Zejména vypracované autorem (redaktorem) předmětu pro hlavní bloky učiva – texty, prezentace, tabulky, e-learning, testy,..
Mezinárodní ekonomika zahrnuje zejména mezinárodní obchod.
Míra otevřenosti ekonomiky je  %  podíl vývozu a dovozu na HDP.


Nejzávažnější problém je rozevírání ekonomických nůžek (rozdíly mezi vyspělými a zaostalými zeměmi jsou stále větší.


Švarcová, J. a kol.: Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED 2010.
http://www.imaturita.cz/maturitni-otazky/zaklady-spolecenskych-ved/mezinarodni-ekonomie/124/

Hospodářská politika je souhrn cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech ekonomické reality.


Švarcová, J. a kol.: Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED 2010.
http://www.imaturita.cz/maturitni-otazky/marketing-a-management/hospodarska-politika-statu,-trh/374/
Inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase. Statistické vyjadřování inflace používané ČSÚ vychází z měření čistých cenových změn pomocí indexů spotřebitelských cen.


Švarcová, J. a kol.: Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED 2010.
http://www.penize.cz/80355-co-je-inflace
http://czso.cz/csu/csu.nsf/informace

Hospodářský cyklus nám ukazuje (zobrazuje) vývoj vzestupů a poklesů ekonomiky. Vzestupy a poklesy se neustále střídají.


Švarcová, J. a kol.: Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED 2010.
http://budoucnostprofesi.cz/chybejici-profese/co-ovlivnuje-trh-prace-.html
http://www.imaturita.cz/maturitni-otazky/marketing-a-management/hospodarska-politika-statu,-trh/374/

Pro hodnocení národního hospodářství slouží pomůcka „magický čtyřúhelník“. Pro hodnocení národního hospodářství slouží pomůcka „magický čtyřúhelník“:še o něm se dozvíte v následujícím textu.


Švarcová, J. a kol.: Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED 2010.
http://www.penize.cz/80355-co-je-inflace
Národním hospodářstvím (ekonomikou státu) rozumíme hospodářství celé země, všech jejích podniků, domácností a také státních institucí.
Je to souhrn činností hospodářského charakteru, uskutečňovaný na určitém státním území za účasti všech výrobních faktorů.


Švarcová, J. a kol.: Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED 2010.
http://ireferaty.lidovky.cz/339/1155/Narodni-hospodarstvi
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/struktura_narodniho_hospodarstvi
Vedle aktivních a pasivních, tj. rozvahových operací, provádějí bankovní instituce ve velkém měřítku i operace neutrální. Nezachycují se v rozvaze a proto se jim říká mimorozvahové. Výnosy z neutrálních operací se stále významněji podílejí na celkových výnosech bank.
Jedná se o poskytování a přijímání záruk, devizové operace, přijímání hodnot do úschovy a správy, zprostředkování emise cenných papírů a obchodů s cennými papíry, poradenské služby apod.


Švarcová, J. a kol.: Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED 2010.
http://www.vysokeskoly.cz/maturitniotazky/ekonomika/aktivni-pasivni-a-neutralni-bankovni-operace
http://www.motiv8.cz/b/bankovni-operace-neutralni.html
Aktivními bankovními operacemi rozumíme poskytování úvěru (pohledávky), které patří mezi aktiva, proto se tyto operace nazývají aktivní. Aktivní bankovní operace představují pro banku zisk.


Švarcová, J. a kol.: Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED 2010.
http://www.janska.estranky.cz/clanky/ekonomika/bankovni-uvery.html
[2] PÁNEK, D. Bankovní služby. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 70 s., ISBN 80-210-2691-X.


Banka se nachází v pozici dlužníka a klienti bank jsou v pozici věřitele. Banka se snaží nabídnout klientovi takový bankovní produkt, který ho zaujme a bude ochoten do něj vložit svoje volné finanční prostředky. Banka musí nabídnout za uložené peníze klientovi úrok. Získané prostředky jsou tedy závazkem banky a objeví se v její rozvaze na straně pasiv (tedy pasivní operace). Banka vyplácí klientům za jejich peníze, které má k dispozici úroky, které bývají nižší než úroky z úvěrů, aby banka dosahovala zisku.


