Zejména vypracované autorem (redaktorem) předmětu pro hlavní bloky učiva – texty, prezentace, tabulky, e-learning, testy,..
Skok daleký (skok do dálky) je jednou ze sportovních disciplín řazených do lehké atletiky. Jeho cílem je překonání co největší horizontální vzdálenosti jediným skokem (s rozběhem).


http://www.atletika-behy.cz/metodika.php
www.ftvs.cuni.cz/katedry/ka/repetitoriumatletika_text.pdf
Dostál E.,Velebil V. a kol.(1992): Didaktika školní atletiky, UK, Praha.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skok_dalek%C3%BD
Skok vysoký (skok do výšky) je disciplína v lehké atletice. Závodníci přeskakují horizontální laťku umístěnou na stojanu, který umožňuje přesně změřit v jaké výšce je tyč položena s tím, že závodníci se odrážejí vždy pouze jednou nohou (není tedy přípustné provádět přes laťku salta, přemety či jiné akrobatické prvky).


Frömel, K., Janečka, Z., Zavřel, R.: Programované učební postupy v atletice. Olomouc: Rektorát Univerzity Palackého, 1992.
Velebil, V.: Atletické skoky. Praha: Olympia, 2002.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skok_do_v%C3%BD%C5%A1ky
Fartlek je jednou z metod běžeckého tréninku, popř. tréninku i v jiných sportech, zejména vytrvalostních, jakými jsou např. běh na lyžích, orientační běh apod. Řadí se k metodám vytrvalostním – je tedy využíván zejména běžci na střední a dlouhé tratě. Nejstručnějším vyložením pojmu fartlek je "hra s rychlostí". Fartlek se nejčastěji běhá v členitém terénu.


http://cs.wikipedia.org/wiki/Fartlek
Účelem startu je zajistit podmínky pro maximálně rychlé zahájení běhu z optimální polohy pro efektivní přechod do běhu v trati.
Rozlišujeme čtyři duhy startu: vysoký, polovysoký, polonízký a nízký.


http://www.ftvs.cuni.cz/katedry/ka/repetitoriumatletika_text.pdf
Masmédium se užívá jako termín pro veřejný sdělovací prostředek s velkým počtem oslovených příjemců. Klasickými masmédii tak dlouho byly rozhlas, televize, potažmo velkonákladové tiskoviny. V poslední době není pochyb o tom, že jedním z nejvlivnějších masmédií se stal internet, resp. jeho jisté složky.


http://cs.wikipedia.org/wiki/Hromadn%C3%BD_sd%C4%9Blovac%C3%AD_prost%C5%99edek
Sportovní úrazy představují 33% všech úrazů u dětí školního věku – jsou tedy nejčastějším úrazovým rizikem vůbec. Většinou se jedná o zlomeniny, podvrtnutí a drobná povrchová zranění. U žáků staršího školního věku vznikají nejčastěji při organizovaném sportu a školní tělesné výchově- 33,9%. Značné procento sportovních úrazů vzniká při provozování sportu bez ochranných pomůcek! Nošení ochranné přilby u cyklisty může zabránit vzniku 80% zranění hlavy a 88%zranění mozku.


http://www.cckpraha1.cz/kestazeni/Prevence%20urazu%20-%20ZZA.pdf
První pomoc (PP) je definována jako soubor jednoduchých úkonů a opatření, která při náhlém ohrožení nebo postižení zdraví člověka omezují rozsah a důsledky tohoto ohrožení či postižení. Většinou se jedná o laickou první pomoc před příjezdem Zdravotnické záchranné služby, nebo jiného kvalifikovaného odborníka. Poskytnout první pomoc je povinen každý, pokud tím neohrozí svoje zdraví či život.


http://www.prevenceurazu.cz/e-learning/uvod_do_pp_index.html
http://www.skoleni-ridicu.eu/kurz.aspx?kapitola=6
http://www.prvni-pomoc.com/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_pomoc
Lidstvo se od svého vzniku muselo v zájmu své existence vypořádávat s různými nepříznivými vlivy, které ovlivňovaly a nadále ve velké míře ovlivňují jednání a konání člověka. Zdroji, které ohrožují lidské životy, hmotné a kulturní statky a životní prostředí, jsou vlivy (hrozby a následné ohrožení) narušující společenské, technologické a přírodní systémy.


