Zejména vypracované autorem (redaktorem) předmětu pro hlavní bloky učiva – texty, prezentace, tabulky, e-learning, testy,..
Současný svět, tedy svět počátku 21. století , má charakter globální společnosti. Díky moderním technologiím existují celosvětové komunikační sítě (Internet), výrazně vzrostla rychlost cestování i ekonomická provázanost. Zároveň však vzrostla křehkost celého systému. Stále více si uvědomujeme svou vzájemnou závislost a praktickou nemožnost vyřešit některé problémy moderní společnosti pouze v místním měřítku.


Mgr. Petr Šiška
Poválečná obnova Československa již byla výrazně ovlivněna Sovětským svazem a rostoucí pozicí KSČ na politické scéně. V roce 1948 se KSČ dostala k moci a vytvořila z Československa totalitní stát začleněný do struktur východního bloku (Varšavská smlouva, RVHP. Po neúspěšném pokusu o reformu v roce 1968 a následném období normalizace se režim zhroutil v roce 1989.


Mgr. Petr Šiška
Výsledek 2. světové války znamenal vytvoření 2 supervelmocí – USA a SSSR. Spolupráce obou států navázaná během války se rozpadla již koncem 40. let, zejména vzhledem ke zcela odlišnému vnitropolitickému systému a rovněž zahraničněpolitickým zájmům. Z dosavadních spojenců se rychle stávali soupeři a svět stanul na prahu dalšího vleklého konfliktu – tzv. studené války.


Mgr. Petr Šiška
Důsledky 2. světové války pro Československo byly zcela zásadní – válka si vyžádala 360 000 obětí (220 000 Židů), převážně z řad vězňů koncentračních táborů. Republika utrpěla značné materiální škody a přišla o část svého území – Podkarpatská Rus byla připojena k SSSR. Zásadně se změnila zahraničněpolitická orientace Československa, což po roce 1948 vedlo k nastolení totalitního komunistického režimu.


Mgr. Petr Šiška
Rozhodující operací této fáze války se stalo otevření druhé fronty ve Francii. 6.6.1944 se spojenci během tzv. operace Overlord vylodili na pobřeží Normandie.Vojenské operace spojenců byly podporovány francouzským odbojem v německém týlu.


Mgr. Petr Šiška
22.6. 1941 napadla německá vojska bez vyhlášení války území Sovětského svazu    (tzv. plán Barbarossa). Hitler tak porušil pakt o neútočení a otevřel boje na východní frontě.


Mgr. Petr Šiška
Druhá světová válka (1.9.1939 – 2.9.1945) se stala doposud největším globálním konfliktem v historii lidstva. Jednalo se o konflikt mezi fašistickými mocnostmi (Německo, Japonsko, Itálie) a jejich spojenci na jedné straně a tzv. spojeneckými vojsky ( SSSR, USA, Velká Británie, Francie ) na straně druhé.


Mgr. Petr Šiška
Hospodářská i politická situace poraženého Německa byla velmi obtížná. Přesto se dařilo v období tzv. výmarské republiky (1919-33) udržet demokratický charakter státu. NSDAP získala výraznější vliv až díky hospodářské krizi. V lednu 1933 byl Adolf Hitler jmenován říšským kancléřem. Prakticky ihned začalo upevňování totalitní moci nacistů.


Mgr. Petr Šiška
Fašismus se zrodil na počátku 20. let 20. století v Itálii. Příčinou jeho vzniku bylo zklamání z poválečného vývoje v Itálii a následná radikalizace společnosti. Totalitní charakter neměly pouze státy ovlivněné fašistickou ideologií, ale rovněž SSSR organizovaný na základě idejí komunismu.


Mgr. Petr Šiška
I v období první republiky se musela tehdejší politická scéna vyrovnávat s extremismem. V roce 1923 byl po atentátu na ministra financí A. Rašína přijat zákon na ochranu republiky. V roce 1929 byl za velezradu odsouzen poslanec Hlinkovy l`udové strany Vojtěch Tuka. Po nástupu A. Hitlera k moci v roce 1933 zesílila aktivita německých stran i Hlinkovy strany, které prosazovaly národní autonomii.Situace se vyhrotila po březnovém anšlusu Rakouska v roce 1938. Na sjezdu SdP byl formulován tzv. karlovarský program obsahující požadavky autonomie německého obyvatelstva v pohraničí. Hitler zároveň vypracoval plán útoku na Československo – tzv. Fall Grün.