Švarcová, J. a kol.: Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED 2010.
WWW České národní banky, URL http://www.cnb.cz
[2] PÁNEK, D. Bankovní služby. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 70 s., ISBN 80-210-2691-X.
[3] Zákon 6/1993 Sb. České národní rady o České národní bance.
Banky se od sebe mohou lišit některými podmínkami (např. při poskytování úvěrů), musí se ale řídit všeobecně platnými pravidly, které vyhlašuje ČNB. Činnost bank a spořitelen se řídí Zákonem o bankách a spořitelnách.
Česká národní banka je centrální bankou českého státu. Má postavení ústředního orgánu státní správy v oblasti měny, bankovnictví a vydávání obecně závazných předpisů.


Švarcová, J. a kol.: Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED 2010.
WWW České národní banky, URL http://www.cnb.cz
[2] PÁNEK, D. Bankovní služby. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 70 s., ISBN 80-210-2691-X.
[3] Zákon 6/1993 Sb. České národní rady o České národní bance.
Výsledek hospodaření (dříve „hospodářský výsledek“) je v ekonomice a účetnictví název pro rozdíl mezi a výnosy a náklady podniku a představuje tak zisk nebo ztrátu podniku za určité období nebo dobu.


Švarcová, J. a kol.: Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED 2010.
http://www.sos-dcr.cz/vyuka/ucetnictvi/doklady.htm
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDsledek_hospoda%C5%99en%C3%AD http://www.schulzkai.estranky.cz/clanky/ucetnictvi/hospodarsky-vysledek.html

Rozvaha (zastarale bilance) je jedním ze základních výkazů účetní závěrky. Tento finanční výkaz podává přehled o majetku podniku (aktivech) a zdrojích jeho krytí (pasivech) v peněžním vyjádření k určitému datu (rozvahovému dni) a umožňuje tak posoudit finanční pozici podniku. Rozvaha se proto také někdy nazývá výkazem o finanční pozici.


Švarcová, J. a kol.: Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED 2010.
http://www.sos-dcr.cz/vyuka/ucetnictvi/doklady.htm
http://studentka.sms.cz/maturitni_otazka/ucetnictvi_a_jeho_pravni_uprava_ucetni_soustavy_ii
Základním předpisem pro vedení účetnictví je zákon o účetnictví č. 563/ 1991 Sb., který stanoví rozsah a způsob vedení účetnictví a jeho průkaznosti.
Předmětem účetnictví je zaznamenávat  stav a pohyb majetku a závazků, náklady a výnosy nebo příjmy a výdaje, a s tím související zjištění hospodářského výsledku.


Švarcová, J. a kol.: Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED 2010.
http://www.sos-dcr.cz/vyuka/ucetnictvi/doklady.htm
http://studentka.sms.cz/maturitni_otazka/ucetnictvi_a_jeho_pravni_uprava_ucetni_soustavy_ii
Peněžní deník je povinná a nejdůležitější kniha JUCE.

/JUCE je  nižší forma vedení účetnitctví a plní 2 hlavní úkoly:
1. vede dostatečně průkaznou evidenci o majetku a závazcích
2. slouží k vykazování výsledku hospodaření pro stanovení základu daně z příjmu/


Švarcová, J. a kol.: Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED 2010.
http://www.sos-dcr.cz/vyuka/ucetnictvi/doklady.htm
Bezhotovostní platební styk
je forma placení, při niž nefungují hotové reálné peníze, placení se uskutečňuje pouze písemným převodem z účtu na účet.
Bezhotovostní platba je provedená bezhotovostním převodem peněžních prostředků na území České republiky prostřednictvím peněžního ústavu v české nebo cizí měně a bezhotovostním převodem peněžních prostředků prostřednictvím peněžního ústavu v české nebo cizí měně z území České republiky na území jiného státu.


