Zejména vypracované autorem (redaktorem) předmětu pro hlavní bloky učiva – texty, prezentace, tabulky, e-learning, testy,..
Geotermální energie vzniká z tepelné energie zemského jádra. Řadí se mezi obnovitelné zdroje energie, i když některé zdroje geotermální energie mohou být označeny za vyčerpatelné.


Zdroje:

Kolektiv: Velká kniha o energii. L.A. Consulting Agency, 2001
http://www.ztcenergy.com/sluzby/geotermalni-energie/
http://www.engineeringnews.co.za/article/a-new-addition-to-the-big-four-of-renewable-energy-2009-05-15
http://geothermal.marin.org/
http://kamenet.cz/islandgt.htm
http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/obnovitelne-zdroje/geotermalni-energie.html
http://geoheat.oit.edu/pdf/bulletin/bi037.pdf
www.bbc.co.uk/.../mainselectricityrev5.shtm
www.hrote.hr/.../Learn/Renewable/Geothermal.aspx
Článek popisuje základní typy odporového ohřevu, jejich princip a použití.


http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=18088
http://www.jsmilek.cz/skripta%20pdf/enz%20teplo%20skripta.pdf
https://www.powerwiki.cz/attach/ET2/dissertation.pdf
http://www.outech-havirov.cz/skola/files/knihovna_eltech/uee/trakce_teplo_svetlo.pdf
Test ze základních pojmů v oblasti autoelektriky.


Doležal
Jednoduchý test ze základních pojmů z oblasti elektrických přístrojů.


Doležal
AKUMULÁTOR je elektrochemický zdroj elektrické energie. Pro upřesnění je nutné dodat, že se jedná o zdroj stejnosměrného elektrického proudu. Základní vlastnost akumulátoru, či schopnost chceme-li, je akumulace elektrické energie (kumulovat čili hromadit, odtud název akumulátor).


http://elektrika.cz
http://www.battery.cz/baterie-info
http://www.odbornecasopisy.cz
http://projektysipvz.gytool.cz
Článek popisuje základní rozdělení a typy výkonových vypínačů.


http://www.unium.cz/materialy/vut/fekt/otazky-vavra-m10467-p2.html
http://www.atlaslokomotiv.net/page-hv.html
http://www.jsmilek.cz/skripta%20pdf/esp%2012%20vn%20skripta.pdf
Kostka,T, Topolánek,O. Elektrotechnika 2 - elektrické přístroje, 2003
Výhody  využití  vodních  elektráren jsou zřejmé. Vodní energie je obnovitelným nevyčerpatelným zdrojem energie. Při vlastní spotřebě elektrické energie se vyhneme přenosovým ztrátám. Při výrobě nejsou produkovány žádné škodlivé emise.
Malé elektrárny navíc nezasahují rušivě do krajiny.


Divoká zvířata, Editions ATLAS, 2006
Kolektiv: Velká kniha o energii. L.A.Consulting Agency, 2001
Kolektiv: OZE a jejich uplatnění v ČR. ČEZ 2003.
Časopis Alternativní energie: 6/2007.
www.energetik.cz/Energie vody – vodní elektrárny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektr%C3%A1rna
„Graf roční využitelnosti MVE“ –skriptum VUT Brno
mve@cbeng.cz ,  or@cbeng.cz,  www.cbeas.com
http://cs.wikipedia.org/
wiki/Seznam_vodn%C3%ADch_elektr%C3%A1ren_v_%C4%8Cesku“
Vítr je vzduch proudící v přírodě, jehož směr a rychlost se obvykle neustále mění. Příčinou energie větru je rotace Země a sluneční energie.


Kolektiv: Velká kniha o energii. L.A.Consulting Agency, 2001
Horst Crome: Technika využití energie větru. HEL, 2002
Beranovský, Truxa a kol.: Alternativní energie pro váš dům. EkoWatt, Brno, 2003
www.csve.cz
www.ewea.org
Osvětlení vozidla patří z hlediska aktivní bezpečtnosti k jednomu z nejvíce sledovaných parametrů. V tomto článku si popíšeme nějen externí, ale i způsoby řešení interního osvětlení.


