Zejména vypracované autorem (redaktorem) předmětu pro hlavní bloky učiva – texty, prezentace, tabulky, e-learning, testy,..
Sada Číslicová technika je zaměřena na učivo 2. ročníku předmětu Číslicová technika


Prezentace podává vysvětlení funkce a využití demultiplexerů. Pro větší názornost je doplněna simulacemi, které jsou spustitelné od verze 10.


Prezentace podává základní vysvětlení činnosti a využití multiplexerů. Je doplněna simulacemi spustitelnými v PP10.


Prezentace podává základní vysvětlení kodérů. Obsahuje simulace spustitelné v PP10.


V polovině dvacátého století byl pojem INFORMACE již ve značné saturaci. CLAUDE ELWOOD SHANNON přemýšlel jak svou veličinu pojmenovat. Tehdy mu John von Neuman údajně řekl: „ … nikdo opravdu neví, co entropie skutečně je, tak v diskusi, budete mít vždy výhodu.“


Jiroušek R., Ivánek J., Máša P., Toušek J., Vaněk N.: Principy digitální komunikace. LEDA spol. s r.o., Voznice 2006
http://wapedia.mobi/cs/Entropie
http://technet.idnes.cz
http://is.muni.cz/th/216497/ff_b/Bachraty_-_bakalarka.pdf
http://www.svadeni.cz
http://www.fi.muni.cz/usr/staudek/komprese/Komprese_dat.pdf
http://user.unob.cz/biolek/vyukaVUT/skripta/DKO.pdf
http://cs.wikipedia.org
http://vlada.bloguje.cz
Závěrečný didaktický test je zaměřen učivo CIT druhého ročníku. Obsahuje celkem 50 otázek s jednou správnou odpovědí ze čtyř nabídnutých. Test je kognitivní, uzavřený a umožňuje rychlou evaluaci. Výsledek testu je vyhodnocen formou počtu správných a špatných odpovědí a procenta úspěšnosti. Pro přesnější evaluaci je vhodné nepoužívat % úspěšnosti (zaokrouhlení na desítky %), nýbrž počet správných odpovědí. Doporučená doba pro zpracování testu je 20 minut.


Výukový materiál přibližuje dva přístupy k uložení dat - little endian a big endian. Teorie je doplněna třemi příklady uložení dat do paměti.


Kantnerová, I.: Sbírka příkladů z číslicové techniky, IDEA SERVIS, Praha 2010
http://www.student.cvut.cz
http://edwardbosworth.com
V roce 1948 Claude Elwood Shannon položil základy teorie informace a teorie kódování. V příspěvku jsou poskytnuty základní informace o kódování a dekódování, členění kódů a jejich princip v obecném komunikačním řetězci.


Kantnerová, I.: Sbírka příkladů z číslicové techniky, IDEA SERVIS, Praha 2010
Antošová, M., Davídek, V.: Číslicová technika, KOPP nakladatelství, České Budějovice 2009
http://www.mathworks.com
http://www.uai.fme.vutbr.cz
http://dspace.knihovna.utb.cz
http://shop.dela.cz
http://access.feld.cvut.cz
http://www.vutbr.cz
http://www.combitrading.cz
http://cs.wikipedia.org
http://wiki.goal.cz
http://www.karlin.mff.cuni.cz
Didaktický test je polytematicky zaměřen na Grayův a Hammingův kód. Obsahuje 15 otázek s jednou správnou odpovědí ze čtyř nabídnutých. Test je kognitivní, uzavřený a orientuje se na rychlou evaluaci. Výsledek testu je elektronicky vyhodnocen formou počtu správných a špatných odpovědí i procenta úspěšnosti.


http://www.vutbr.cz
http://cs.wikipedia.org
http://www.karlin.mff.cuni.cz
Didaktický test je polytematicky zaměřen na BCD kód. Obsahuje 13 otázek s jednou správnou odpovědí ze čtyř nabídnutých. Test je kognitivní, uzavřený a orientuje se na rychlou a objektivní evaluaci zvládnutí učiva žáky a současně i zjištění efektivity výuky. Výsledek testu je elektronicky vyhodnocen formou procenta úspěšnosti.


Kantnerová, I.: Sbírka příkladů z číslicové techniky, IDEA SERVIS, Praha 2010
Didaktický test je polytematicky zaměřen na učivo základů binární aritmetiky a zobrazení čísel v počítači. Obsahuje 25 otázek s jednou správnou odpovědí z pěti nabídnutých. Test je kognitivní a uzavřený a orientuje se na rychlou a objektivní evaluaci zvládnutí učiva žáky a současně i zjištění efektivity výuky. Výsledek testu je elektronicky vyhodnocen formou procenta úspěšnosti.


