Zejména vypracované autorem (redaktorem) předmětu pro hlavní bloky učiva – texty, prezentace, tabulky, e-learning, testy,..
V tomto článku uvádíme shrnutí poznatků učiva II. ročníku – Optiky, Fyziky elektronového
obalu a atomového jádra. Jsou zde uvedeny základní pojmy.


www.wikipedia.org, www.fyzweb.cz, Prometheus, Fyzika pro SŠ-Optika, Oldřich Lepil

V tomto článku uvádíme shrnutí poznatků učiva II. ročníku – Optiky, Fyziky elektronového
obalu a atomového jádra. Jsou zde uvedeny základní pojmy.


www.wikipedia.org, www.fyzweb.cz, Prometheus, Fyzika pro SŠ-Optika, Oldřich Lepil
V paprskové optice jsme se zabývali optickým zobrazováním (zrcadly, čočkami a jejich soustavami). Předpokládali jsme, že se světlo šíří přímočaře podle zákona přímočarého šíření světla. Ve skutečnosti je ale šíření světla, podobně jako šíření zvukového vlnění, ovlivněno jeho vlnovými vlastnostmi.


www.gvp.cz, www.jiast.cz, www.twitpic.com

V tomto článku uvádíme několik základních přístrojů, které vužívají spojných či rozptylných čoček a zrcadel a pojednání o těchto optických přístrojích.


www.jreichl.com
V následujícím článku je uvedeno několik opravdu významných fyziků, kteří se zasloužili o velmi důležité objevy a rozvoj fyzikálních poznatků.
Jsou zde uvedeni ti, o kterých by měl vědět snad každý z nás.


www.wikipedia.org
V následujícím článku uvádíme několik vybraných příkladů z tématu Optika i s uvedením správného řešení daného příkladu.


www.priklady.eu, Lepil Oldřich a kol., Sbírka úloh z fyziky pro střední školy, Prometheus
Co je to hygiena osvětlení? Kvůli proměnlivosti prostředí vždy hovoříme o takzvaném „hygienicky přijatelném kompromisu,“ což je stav mezi tím, co nám dovolí technika a ekonomika naší společnosti a mezi ideální zrakovou pohodou na druhé straně. Při denním pobytu ve svých bytech, rodinných domech a na pracovištích přitom potřebujeme často doplnit přirozené denní světlo světlem umělým, umělé osvětlení prostor není určené jen pro část dne od soumraku do svítání.


www.fyzweb.cz
Fyzika má již klíčový význam při vytváření vědeckého světového názoru, neboť studuje nejobecnější a zároveň nejjednodušší formy pohybu hmoty, a zaujímá přední místo v soustavě přírodních věd. Fyzika má těsný vztah k filozofii. Obě tyto vědy mají mnoho společného v tom, jak se dívají na svět. Předpokládají, že svět a zkoumané jevy a děje objektivně existují, že probíhají zákonitě a že jsou poznatelné.


E. Svoboda a kol. Přehled středoškolské fyziky - PROMETHEUS 1996
Vesmír obsahuje vše, co existuje, od nejmenších subatomových částic po supergalaxie (největší známé struktury). Nikdo neví, jak velký je vesmír, ale astronomové odhadují, že obsahuje desítky biliónů galaxií. Podle nejznámější teorie nazývané Big Bang - Velká exploze či Velký třesk - vesmír vznikl přibližně před 10 miliardami roků


www.vedaprovsechny.cz, www.astro.cz
Laser je obdivuhodné a neobyčejně univerzální zařízení - je schopen měnit prakticky jakýkoli druh energie na energii koherentního elektromagnetického záření. Volbou vhodného aktivního prostředí je možno získat záření nejrůznějších vlnových délek v oboru infračerveného, viditelného i ultrafialového světla. I když se u některých typů laserů přeměňuje energie s poměrně malou účinností, je tento nedostatek bohatě nahrazen vysokou kvalitou laserového světla. Žádný jiný zdroj záření tuto výjimečnou kvalitu nenabízí a proto se stává laser jedním z nejužitečnějších nástrojů dneška..


www.lasery.wz.cz,www.cez.cz
Laser je tvořen aktivním prostředím, rezonátorem a zdrojem energie.
Zdrojem energie, který může představovat například výbojka, je do aktivního média dodávána ("pumpována") energie. Ta energeticky vybudí elektrony aktivního prostředí ze základní energetické hladiny do vyšší energetické hladiny, dojde k tzv. excitace. Takto je do vyšších energetických stavů vybuzena většina elektronů aktivního prostředí.


