyk a literatura. 1. vyd. Praha: Fragment, 2007
18. století přináší nejenom do literatury řadu změn v myšlení.


Sochrová, Marie. Český jazyk a literatura. 1. vyd. Praha: Fragment, 2007
Další pokračování vývoje evropské literatury.


Sochrová, Marie. Český jazyk a literatura. 1. vyd. Praha: Fragment, 2007
Jedná se o rozrůzněnost literatury v nelehkém období českých dějin.


Sochrová, Marie. Český jazyk a literatura. 1. vyd. Praha: Fragment, 2007
Období zahrnuje vývoj literatury v 17. a 18. století.


Sochrová, Marie. Český jazyk a literatura. 1. vyd. Praha: Fragment, 2007
Renesance se v pravém slova smyslu neprosadila (vliv náboženské ideologie), pouze v knížkách lidového čtení, zábavné próze, např. Historie o bratru Janu Palečkovi.


Sochrová, Marie. Český jazyk a literatura. 1. vyd. Praha: Fragment, 2007
Dozvíme se vše potřebné o počátcích novověku,novém myšlení v zemích jako je Itálie, Španělsko, Anglie a Francie.


Sochrová, Marie. Český jazyk a literatura. 1. vyd. Praha: Fragment, 2007
Toto období lze vymezit jako 9. století až polovina 14. století.
Do české literatury tohoto období nejsou řazena pouze díla psaná česky, ale všechna díla, která vznikla na území Čech (bez ohledu na jazyk, kterým jsou psána).


Sochrová. Marie. Český jazyk a literatura. . vyd. Praha. Fragment, 2007
V části věnované husitské literatuře se dozvíme o Husových předchůdcích, Husově tvorbě i o jeho pokračovatelích.


Sochrová, Marie. Český jazyk a literatura. 1. vyd. Praha: Fragment, 2007
V další kapitole dějin literatury projdeme středověkou kulturou Evropy i orientu


Sochrová Marie. Český jazyk a literatura. 1. vyd. Praha, 2007
Nedílnou součástí období starověku je určitě období antické. Zde se dozvíme v základních rysech o řeckých a římských autorech a jejich tvorbě.


BURIAN, Jan, Civilizace starověkého středomoří, Praha : Svoboda, 1984
GASPAROV, Michail, Na počátku bylo Řecko, Praha : Art slovo, 2004. ISBN 80-903278-0-X
GRANT, Michael, Dějiny antického Říma, Praha : BB/art, 2006. ISBN 80-7341-930-0
OLIVA, Pavel, Svět helénismu, Praha : Arista : Epocha, 2001. ISBN 80-86328-02-3
OLIVA, Pavel, Zrození evropské civilizace, Praha : Epocha : Arista, 2003. ISBN 80-86410-37-4
V dalším tématickém celku projdeme dějinami starověkých národů mimo kontinentální Evropu.


BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila, Stěhování národů, Praha : Vyšehrad, 2003. ISBN 978-80-7021-705-4
BURIAN, Jan, Civilizace starověkého středomoří, Praha : Svoboda, 1984
GUIDOTTI,Maria Cristina, Starověký Egypt, Praha : Sun, 2006. ISBN 80-7371-145-1
LEICK,Gwendolyn, Mezopotámie : počátky měst, Praha : BB/art, 2005. ISBN 80-7341-555-0
MAREK, Václav a kolektiv, Encyklopedie dějin starověku, Praha : Libri, 2008. ISBN 978-80-7277-201-8
SHAW, Ian, Dějiny starověkého Egypta, Praha : BB art, 2003. ISBN 80-7257-975-4
Úvodní text dějin literatury přibližuje nejstarší slovesné projevy člověka.Současně se dozvíte vše potřebné o základním dělení této epochy ve vývoji lidstva.


Buchvaldek, M. et al. Dějiny pravěké Evropy. Praha: SPN, 1985 - 279 s.
Filip, J. Umělecké řemeslo v pravěku. Brno: "Zvláštní vydání...", 1997 - 131 s., XVI s. ISBN 80-85436-58-2
POPELKA, Miroslav; VÁLKOVÁ, Veronika. Dějepis pro gymnázia a střední školy 1: Pravěk a starověk.  Koncepce řady učebnic Petr Čornej. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 2004. 144 s. ISBN 80-7235-145-1. Kapitola Pravěk, s. 18, 22, 27, 30, 34, 36, 37.
V tomto oddílu se seznámíte se základním rozdělením literatury, strukturou literárního díla, jednotlivými rovinami.Narazíte též na básnické i řečnické figury, prozodické systémy a další teoretické poznatky.


Mgr.Jiří Svoboda