Švarcová, J. a kol.: Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED 2010.
http://www.sos-dcr.cz/vyuka/ucetnictvi/doklady.htm
Zprostředkování platebního styku patří k nejrozšířenějším činnostem banky. Podnikatelské subjekty i fyzické osoby uskutečňují platební operace většinou několikrát denně.


Švarcová, J. a kol.: Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED 2010.
http://www.sos-dcr.cz/vyuka/ucetnictvi/doklady.htm
Hlavním dokladem evidence pracovníků je osobní karta. Evidence práce a mezd zahrnuje vedení veškeré dokumentace ke každému zaměstnanci.


Švarcová, J. a kol.: Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED 2010.
http://www.sos-dcr.cz/vyuka/ucetnictvi/doklady.htm
Evidence v daňové evidenci
Záleží na nás, jak bude vypadat. Abychom později při daňové kontrole netápali, měli bychom evidovat:
• popis a údaje identifikující majetek, případně pořadové číslo
• ocenění majetku
• datum a způsob pořízení
• způsob využití
• datum uvedení do užívání (hlavně u majetku pořizovaného postupně)
• zvolený způsob daňových odpisů (rovnoměrný - zrychlený)
• částky daňových odpisů za každý rok a zůstatkové ceny
• datum a způsob vyřazení


Švarcová, J. a kol.: Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED 2010.
http://www.sos-dcr.cz/vyuka/ucetnictvi/doklady.htm
O všech pohybech zboží (zásob) musí existovat písemné zápisy (doklady, počítačová evidence).


Švarcová, J. a kol.: Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED 2010.
http://www.sosunicov.cz/hampl/obeznymajetek.doc
Daňové přiznání je povinen podat každý, komu vzniká v souladu s tímto zákonem tato povinnosti, nebo ten, koho k tomu správce daně vyzve, nejpozději do 31. března roku následujícího po uplynutí ročního zdaňovacího období.


Švarcová, J. a kol.: Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED 2010.
Zákon o daních z příjmů č. 586 / 1992Sb.,
Daňová soustava je soustava daní státu. Její ideou je zajistit státu dostatek finančních prostředků, proto je jednou ze základních složek ve státním rozpočtu.


Švarcová, J. a kol.: Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED 2010.
Zákon o daních z příjmů č. 586 / 1992Sb.,
Mzdou rozumíme odměnu za vykonanou práci nebo službu lidským činitelem (osobou),
v závislosti na provedeném pracovním výkonu či odpracované době. Je vyplácená ve výplatním termínu (zpravidla měsíčně) zpětně.
Může se skládat z těchto složek: základní mzda, náhrady mzdy a výkonnostní složky mzdy.


Švarcová, J. a kol.: Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED 2010.
Zákon o daních z příjmů č. 586 / 1992Sb.,
Marketing (jako pojem i jako činnost) neodmyslitelně patří k podnikání. Pro laickou veřejnost marketing splývá s prodejem, reklamou nebo s výzkumem trhu. Jedná se však o mnohem komplexnější pojem. Definovat marketing je stejně složité, jako jsou složité marketingové aktivity.
Marketing rozhoduje v dlouhodobém horizontu o úspěchu každého subjektu, který se nachází v konkurenčním prostředí.


Švarcová, J. a kol.: Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED 2010.
Personalistika je proces, který souvisí se zařazováním pracovníka do pracovního procesu.
Každý podnik má jinou organizační strukturu, která je závislá na uspořádání podniku, velikosti a struktuře lidských zdrojů.U menších podniků se většinou nevytváří samostatný útvar pro personální práci a rozhoduje zde (v oblasti personálního řízení) majitel podniku.


Švarcová, J. a kol.: Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED 2010.
http://ekonomie.topsid.com/?war=podnikove_cinnosti_-_personalistika
Investice – jsou věci a práva nabývaná do vlastnictví podniku až do okamžiku jejich uvedení do užívání.
Investování je vynakládání zdrojů za účelem získání užitků, které jsou očekávány v delším časovém období. Investování je samostatná činnost vydělená z financování a charakterizovaná velkou odpovědností a rizikem! Je to zacházení s dlouhodobým kapitálem.