Mgr. Petr Šiška
České země patřily k nejvyspělejším částem bývalé rakousko-uherské monarchie, bylo zde soustředěno 70% tehdejší průmyslové výroby. Do roku 1929 stoupla úroveň průmyslové produkce o 40% oproti předválečnému stavu a Československo se řadilo mezi 10 nejprůmyslovějších zemí světa. Československé hospodářství výrazně zasáhla světová hospodářská krize v letech 1929-33. Průmyslová výroba poklesla o 40 %, zahraniční obchod až o 70%.Československo bylo od svého vzniku aktivní součástí versaillesko-washingtonského systému, zapojilo se do činnosti Společnosti národů a snažilo se získat co nejširší záruky vlastní bezpečnosti a územní integrity.


Mgr. Petr Šiška
Prvotním problémem, se kterým se musela vypořádat vláda nově vzniklého Československa bylo zajištění jeho územní celistvosti. Následovala nutná konsolidace v oblasti hospodářské – v roce 1919 došlo k měnové reformě a oddělení měny a byla provedena pozemková reforma. Politický život v období 1. republiky od počátku komplikoval fakt, že Československo bylo mnohonárodnostním státem. Češi a Slováci, kteří byli chápáni jako příslušníci jednotného československého národa, tvořili 65 % obyvatelstva. Dále v republice žilo 23% Němců, 5,5% Maďarů a 3,5% Rusínů. Zbytek tvořili Židé, Poláci a ostatní národnosti.


Mgr. Petr Šiška
Vznik samostatného státu nepatřil až do počátku 1. světové války do programu české politické reprezentace. Situace se změnila vstupem Rakouska-Uherska do války. T.G. Masaryk odešel již v roce 1914 do emigrace, kde jeho hlavním cílem bylo získat mocnosti dohody pro myšlenku vzniku samostatného českého státu. V Paříži byla pak v únoru 1916 vytvořena Národní rada československá jako ústřední orgán zahraničního odboje. V průběhu roku 1918 výrazně vzrostl odpor proti válce v celé monarchii.18.10. 1918 byla tzv. Washingtonskou deklarací  vyhlášena samostatná československá republika. 28.10. 1918 došlo v Praze k  vyhlášení samostatnosti. 30.10. 1918 byla přijata tzv. Martinská deklarace, kterou se slovenská politická reprezentace připojila k jednotnému československému státu.


Mgr. Petr Šiška
Rusko  patřilo ve 2. polovině 19. století k evropským velmocem, zejména díky své ohromné rozloze a početné armádě. Přetrvávající feudální charakter ekonomiky, tvrdý panovnický absolutismus – tzv. samoděržaví  a odpor Velké Británie vůči rozšiřování ruského vlivu na úkor Turecka však odsouval Rusko do pozice druhořadé velmoci. V období 1914 – 1916 ztratila ruská armáda přes 2 miliony mužů, další 2 miliony padly do zajetí, aniž bylo dosaženo významnějších úspěchů. V Rusku se opět projevil nedostatek potravin, rostla nespokojenost s válkou i panujícím režimem. Výsledkem byly revoluce v roce 1917 - demokretická březnová a bolševická listopadová.


Mgr. Petr Šiška
Konec 1. světové války s sebou přinesl sérii změn na mapě Evropy, způsobenou především rozpadem Rakouska-Uherska. Následná mírová jednání se odehrála na pařížské (versailleské) mírové konferenci (18.1.1919 – 21.1.1920). Jejím cílem bylo především uspořádání poměrů v Evropě, tak aby nedošlo k dalšímu válečnému konfliktu. Součástí tohoto plánu bylo i jasné vymezení hranic nástupnických států. Versailleský systém mírových smluv byl doplněn na washingtonské konferenci (12.11. 1921 – 6.2.1922).