http://lazo.czechian.net/elektrika/osvetleni.htm
http://www.led-tech.cz/
http://www.autoelektrik.cz/
http://www.odbornecasopisy.cz
U spalovacích motorů se prakticky používají dva způsoby zapalování paliva v pracovním prostoru. U vznětových motorů je to zapalování kompresním teplem a u zážehových motorů se jedná o zapalování vysokonapěťovou jiskrou.


http://www.mjauto.cz/newdocs/ferenc/fer_mo06/fer_mo06.htm
http://www.sesity.net/autoskola/prislusenstvi-motoru.php
http://www.zapalovani.com/zapalovani/
http://news.autoroad.cz
http://fei1.vsb.cz/kat430/data/ae/Zapalovani.pdf
http://sklad.calibra.cz/servis/zapalovani/01_zakladni_schema.jpg
http://www.specialtauto.com
V elektrických zařízeních mohou nastat různé poruchové stavy, které ohrožují bezpečný provoz a mají za následek vznik nadproudu, tj. proudu většího než je proud dovolený. Před účinky těchto nadproudů jistíme elektrické zařízení tavnými pojistkami a jističi, které si v této galerii detailně popíšeme. Kromě těchto prvků se ještě zaměříme na stykače a relé.


Do této kategorie řadíme systémy pro střežení prostor proti vniknutí nepovolaných osob ( elektronické zabezpečovací systémy – EZS) a systémy pro detekci a hlášení vzniku požáru (elektrická požární signalizace – EPS).


http://www.turkon.cz
Lacko,Branislav, Holý, Miroslav. Integrovaná nevýrobní automatizace, VUT v Brně, 2003.
Tento článek popisuje ústřední vytápění z hlediska zdroje tepla pro ústřední vytápění, popisuje rozdělení ÚT dle teplonosného média, zdroje tepla a v neposlední řadě se zabývá popisem spotřebitelské soustavy.


Lacko,Bronislav, Holý, Miroslav. Integrovaná nevýrobní automatizace, VUT v Brně, 2003
Za rušení lze považovat účinky napětí a proudů všech kmitočtů s výjimkou pracovních (tj. stejnosměrného nebo sinusového s kmitočtem 50 Hz). 
Z praktických důvodů se často rozlišuje rušení způsobené harmonickými složkami nějakého periodického průběhu (jeho spektrum je alespoň převážně čárové) a rušení impulsní (spektrum převážně spojité). Zatímco v prvním případě lze výsledek alespoň přibližně matematicky určit, v druhém případě jsou možnosti výpočtu velmi omezené.


Danzer,Jiří. Trakční vozidla jako zdroje rušení.ZČU Plzeň, 2008.
Tento krátký film z filmotéky firmy ČEZ Vás ve dvou částech provede základními principy využití potenciálu slunce jako zdroje elektrické energie.


Se simulací funkce větrné turbíny se na internetu nesetkáte příliš často. Jeden krátký, ale vydařený informační, či přímo výukový materiál, lze nalézt na webu Evropské asociace pro větrnou energii (EWEA).


Evropská asociace pro větrnou energii - EWEA
http://www.ewea.org/index.php?id=1922
Článek popisuje nejpoužívanější typy elektrické trakce, které se využívají v ČR. Kromě základních principů a rozdělení se také zabývá způsobem přizpůsobení jednotlivých trakčních soustav včetně přenosových vedení.


UŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE, Kostka, Tomáš. 2004
http://www.automatizace.cz
Základní rozdělení vodních elektráren, princip činnosti, výhody a nevýhody.


http://www.vodni-tepelne-elektrarny.cz/
http://www.kea-olomouc.cz
http://www.svetfyziky.souepl.cz
http://www.cez.cz
http://zebu.uoregon.edu
Popis prinipu a činnosti jaderné elektrárny.


http://elektrarny.info/jaderne_elektrarny/zakladni-princip-fungovani-jadernych-elektraren/
http://maturitanazamku.kvalitne.cz/pdf/ELN15A.pdf
http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jaderna-energetika/jaderne-elektrarny-cez/ete/technologie-a-zabezpeceni/4.html
http://www.fyzika.webz.cz/index.php?clanek=31&title=Jaderné%20elektrárny
Popis a principy činnosti kondenzační elektrárny, teplárny a paroplynové elektrárny.


http://www.cez.cz
http://maturitanazamku.kvalitne.cz/pdf/ELN05A.pdf
http://www.vodni-tepelne-elektrarny.cz/