Švarcová, J. a kol.: Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED 2010.
http://ekonomie.topsid.com/?war=investicni_cinnost_podniku
Zásobováním nazýváme činnosti, kterými podnik zajišťuje potřebný materiál pro svou činnost. Cílem zásobování je zajistit materiál v potřebném množství, druzích a kvalitě, za výhodné ceny a ve stanovené době.


Švarcová, J. a kol.: Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED 2010.
http://ekonomie.topsid.com/?war=podnikove_cinnosti_-_zasobovani
Hlavní činnost podniku je činnost, pro kterou byl podnik zřízen. Jeho výstupem jsou:
 výroba
 obchod- maloobchod, velkoobchod.
 služby- ubytování, stravování, dopravní služby, finanční služby,…


Švarcová, J. a kol.: Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED 2010.
Zákon o daních z příjmů č. 586 / 1992Sb.,
K nejdůležitějším charakteristikám hospodaření každého podniku patří:

• výnosy
• náklady
• hospodářský výsledek


Švarcová, J. a kol.: Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED 2010.
Kotler, Philip. Marketing management. Praha: Grada Publishing, 1992.
2. Seifertová, Věra Základy marketingu. Praha: ČVUT, 1999.
Všechen majete podniku musí být pořízen z určitých zdrojů, tj. musí být krytý určitými finančními prostředky (pasiva).


Švarcová, J. a kol.: Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED 2010.
http://www.miras.cz/seminarky/word/podnikova-ekonomika-16-majetkova-struktura.doc
Oběžný majetek – OM
• majetek, ketrý se v podniku používá krátkodobě a jednorázově se spotřebovává
• rychle mění svoji podobu (formu), proto se označuje jako oběžný majetek


Švarcová, J. a kol.: Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED 2010
Dlouhodobý majetek – DM
• je to majetek dlouhodobé povahy, který v průběhu používání nemění svoji podobu, jeho hodnota se postupně snižuje, opotřebovává se, jeho opotřebení se vyjadřuje pomocí odpisů, slouží podniku déle než jeden rok
• jeho vstupní cena je vyšší než 40.000,- (60.000,-) Kč


Švarcová, J. a kol.: Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED 2010.
Zákon o daních z příjmů č. 586 / 1992Sb.,
K provádění hospodářské činnosti jsou potřebné určité prostředky, s nimiž podnikatelské subjekty hospodaří. Označují se jako hospodářské prostředky. Snahou každého podnikatelského subjektu musí být, aby tyto prostředky byly využívány co nejlépe, nejúčelněji a tím bylo dosahováno vytýčených cílů.


Švarcová, J. a kol.: Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED 2010.
http://www.oaslany.cz/phocadownload/predmety/EKO/Struktura-majetku.pdf
http://nop.topsid.com/?war=majetkova_a_kapitalova_vystavba_podniku
http://web.fame.utb.cz/cs/docs/T__ma_3.ppt#260,5,Obsah majetkové struktury
Zániku podniku vždy předchází snaha o jeho sanaci.

Sanací se rozumí soubor opatření přijímaných ze strany vedení podniku k ozdravení a obnově finanční výkonnosti a prosperity firmy. Sanaci obvykle předchází období krize či úpadku.


Švarcová, J. a kol.: Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED 2010.
http://ekonomie.topsid.com/?war=sanace_a_zanik_podniku&unit=zanik_podniku
Obchodní společnost je právnická osoba založená za účelem podnikání. Jako ekonomický pojem označuje tržní subjekt, který se specializuje na přeměnu zdrojů na statky. Pro své fungování nakupuje společnost služby výrobních faktorů, organizuje jejich přeměnu na výstup (statky) a tento výstup prodává. V ekonomické teorii je chování společnosti popisováno teorií společnosti.