http://www.mvcr.cz/clanek/ochrana-cloveka-za-mimoradnych-udalosti.aspx
Zdraví může být definováno negativně jako absence nemoci, funkcionálně jako schopnost vyrovnat se s denními aktivitami, nebo pozitivně jako způsobilost a podoba balansu (vyrovnanosti). V každém organismu je zdraví forma homeostáze. To je stav balansu s příjmem a výdejem energie a látky v rovnováze (s možností růstu). Zdraví též značí dobré vyhlídky na trvající přežití. U vnímajících bytostí jako lidi je zdraví širší koncept.


http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdrav%C3%AD
Kvasničková, D.: Základy ekologie. SPN, Praha 1991.
Je založeno na poznatcích funkční anatomie a pohybové léčby. Jednostranná zátěž vede k přetížení pohybového aparátu, ke svalovým dysbalancím a bolestivým stavům zejména páteře. Správně prováděná kompenzační cvičení těmto stavům předchází nebo je upravuje.


http://lhrazdira.wz.cz/cviceni#1
Pořadová cvičení slouží k jednotnému řízení a organizování tělovýchovné činnosti. Pořadová cvičení používáme vždy, kdy je to účelné a nutné - při zahájení a ukončení cvičebních jednotek, při organizování pohybových aktivit mládeže nebo při akcích pro větší počet cvičenců (cvičitelské srazy, semináře, školení apod.). Vždy přihlížíme k věku, zkušenostem a schopnostem cvičenců. Začátečníkům a nezkušeným cvičencům je třeba předem vysvětlit, co od nich budeme chtít.


DOSTÁL, V.: Pořadová cvičení. Praha. Karolinum, 1996
V této kapitole je uveden nástin vývoje člověka ve vzájemném vztahu k životnímu prostředí


http://www.sos-ub.cz/proj_06/lekce4/hyp2.htm
http://cs.wikipedia.org/wiki/
http://sites.google.com/site/biomachgbn/
http://www.vitejtenazemi.cz/krajina/?article=18
http://www.obrazky.cz/
Životní prostředí je obecně soubor všech vnějších podmínek, životných i neživotných, které obklopují jedince, populaci nebo jiný živý systém a poskytují mu všechny nezbytnosti k životu; působení je obousměrné; každý druh organismu vyžaduje jiné životní podmínky, jemu vlastní a nezbytné.


http://www.priroda.cz/slovnik.php
http://cs.wikipedia.org/wiki/
http://www.sos-ub.cz/clovek.htm
Manželství je právní a společenská instituce, která tvoří legislativní základ pro rodiny.


http://cs.wikipedia.org/wiki/
Nedílnou součástí řízení soutěží fotbalu je soutěžní řád fotbalu. Tento dokument řeší podrobně jednotlivé podmínky zařazení družstev fotbalu do soutěží, stanovuje základní podmínky postupů a sestupů a řeší konkrétní situace, ve kterých se hráči a jednotliví funkcionáři mohou během soutěže ocitnout.Zde je plné znění platného soutěžního řádu.


www.fotbal.cz
V této galerii je uvedena biologie člověka, funkce lidského těla, obrázky svalů a kostí v těle člověka


Mgr. Pavel Daněk
Životní styl je systém významných činností a vztahů, životních projevů a zvyklostí typických, charakteristických pro určitý živý subjekt nebo i objekt. Jedná se o souhrn relativně ustálených každodenních praktik, způsobů realizace činností a způsobů chování. Životní styl je výrazně ovlivněn hromadnými sdělovacími prostředky.


http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_styl
Všichni, co sledujeme fotbal ať už naživo, nebo v pohodlí domova na gauči u TV,  víme, jak je tato hra jednoduchá. Vstřelit gól šikovnou střelou po ještě šikovnější přihrávce je snad ta nejkrásnější odměna pro diváky na celém světě. Málokdo však tuší, jak složitá někdy jsou pravidla fotbalu z pohledu teorie. A co víc, mnozí, zainteresovanými hráči počínaje a diváky konče, je vůbec neznají. Zde naleznete některé otázky z pravidel fotbalu.Můžete si tak vyzkoušet, do které kategorie patříte. Výhodou je, že správné odpovědi jsou označeny křížkem.


Pravidla fotbalu