www.wikipedia.org, www.lasery.wz.cz
Fyzikálními ději, které jsou spojeny se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením a vnímáním zvuku sluchem, se zabývá akustika, patřící mezi nejstarší obory fyziky.


http://www.fyzika.jreichl.com,          http://fyzika.ft.utb.cz,                                http://kabinet.fyzika.net,                        RNDr.Oldřich Lepil: Fyzika pro střední školy, PROMETHEUS 9421083
Vhodíme-li na klidnou vodní hladinu kámen, hladina se jeho dopadem rozkmitá a z místa rozruchu se začnou šířit kruhové vlny. Jako vlnění označujeme šíření kmitavého rozruchu prostředím. Vlněním se přenáší pouze energie, částice kmitají, ale nepřemísťují se, kmitají kolem své rovnovážné polohy. Důkazem je např. plovoucí listí na rozvlněné hladině vody. Po hladině se sice šíří vlny, ale listí zůstává na místě (platí to samozřejmě jen pro malé vlnky). Místo, z něhož se rozruch šíří, se nazývá zdroj vlnění.


http://www.techmania.cz,
http://www.islandsoft.cz,                                RNDr.Oldřich Lepil: Fyzika pro střední školy, PROMETHEUS 9421083
atom (ion) = základní stavební částice, z níž jsou vybudovány látky, pojmenování vzniklo v Řecku v 5. st. Př. N. l. na základě představy, že je nedělitelný, na počátku tohoto století bylo dokázáno, že se atomy skládají z kladně nabitého jádra obklopeného elektrony (E. Rutherford, 1911), které tvoří elektronový obal, atom jako celek jen elektroneutrální


www.wikipedia.org, Fyzika pro gymnázia, O.Lepil, Prometheus
Částice elementární , nejjednodušší, dále nedělitelné elementy struktury hmoty, tj. základní kvanta hmoty. Obsah pojmu elementární částice historicky závisí na úrovni fyzikálního poznání struktury hmoty. Do začátku 20. stol. byly za elementární považovány atomy chemických prvků uspořádaných v Mendělejovově periodickém systému. Po objevu elektronu (1897) a atomového jádra (1911) se na začátku 30. let 20. stol. prokázalo, že i jádra atomů jsou dále složena z nukleonů: protonů a neutronů.


www.cojeco.cz,
Encyklopedie fyziky, Martin Macháček, Mladá fronta
Relativita je závislost viděného na vlastnostech pozorovatele. Jednoduše - když několik lidí sleduje tentýž předmět, může se stát, že každý z nich ho vidí trochu jinak (jiná barva, velikost, chuť atd.), ale jejich pohledy jsou naprosto rovnocenné a nikdo nemá absolutní pravdu. Teorie relativity ve fyzice se zabývá podobnými věcmi: nakolik jsou pozorované fyzikální jevy ovlivněny stavem pozorovatele a jestli některý z pozorovatelů má absolutní pravdu.


www.e-fyzika.cz, www.wikipedia.org
Zde uvádíme vzorové příklady s řešením. Tyto příklady zahrnují téma Optika.


Oldřich Lepil, Sbírka testových úloh,Prometheus, 2000
Zde uvádíme některé vzorové příklady i s řešením.
Příklady se týkají Fyziky atomu.


Karel Bartuška, Sbírka úloh z fyziky, Prometheus
Oldřich Lepil, Miroslava Široká, Sbírka testových úloh z fyziky, Prometheus
Zkusme se rozhlédnout po blízkém vesmírném okolí – po Sluneční soustavě, abychom zjistili, jaký vlastně náš Měsíc je. Nahlédneme-li do tabulek, zjistíme, že většina planet nějakou tu oběžnici vlastní. Zásluhou neuvěřitelně pilných sond Voyager, Galileo a Cassini jsme se ale dozvěděli, že náš Měsíc patří spíše k fádnějším satelitům.


www.astronomie.cz, wikipedia.org
První, kdo se pokusil odpovědět na otázku, jak vypadá stavba sluneční soustavy, byla antická věda. S využitím pythagorijské školy (rozvíjela geometrii) mohla více či méně přesně popsat pozorovaný stav.Doprostřed vesmíru byla lidmi dosazována různá tělesa.


www.planety.astro.cz
Měření vzdáleností je v Astronomii odvěkým problémem. Po dlouhou dobu nebyli astronomové schopni přenést dvourozměrnou klenbu (hvězdnou oblohu) do trojrozměrného prostoru. Hvězdy „promítající se“ na hvězdnou sféru a tvořící souhvězdí totiž mohou být od sebe velmi daleko (viz obr.). Pouze z našeho pohledu se jeví jako sobě blízké. Na počátku astronomických měření byli tehdejší astronomové schopni měrit pouze úhly mezi hvězdami.