Švarcová, J. a kol.: Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED 2010.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obchodn%C3%AD_spole%C4%8Dnost#Zalo.C5.BEen.C3.AD_a_vznik_obchodn.C3.AD_spole.C4.8Dnosti
Zákon upravuje podmínky živnostenského podnikání. Zákon stanovuje druhy živností (živnosti koncesované, živnosti ohlašovací - řemeslné, vázané a volné); co je a není živností, dále podmínky pro provozování živností (odborná způsobilost); rozsah živnostenského oprávnění (živnosti obchodní a výrobní, živnosti poskytující služby); dále náležitosti spojené s vydáním živnostenského listu/koncesní listiny a jejich centrální evidencí.


Švarcová, J. a kol.: Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED 2010.
http://www.jakpodnikat.cz
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/zivnosti-opu/1000818/46123/#b1
Podnikání je soustavná samostatná činnost určité osoby za účelem dosažení zisku. Obchodní zákoník podnikání definuje jako soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku.


Švarcová, J. a kol.: Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED 2010.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podnik%C3%A1n%C3%AD
Změny pracovního poměru upravuje Zákoník práce 262/2006 Sb.,oddíl druhý, § 36 - 41. Je třeba však bedlivě sledovat jeho novely, neboť tento text se může v určité době stát zastaralým.


Švarcová, J. a kol.: Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED 2010.
Zákoník práce 262/2006 Sb.
http://www.mineralfit.cz
Vznik pracovního poměru, povinnosti a práva zaměstnance a zaměstnavatele, pracovní smlouvu upravuje Zákoník práce 262/2006 Sb., § 33 – 39. Je třeba však bedlivě sledovat jeho novely, neboť tento text se může v určité době stát zastaralým.


Švarcová, J. a kol.: Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED 2010.
http://www.firemnifinance.cz/zamestnanci/informace/pruvodce-zakonik-prace/vznik-pracovniho-pomeru/
http://www.mineralfit.cz
http://www.skoly.dobsice.cz/data/download/stahnete_si/osobni_dotaznik.doc

Zákon o zaměstnanosti upravuje zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je dosažení plné zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti.Správně napsaný životopis je klíčem k překročení prahu dveří oslovené společnosti a k nalezení vhodného zaměstnání.


Švarcová, J. a kol.: Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED 2010.
http://www.profesia.cz/cms/kariera-v-kostce/hledam-praci/41860
Tržní mechanismus je forma hospodářské organizace, ve které individuální spotřebitelé a podnikatelé na sebe působí prostřednictvím trhu tak, aby řešili tyto problémy:
1. Co vyrábět
2. Pro koho vyrábět
3. Jak vyrábět


Švarcová, J. a kol.: Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED 2010.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trh_(ekonomie)
http://www.investujeme.cz/clanky/v-zajeti-neviditelne-ruky-trhu/

Trh je v ekonomice prostor, kde dochází ke směně statků a peněz. Původně byl trh vyhrazené místo, kde se v pravidelných intervalech scházeli lidé, aby navzájem směňovali (tržiště). Nabídka (značí se S, z anglického supply) je ekonomický pojem vyjadřující objem výstupu výroby, které chce vyrábějící subjekt na trhu prodat za určitou cenu. Poptávka je množství zboží, které je kupující ochoten koupit za určitou cenu, v určitý čas na určitém místě.


Švarcová, J. a kol.: Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED 2010.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trh_(ekonomie)
http://www.investujeme.cz/clanky/v-zajeti-neviditelne-ruky-trhu/
Výroba je činnost, při které člověk přetváří přírodu, její předměty a síly v užitečné věci. K tomu je potřeba práce, přírodní zdroje a kapitál - tedy výrobní faktory. Tomu jak je využíváme při výrobě říkáme hospodaření.


Švarcová, J. a kol.: Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED 2010.
Obrázky : Internet
Ekonomika jako věda má své pojmy, což jsou slova, která mají v ekonomice svůj specifický význam. Nabízíme vysvětlení některých nejběžnějí užívaných základních ekonomických  pojmů.


Švarcová, J. a kol.: Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED 2010.
Obrázky - Internet
Často si žáci kladou otázku, proč se mám učit ekonomiku. Odpověď je jednoduchá.Všechno, s čím se v běžném denním životě setkáváme, má nějakou souvislost s ekonomikou.


Ing. Marie Koutná, Google