Základní informace o předmětu - charakteristika, učební a tématické plány
Tento učební materiál je zaměřen na problematiku podnikání, právní formy podniků a osob, které se na podnikání podílejí.Snahou tohoto tématu je poskytnout studentům základní poznatky potřebné pro přípravu podnikatelských plánů i (s možností jejich financování z fondů EU). Prostor je věnován osobnosti podnikatele, podnikatelskému prostředí a sociálně ekonomickým souvislostem podnikání. Závěr celé kapitoly pojednává o hospodaření firem a vedení účetnictví a daňové evidence.


ČISTÁ, Lydia. Ekonomika pro střední odborná učiliště a veřejnost 1. Praha: Fortuna, 2008. ISBN 978-80-7373-037-6.
KLÍNSKÝ, Petr a Otto MÜNCH. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy1. Praha: EDUKO, 2012. ISBN 978-80-87204-55-9.
KLÍNSKÝ, Petr a Otto MÜNCH. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy2. Praha: EDUKO, 2012. ISBN 978-80-87204-60-3.
ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech:  učebnice: [2012/2013]. Zlín: CEED, 2012, 303 s. ISBN 978-80-87301-16-6.
Cílem je seznámit žáky s problematikou majetku, který se využívá pro plynulý chod podniku.Podrobněji je dále rozebrána struktura dlouhodobého majetku a oběžného majetku včetně jejich pořízení a evidence. Dále je věnována pozornost obchodním vztahům, které vznikají mezi dodavatelem a odběratelem a jsou upraveny obchodním zákoníkem. Jde především o uzavření kupní smlouvy s jejími podstatnými náležitostmi, povinnostmi prodávajícího a kupujícího.


ČISTÁ, Lydia. Ekonomika pro střední odborná učiliště a veřejnost. Praha: Fortuna, 2007. ISBN 978-80-7373-017-8.
KLÍNSKÝ, Petr a Otto MÜNCH. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy1. Praha: EDUKO, 2012. ISBN 978-80-87204-55-9.
ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech:  učebnice: [2012/2013]. Zlín: CEED, 2012, 303 s. ISBN 978-80-87301-16-6.
Cílem je seznámit studenty s právy a povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatelů,osvojit si pracovní právo a seznámit se s nejčastějšími problémy po nástupu, v průběhu a po skončení práce. Dále se seznámit s problematikou odměňování za vykonanou práci,odvodů dávek do státního systému a rozlišit výhody podnikání a zaměstnaneckého poměru.


ČISTÁ, Lydia. Ekonomika pro střední odborná učiliště a veřejnost 2. Praha: Fortuna, 2007. ISBN 978-80-7373-017-8.
KLÍNSKÝ, Petr a Otto MÜNCH. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy1. Praha: EDUKO, 2012. ISBN 978-80-87204-55-9.
KLÍNSKÝ, Petr a Otto MÜNCH. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy2. Praha: EDUKO, 2012. ISBN 978-80-87204-60-3.
Cílem této vzdělávací oblasti je rozvíjet ekonomické myšlení žáků a umožnit jim pochopit mechanismus fungování tržní ekonomiky, porozumět podstatě podnikatelské činnosti a principu hospodaření podniku. Žáci získají předpoklady pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit a naučí se orientovat v právní úpravě podnikání. Součástí je učivo o marketingu a managementu a využití jejich nástrojů při řízení provozu hospodářských subjektů různých úrovní.


Školní vzdělávací programy, učební osnovy