Mgr. Petr Šiška
Na východní frontě proti sobě stálo Rusko a vojska Ústředních mocností.Obrovská ekonomická zátěž a značné lidské ztráty ruské armády však vyvolávaly čím dál větší nespokojenost, která vyvrcholila revolucemi v roce 1917.3.3.1918 uzavřela nová ruská vláda s Německem separátní mír.Vzhledem k nutnosti válčit na dvou frontách zvolilo Německo na západní frontě taktiku „bleskové války“.  Její neúspěch přinesl přechod k poziční – zákopové – válce. Změnu přinesl až vstup USA do války v dubnu 1917.11.11.1918 Německo kapitulovalo, což znamenalo konec 1. světové války.


Mgr. Petr Šiška
Vytvoření dvou mocenských bloků – Dohody a Trojspolku – vedl ke zvýšení napětí v Evropě. Vzájemně znepřátelené velmoci měly zcela protichůdné zájmy. Záminkou k vypuknutí konfliktu se stal atentát na následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d´Este.Postupně došlo k vytvoření 4 hlavních front: srbské (balkánské(, západní, východní a italské.


Mgr. Petr Šiška
Průmyslová revoluce byla obdobím přechodu od manufakturní výrobě k výrobě tovární, v oblasti společenských vztahů pak znamenala konec feudalismu a přechod ke kapitalismu. Vědecko- technická revoluce je další fází průmyslové revoluce. Jejími základními rysy jsou uplatnění nejmodernějších vědeckých poznatků ve výrobě – především elektřiny a spalovacích motorů – a koncentrace výroby a kapitálu.


Mgr. Petr Šiška
Vznik sjednocené Itálie a především Německa znamenal změnu poměru sil v Evropě. Prudce se rozvíjející průmysl vyžadoval přísun surovin a rovněž odbytiště zboží. To znamenalo pro vyspělé státy nutnost získat nebo rozšířit své kolonie. Po vzniku USA a nezávislých států v oblasti střední a jižní Ameriky se zájem velmocí obrátil k Africe, na Balkán a do oblastí Blízkého a Středního východu.Ani rozdělení Afriky nevedlo ke zmírnění mezinárodního napětí.Během poslední čtvrtiny 19. století se v Evropě postupně vytvořily dva znepřátelené bloky mocností - Trojspolek a Trojdohoda.


Mgr. Petr Šiška
V roce 1849 abdikoval král Karel Albert ve prospěch svého syna Viktora Emanuela II.Jeho cílem bylo za podpory Francie porazit Rakousko a sjednotit Itálii v podobě konstituční monarchie.Na jaře 1860 došlo k povstání na Sicílii, do jehož čela se postavil Giuseppe Garibaldi.V březnu 1861 došlo k vyhlášení Italského království. Prusko stále usilovalo o sjednocení Německa, nikoli však zdola – parlamentní cestou, ale „ krví a železem“. Prusko- rakouská válka v roce 1866 byla rozhodujícím střetnutím o vliv v Německu. V lednu 1871 bylo ve Versailles vyhlášeno sjednocení Německa a vznik císařství.


Mgr. Petr Šiška
Revoluce v rámci habsburské monarchie měla odlišný vývoj v Rakousku, kde převažovaly požadavky v oblasti občanských práv a konstituce, a v českých zemích, kde se přidružily ještě požadavky jazykové a státoprávní. Nejdále ve svých cílech zašla revoluce v Uhrách, kde došlo dokonce k vyhlášení samostatnosti. Dlouhé období potlačování demokratizačních snah v období tzv. metternichovského absolutismu spolu s přehlížením národnostních práv především slovanského obyvatelstva, které přitom tvořilo téměř polovinu populace v rámci monarchie, vyvrcholilo povstáním v březnu 1848.