Kantnerová,I.: Sbírka příkladů z číslicové techniky, IDEA SERVIS, Praha 2010
Ukázky příkladů logických obvodů sestavených ze základních typů logických hradel


[1] Internet: http://en.wikipedia.org/wiki
/Moore's_law
[2] Internet: www.emery.com/1e/penti -
um.htm
[3] Vlastní studijní materiály
Kód BCD (Binary Coded Decimal) spočívá v postupném zápisu desítkových cifer v dvojkové soustavě, kde hodnota každé desítkové cifry se zapíše pomocí právě čtyř cifer dvojkových. Výukový materiál přibližuje princip BCD kódu.


Kantnerová, I.: Sbírka příkladů z číslicové techniky, IDEA SERVIS, Praha 2010
Fábera, V.: Úvod do hardware počítačů, ČVUT, Praha 2004
http://www.elektronik-kompendium.de
http://drogo.fme.vutbr.cz
http://it-slovnik.cz
Při ručním výpočtu v binární soustavě se používají obdobná pravidla jako u soustavy desítkové. Přenosy do vyšších řádů se realizují při překročení základu té které soustavy. Výukový materiál na několika příkladech uvádí sčítání a odčítání v binární soustavě.


Kantnerová, I.: Sbírka příkladů z číslicové techniky, IDEA SERVIS, Praha 2010
Fábera, V.: Úvod do hardware počítačů, ČVUT, Praha 2004
http://www.doc.ic.ac.uk
http://lucy.troja.mff.cuni.cz
http://www.kiv.zcu.cz
Pro zobrazení čísel  v počítačích se dnes nejvíce používá formát, který stanovuje norma ANSI/IEEE Std 754  z roku 1985. Pohyblivá čárka neboli plovoucí čárka v počítači popisuje systém pro numerickou reprezentaci, ve které řetězec číslic představuje racionální číslo. Termín pohyblivá čárka je odvozen ze skutečnosti, že se řádová čárka může pohybovat vzhledem k mantise. V následujícím výukovém materiálu naleznete mimo základní teorii rovněž pět řešených příkladů z uvedené problematiky.


Kantnerová, I.: Sbírka příkladů z číslicové techniky, IDEA SERVIS, Praha 2010
Fábera, V.: Úvod do hardware počítačů, ČVUT, Praha 2004
http://rvelthuis.de
http://amber.feld.cvut.cz
https://dip.felk.cvut.cz
http://www.kiv.zcu.cz
http://projektysipvz.gytool.cz
http://dspace.upce.cz
Booleova algebra, řešené říklady s postupy a neřešené příklady s výsledky.


Antošová M., Davídek V.: Číslicová technika, Kopp 2005.
Voráček R. a kol.:Automatizace a automatizační technika 2000.
Aditivní kód se používá pro reprezentaci kladných i záporných čísel takovým způsobem, že výsledná binární reprezentace představuje nezáporné číslo, které vznikne součtem kódovaného čísla a dohodnuté konstanty. Bližší popis a několik příkladů naleznete po otevření výukového materiálu.


Kantnerová, I.: Sbírka příkladů z číslicové techniky, IDEA SERVIS, Praha 2010
Fábera, V.: Úvod do hardware počítačů, ČVUT, Praha 2004
http://pjj.ic.cz
http://michal.myserver.cz
http://phoenix.inf.upol.cz
http://www.student.cvut.cz
Jedním z problémů při ukládání binárních čísel v počítači je způsob záznamu záporných čísel, neboť pro číslo je k dispozici jen omezený počet bitů. Příspěvek přibližuje kódování záporných čísel v doplňkovém kódu. V závěru výukového materiálu je uvedeno šest řešených příkladů.


Kantnerová, I.: Sbírka příkladů z číslicové techniky, IDEA SERVIS, Praha 2010
Fábera, V.: Úvod do hardware počítačů, ČVUT, Praha 2004
http://cs.winelib.com
http://drogo.fme.vutbr.cz
U reálných počítačů potřebujeme pracovat i se zápornými čísly. Pro ukládání  a zpracování záporných binárních čísel v počítači existuje řada možností. Příspěvek se zabývá nejjednodušším způsobem práce se zápornými čísly v počítači, což je vyhrazení nejvyššího řádu pro znaménko.


Kantnerová, I.: Sbírka příkladů z číslicové techniky, IDEA SERVIS, Praha 2010
Fábera, V.: Úvod do hardware počítačů, ČVUT, Praha 2004
http://www.kiv.zcu.cz
http://voho.cz
Zobrazení pomocí pevné řádové mřížky se nazývá zobrazení čísel v pevné řádové čárce. Výukový materiál popisuje reprezentaci číselných hodnot ve formátu pevné binární řádové čárky (FX, FXP). V závěru jsou uvedeny přednosti a zápory formátu pevné řádové čárky.