Mgr. Petr Šiška
Po porážce Napoleona a skončení Vídeňského kongresu se rakouská politika orientovala především na udržení stávajícího stavu.Podle kancléře K.W. L. Metternicha hovoříme o tzv. metternichovském absolutismu.Přestože se české země propracovaly na čelní místo rakouské monarchie v hospodářské oblasti, národní, politická a kulturní situace se spíše zhoršovala. Centralizační a germanizační snahy odstartované v období osvícenského absolutismu byly ještě zostřeny.Přesto již v poslední čtvrtině 18. století je zahájen proces národního obrození, který znamená formování moderního českého národa.


Mgr. Petr Šiška
V letech 1848 – 1849 proběhla v Evropě s výjimkou Velké Británie a Ruska série revolucí. Jejich bezprostřední příčinou se stalo šíření hospodářské krize z Velké Británie a neúroda v letech 1846-47 . Následný růst cen potravin  a zvýšené sociální napětí vyústily v otevřený odpor vůči panovnickým režimům.
Společnou charakteristikou všech revolucí byla především snaha o rozšíření občanských práv, odstranění absolutismu,  zavedení konstituce, a rovněž sociální požadavky.


Mgr. Petr Šiška
Po neúspěchu revoluce v roce 1848 a nástupu Františka Josefa I. (1848-1916) na trůn zaujala rakouská politika konzervativní pozice. Ty se výrazně prohloubily v době tzv. bachovského absolutismu (1851-59). Císař Říjnovým diplomem  přislíbil zavedení ústavy a federalizaci říše. Po porážce Rakouska v prusko- rakouské válce  byl císař nucen přijmout opatření vedoucí ke stabilizaci říše. Obával se především tlaku Maďarů a proto souhlasil s tzv. rakousko- uherským vyrovnáním. Česká politická reprezentace odmítla dualistické uspořádání.Císař se obával nového střetnutí s Pruskem a zároveň si uvědomoval ekonomický význam českých zemí, proto souhlasil s jednáním o rakousko - české vyrovnání. Plánované vyrovnání vyvolalo prudký odpor německých i uherských politiků a po následných protestních akcích císař od vyrovnání odstoupil.


Mgr. Petr Šiška
Zlomem se stal rok 1812 a Napoleonovo tažení do Ruska.Napoleon při ruském tažení ztratil asi půl milionu mužů.Oslabení Francie okamžitě využily ostatní evropské státy. Došlo k vytvoření široké koalice Rakouska, Pruska, Ruska, Velké Británie a dalších států. V říjnu 1813 byl Napoleon drtivě poražen v tzv. „bitvě národů“ u Lipska. Po útěku Ludvíka XVIII. do Belgie se Napoleon opět chopil vlády a začalo období tzv. stodenního císařství, avšak v červnu 1815 utrpěl definitivní porážku u Waterloo.


Mgr. Petr Šiška
Vojenskou kariéru Napoleona Bonaparta (1769-1821) odstartovala velká francouzská revoluce. V roce 1793 se v pouhých 24 letech stal generálem. V roce 1799 provedl státní převrat, po němž nahradili direktorium v čele Francie tři konzulové. V roce 1802 se pak nechal jmenovat doživotním konzulem a v roce 1804 císařem.


Mgr. Petr Šiška
Po rozpuštění Zákonodárného shromáždění a svržení monarchie byl zvolen nový zákonodárný sbor – Konvent. V první fázi v něm měli převahu girondisté podporovaní poslanci středu – tzv. bažinou (marais). Radikální křídlo tvořili cordeliéři a zejména jakobíni – tzv. hora (montagne). Dne 22.9.1792 byla Francie oficiálně vyhlášena republikou.


Mgr. Petr Šiška
Po nástupu Ludvíka XVI. (1774-1792) na trůn se naplno projevily všechny slabiny absolutistického státu. Velmocenské postavení Francie bylo udržováno prostřednictvím rozsáhlé a nákladné armády.Francouzská ekonomika byla stále postavena na feudálním zemědělství (na venkově žilo asi 80% obyvatel), průmysl prakticky neexistoval.Veškerá daňová zátěž ležela na tzv. třetím stavu, který tvořilo 97% obyvatel Francie, především však těch méně majetných a politicky bezprávných.


Mgr. Petr Šiška
Oblast Severní Ameriky začala být osídlována v průběhu 17. století a v letech 1624-1752 vzniklo na atlantickém pobřeží 13 anglických osad. V polovině 18. století začala Velká Británie svým vlivem brzdit další rozvoj osad. Vztahy mezi Velkou Británií a americkými osadami se vyhrotily v letech 1763-75. Rozhodujícím krokem se stalo přijetí Deklarace o nezávislosti a unii  4.7.1776, kterým fakticky vznikly Spojené státy americké. Jejím autorem byl pozdější 3. prezident USA Thomas Jefferson.


Mgr. Petr Šiška
V období pozdního středověku (16.století) měla většina evropských států charakter stavovské monarchie. Vlivem reformace stoupla autorita panovníků, kteří se zároveň stali nejvyššími představiteli národních protestantských církví. Tím se otevřela cesta k panovnickému absolutismu, který ještě prohloubila třicetiletá válka. Veškerá moc soustředěná  v rukou panovníka opírajícího se o stálou armádu a byrokratický aparát znamenala mnohem efektivnější řešení krizových situací.


Mgr. Petr Šiška
Po smrti Karla VI. nastoupila na trůn na základě pragmatické sankce jeho dcera Marie Terezie (1740-80).Opakované neúspěchy Rakouska v konfrontaci s Pruskem ukázaly naléhavou potřebu reforem v armádě, uvnitř státní správy i reforem hospodářských. Cílem bylo vytvoření centralizované monarchie s jedním úředním jazykem – němčinou.


Mgr. Petr Šiška
Po skončení třicetileté války za vlády Ferdinanda III. (1637-57) dále pokračoval proces rekatolizace. Stavovský charakter státu byl potlačen, navíc panský stav představovala především cizí šlechta loajální vůči Habsburkům. Velká část rytířského stavu a měšťanů z náboženských důvodů emigrovala. Tím se otevřela cesta k postupné centralizaci státu na bázi absolutistické vlády.


Mgr. Petr Šiška
České stavovské povstání se jako tzv. válka česká (1618-1620) stalo první fází třicetileté války (1618-1648). Třicetiletá válka byla logickým vyústěním polarizace Evropy na část katolickou –  území ovládaná rakouskými a španělskými Habsburky a země katolické Ligy podporované papežem a část protestantskou reprezentovanou zeměmi Unie v říši, Nizozemím, Anglií a severskými státy. Nejednalo se však o konflikt mezi konfesemi, ale především šlo o moc, vliv, zisk nových území a kořisti.


Mgr.Petr Šiška
Za vlády císaře Matyáše I. došlo k prohloubení a vyostření rozporů mezi panovníkem a stavy. Porušování Majestátu, protežování katolické šlechty v nejvyšších úřadech i prosazení Ferdinanda II. Štýrského na český trůn v roce 1617 vyvolávaly ve stavovské obci protihabsburský odpor.


Mgr. Petr Šiška
Protireformace byla reakcí katolické církve na reformaci. Jejím cílem byla především samotná reforma a náprava, která by proběhla uvnitř církve, a vyjasnění pozice vůči reformačním církvím. Rekatolizace znamenala snahu obrátit nekatolické obyvatelstvo zpět na katolickou víru. Cílem habsburské politiky v Evropě bylo vytvoření centralizované monarchie, což by usnadnilo správu říše a umožnilo  boj proti Turkům.


Mgr. Petr Šiška
Kostnický a basilejský koncil sice vyřešily papežské schizma a částečně i roztržku s husitským hnutím, nepodařilo se jim ovšem odstranit množství negativních jevů, jako byly svatokupectví, korupce, hromadění majetku a zasahování do politických záležitostí. Výrazně tak zesílily hlasy volající po nápravě – reformě – církve, která se vzdálila svému původnímu poslání.


Mgr. Petr Šiška
Po smrti krále Zikmunda v zemi stále panovalo napětí mezi katolíky a kališníky i špatná ekonomická situace. Politická situace umožnila mocenský vzestup Jiřího z Poděbrad.Jiří se snažil panovat jako král „ dvojího lidu“ – kališníků i katolíků. Tento stav přetrval i po smrti Jiřího z Poděbrad, když se na základě předchozích dohod stal českým králem Vladislav II. Jagellonský.Během jeho vlády se postupným oslabováním panovnické moci konstituovaly rysy pozdější stavovské monarchie.