Kantnerová, I.: Sbírka příkladů z číslicové techniky, IDEA SERVIS, Praha 2010
Fábera, V.: Úvod do hardware počítačů, ČVUT, Praha 2004
http://notebooky.idnes.cz
http://www.root.cz
http://kami-kaze.wz.cz
Příspěvek se zabývá principem zpracování čísel v počítači (řadič, ALU, operační paměť) a popisuje základní jednotky informace. V závěru jsou blokově znázorněny vzájemné vazby informací v počítači.


Kantnerová, I.: Sbírka příkladů z číslicové techniky, IDEA SERVIS, Praha 2010
http://cs.wikipedia.org
http://www.root.cz
http://www.fi.muni.cz
http://chaos.pedf.cuni.cz
http://www.blabik.cz
Výukový materiál se zabývá převody čísel mezi pozičními číselnými soustavami. Na řešených příkladech jsou uvedeny postupy převodů mezi soustavami desítkovou, dvojkovou, osmičkovou a šestnáctkovou. V závěru je kontrolní cvičení pro ověření znalostí s uvedením správných výsledků.


Kantnerová, I.: Sbírka příkladů z číslicové techniky, IDEA SERVIS, Praha 2010
http://technet.microsoft.com
http://programujte.com
http://cs.wikipedia.org
http://www.sposs.cz
http://whatsayyouvanilla.blogspot.com
http://www.instructables.com
Pro číslicovou techniku je desítková soustava nevhodná, proto zde používáme  dvouhodnotovou - dvojkovou číselnou soustavu. Výukový materiál popisuje poziční číselné soustavy -desítkovou, dvojkovou, osmičkovou a šestnáctkovou a jejich mocninné rozvoje.


Kantnerová, I.: Sbírka příkladů z číslicové techniky, IDEA SERVIS, Praha 2010
http://programujte.com
http://cs.wikipedia.org
http://www.sposs.cz
http://whatsayyouvanilla.blogspot.com
http://www.instructables.com
Co lze všechno podle autora stihnout za 310 minut?
Základní pojmy bit, byte, slovo, šířka toku dat, stavy WAIT, HOLD až po adresy a adresování.
Jestli tomu nevěříš, tak si to vyzkoušej!
Vhodné pro žáky i odborné uživatele.


www.cs.vsb.cz/licev/arp_opory2010/ap02_ds.pdf
Schmittův klopný obvod se používá v řadě elektronických konstrukcí, v číslicové technice i při zapojení s operačními zesilovači. SKO ze vstupního napětí libovolného průběhu vytvoří dvojúrovňový signál. Výukový materiál popisuje funkci SKO realizovaného diskrétními součástkami, hradly a operačním zesilovačem.


Antošová, A., Davídek, V.: Číslicová technika, KOPP, České Budějovice 2007
Malina, V.: Digitální technika, KOOP, České Budějovice 1996
http://pcbheaven.com/wikipages/The_Schmitt_Trigger
http://slaboproud.sweb.cz
http://www.barts.cz
http://www.falstad.com/circuit
http://cs.wikipedia.org 
http://www.dmu-mez.ic.cz
ei1.vsb.cz
http://www.8bitu.cz
http://www.umel.feec.vutbr.cz
Sekvenční logické obvody I - klopné obvody je výukový materiál popisující princip funkce sekvenčního logického obvodu se zaměřením na klopné obvody. V materiálu jsou zmíněny klopné obvody RS, RST, D a JK včetně jejich pravdivostních tabulek. V závěru jsou uvedeny symboly klopných obvodů.


Antošová, A., Davídek, V.: Číslicová technika, KOPP, České Budějovice 2007
Malina, V.: Digitální technika, KOOP, České Budějovice 1996
http://352lab.vsb.cz
http://talkingelectronics.com
http://cs.wikipedia.org
http://voho.cz
http://cs.wikibooks.org
http://faculty.kfupm.edu.sa
Integrovaný obvod MH 7490 je monolitický obvod střední integrace určený pro funkci desítkového čítače a děliče kmitočtu. Výukový materiál tabulkovou formou zobrazuje zapojení 7490 pro dělící frekvence 2 až 10.


http://www.wikidict.de/de/toplist/de/7490
Jedlička, P.: Přehled obvodů TTL 7400, díl I. 7400 až 7499, BEN,  Praha 1997
Čítače (counters) jsou sekvenční logické obvody, které počítají vstupní hodinové impulsy (jejich počet je zapamatován v bistabilních klopných obvodech) a výsledek je k dispozici na výstupu čítače v požadovaném kódu. Výukový materiál je zaměřen na čítače asynchronní, popisuje jejich princip, tabulku a časový diagram. Dále jsou vyobrazeny možnosti děliček, vratný čítač a v závěru je uveden Johnsonův čítač.


Antošová, A., Davídek, V.: Číslicová technika, KOPP, České Budějovice 2007
http://www.edunet.souepl.cz
www.sse-lipniknb.cz
http://www.dmaster.wz.cz
www.spszl.cz
http://mikroelektro.utb.cz
http://nika.informacie.sk
www.jmvlvd.wz.cz
http://telefon.unas.cz
Didaktický test je polytematicky zaměřen na učivo sekvenčních logických obvodů a obsahuje 20 otázek s jednou správnou odpovědí. Test je kognitivní a uzavřený s nabídkou homogenních odpovědí jak obsahem, tak i formou. Orientuje se na rychlou a objektivní evaluaci zvládnutí učiva žáky a současně i zjištění efektivity výuky. Výsledky testu jsou objektivně skórovatelné.


Antošová, A., Davídek, V.: Číslicová technika, KOPP, České Budějovice 2007
http://www.umel.feec.vutbr.cz
http://info.lu2.name
http://cs.wikipedia.org
http://oa-poruba.unas.cz
http://dce.felk.cvut.cz
Sekvenční logické obvody II - posuvné registry je výukový materiál popisující princip funkce sekvenčního logického obvodu se zaměřením na posuvné registry. V materiálu jsou zmíněny statické i dynamické posuvné registry a struktury CCD.


Antošová, A., Davídek, V.: Číslicová technika, KOPP, České Budějovice 2007
http://oa-poruba.unas.cz
http://352lab.vsb.cz
http://www.mikroelektro.utb.cz
http://www.josefnav.cz/PDF/LED_kostka_schema.pdf
http://www.root.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/CCD
Didaktický test je polytematicky zaměřen na učivo kombinačních logických obvodů a obsahuje 20 otázek s jednou správnou odpovědí. Test je kognitivní a uzavřený s nabídkou homogenních odpovědí jak obsahem, tak i formou. Orientuje se na rychlou a objektivní evaluaci zvládnutí učiva žáky a současně i zjištění efektivity výuky. Výsledky testu jsou objektivně skórovatelné.


Antošová, A., Davídek, V.: Číslicová technika, KOPP, České Budějovice 2007
http://coptel.coptkm.cz/?docGroup=1 Otýpka, M.: Kombinační logické obvody, Internetový portál elektrotechnika, Číslicová technika, výukové materiály, Kroměříž 2010
http://cs.wikipedia.org/wiki/Logická_funkce
http://www.ibiblio.org
http://martin.feld.cvut.cz/~kuenzel/x13ups/log.jpg
http://www.mikroelektro.utb.cz
http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FS/Zaut/Skripta_text.pdf
http://ns.spsknm.sk
Výukový materiál popisuje funkci a druhy kombinačních logických obvodů. Je zde přiblížena problematika logických funkcí, značek a základních parametrů logických obvodů. Krátce jsou zmíněna také hradla s otevřeným kolektorem a hradla se třemi stavy.


http://cs.wikipedia.org/wiki/Logická_funkce
http://www.ibiblio.org
http://martin.feld.cvut.cz/~kuenzel/x13ups/log.jpg
http://www.mikroelektro.utb.cz
http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FS/Zaut/Skripta_text.pdf
http://ns.spsknm.sk
Výukový materiál se snaží odpovědět na otázku, zda lze slučovat pojmy modulační rychlost a přenosová rychlost. Článek je doplněn několika vypočtenými příklady z dané problematiky.


http://www.earchiv.cz
http://www.isdn.webzdarma.cz/prace/isdn.htm
www.jmvlvd.wz.cz/23-b.doc
http://forums.whirlpool.net.au/archive/11856
http://www.physics.udel.edu
Rychlost procesoru se pohybuje od 43 do 100 MIPS v závislosti na cílovém FPGA a jeho „speed grade“. Procesor PicoBlaze je součástí cílového FPGA a nevyžaduje žádné dodatečné externí zdroje (paměti).


http://www.Xilinx PicoBlaze.com
Xilinx PicoBlaze Soft Core Procesor.
Xilinx PicoBlaze je jednoduchý 8-bitový RISC procesor vytvořený pro hradlové pole firmy Xilinx. Obvykle se používá pro obvody typu FPGA (existuje také varianta pro obvody CPLD, ale ta v dalším textu nebude popisována) v řadách Spartan-3/e/dsp, Virtex-II, Virtex-II Pro, Virtex-4. Hlavní předností procesoru je jeho velikost.


http://www.Xilinx PicoBlaze
Fuzzy logika na rozdíl od Boolovské logiky pracuje s logickou proměnnou spojitě v intervalu 0,1.


www.rydval.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2005061701
www.fuzzy-logika.navajo.cz
www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_