Mgr. Petr Šiška
V průběhu stěhování národů se na naše území dostaly kmeny Slovanů. Na obranu proti Avarům  a výbojům franské říše došlo k vytvoření kmenového svazu – tzv. Sámovy říše.Prvním skutečným státem na našem území se stala Velkomoravská říše.Velkomoravská říše  podlehla kolem r. 906 nájezdům Maďarů.
Mocenské centrum se tak přesunulo do Čech. Do popředí se dostala dynastie Přemyslovců.


Mgr. Petr Šiška
Po smrti Václava IV. fakticky nastalo v Čechách bezvládí. Jeho legitimní nástupce Zikmund byl husity odmítnut, protože mu přičítali podíl na upálení Jana Husa. Zikmund proto inicioval do Čech sérii křížových výprav, jejichž cílem byla porážka husitů a získání trůnu.


Mgr. Petr Šiška
14. a 15. století s sebou přinášejí určitou krizi středověké společnosti, způsobenou jak vlivy ekonomickými ( pokles cen zemědělských výrobků, úbytek pracovní síly vlivem morových epidemií ) tak úpadkem zejména církevní autority.


Mgr. Petr Šiška
Období vrcholného středověku ( 13. – 15. stol. ) s sebou přináší mnoho změn. Tradiční feudální struktura je podporována vzrůstem počtu obyvatel a kolonizací dosud neosídlených území. Oteplení klimatu pak přináší lepší podmínky pro rozvoj zemědělství.


Mgr. Petr Šiška
Období 150 let bojů o trůn bylo ukončeno za vlády Přemysla Otakara I. ( 1197–1230 ). Stabilita státu byla zaručena potvrzením dědičného královského titulu Zlatou bulou sicilskou (1212). Vedle královského titulu získal český panovník právo volit císaře Svaté říše římské ( hodnost volitele – kurfiřta ). Na trůn pak měl nastoupit vždy nejstarší panovníkův syn ( zásada primogenitury ).


Mgr. Petr Šiška
Období středověku zahrnuje asi 1000 let od 5. do 16. století. Raný středověk se opíral především o feudální strukturu společnosti.Druhým jednotícím prvkem středověké společnosti bylo křesťanství. Z řady tzv. barbarských států vzniklých v období raného středověku byla nejstabilnější a nejmocnější franská říše.


Mgr. Petr Šiška
Stěhováním národů rozumíme pohyb germánských a slovanských kmenových svazů směrem ze severu a východu na jih a západ Evropy, ke kterému docházelo ve 2. – 6. stol.


Mgr. Petr Šiška
Období antiky (z lat. antiquitas – starobylost) zahrnuje dějiny starověkého Řecka a Říma přibližně v letech 1000 př. n. l. až 500 n. l. Je to období, kdy staroorientální státy byly již v úpadku, a těžiště vývoje ve světě se přesouvá do oblasti Středomoří. Pro antickou civilizaci je typický vysoký oddíl práce otroků, rozvoj mořeplavby a obchodu, široké uplatnění železa a snaha o stálou expanzi.


Mgr. Petr Šiška
Vznikem prvních států v oblasti Středozemního moře a v Asii začíná období starověku. První státy vznikají z potřeby organizovat a chránit obyvatelstvo, které se v důsledku usedlého způsobu života ovlivněného zemědělstvím koncentruje v určitých oblastech – tzv. civilizačních centrech. Za nejstarší považujeme Mezopotámii, Egypt, Indii a Čínu.  Tyto první státy nazýváme staroorientální (z lat. Orient =východ). Jejich společnými rysy byly především:


Mgr. Petr Šiška
Dějepis je společenská věda, která nás seznamuje s historií lidstva, popisuje dílo významných osobností, vývoj a proměny kultury, vědy a mezilidských vztahů.


Mgr. Petr Šiška