www.galaxie.web2001.cz, www.wikipedia.org
Galaxie je obrovský systém hvězd, mezihvězdného prachu, mezihvězdného plynu a nezářivé hmoty. Systém je vázaný vzájemnou gravitací složek. Naše Galaxie (na obloze viditelná jako pruh podél ekliptiky – nazývané jako Mléčná dráha) je jedna z galaxií, pouze ji vidíme z vnitřku – od Slunce.


http://astronomia.zcu.cz/objekty
Hvězdy mají téměř kulovitý tvar (musíme dbát i na odstředivou sílu, která vzniká samotnou rotací hvězdy), ve kterém je udržuje gravitace. Hvězdy představují dominantní složku svítící hmoty ve vesmíru. Gravitačně jsou vázány v galaxiích. Jedna galaxie jich čítá kolem 100 miliard. Silnější vazby se vyskytují v hvězdokupách.


Vanýsek, V.: Základy astronomie a astrofyziky, Academia, Praha1980
Šolc, M.; Švestka, J., Vanýsek, V.: Fyzika hvězd a vesmíru, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1983
www.wikipedia.org
"Srdcem" jaderné elektrárny je jaderný reaktor. Jde o zařízení, v němž probíhá štěpná reakce. K hlavním komponentám, které umožňují provoz reaktoru, patří palivo, moderátor, absorbátor a chladivo.


www.cez.cz
www.proatom.luksoft.cz
www.jaderny-odpad.cz
www.elektrarny.info.cz
Jádra některých nuklidů jsou nestabilní a bez vnějšího zásahu se samovolně přeměňují za současného vysílání ionizujícího (radioaktivního) záření. Tomuto jevu říkáme radioaktivita. Přeměny jader mohou probíhat také u stabilních nuklidů, je k tomu však nutný vhodný vnější zásah. Přeměny jader vyvolané vzájemným působením (srážkami) s jinými jádry nebo částicemi nazýváme jaderné reakce, při nichž mohou vzniknout jádra úplně jiných prvků. Vhodnými jadernými reakcemi se například vyrábějí umělé radionuklidy pro využití v průmyslu nebo v medicíně


M. Macháček, Encyklopedie fyziky, vydala Mladá fronta, první vydání, 1994, ISBN 80–204–0237–3
www.cez.cz
Zkušenosti s látkou z níž je složen okolní svět ukazují, že většina látek je časově poměrně stálá a mění se jen v delších časových měřítcích. Tyto změny jsou však většinou povahy chemické, samotné atomy běžně se vyskytujících prvků jsou téměř vždy stabilní. Prakticky až do konce 19.stol. byli fyzikové a chemici pevně přesvědčeni, že atomy jsou neměnné a věčné.


http://astronuklfyzika.cz
www.wikipedia.org,
radioaktivita.ic.cz
Radioaktivita je fyzikální jev, při kterém je do okolí emitováno radioaktivní záření. Toto záření není člověkem přímo vnímáno smysly, ale může člověka velmi negativně ovlivnit. Rozhodující pro míru negativních dopadů je nejen intenzita záření a jeho druh, ale hlavně celková dávka odpovídající mimo jiné době, po kterou je člověk záření vystaven.


http://www.fyzweb.cz
Jádro atomu je velmi malé ve srovnání s celým atomem. Přesto je v něm soustředěna téměř celá hmotnost atomu. Protony jsou totiž 1836 krát a neutrony 1838 krát těžší než elektrony, které tvoří obal. Hmotnost jádra je dána součtem hmotností protonů a neutronů, které ho tvoří. Počet těchto částic určuje hmotnostní číslo. Jádro je elektricky kladně nabito, protože protony nesou kladný elektrický náboj.


http://atomovejadro.wz.cz/stranky/vlastnosti_1.html
http://referaty-seminarky.cz/atomove-jadro/
V obalu atomu existuje jeden či více elektronů. Každý elektron může existovat v určitém stavu, který je dán :
a) energií
b) prostorovým útvarem výskytu elektronu, který má svůj tvar, velikost a orientaci


www.wikipedia.org
www.stavbaatomu.wz.czm
Niels Bohr-Bohrovy postuláty:
Atom je stabilní soustava složená z kladně nabitého jádra, v němž je soustředěna téměř celá hmotnost atomu, a z elektronového obalu.

Atom se může nacházet pouze v kvantových stacionárních stavech s určitou hodnotou energie. V takovém stavu atom nevydává ani nepřijímá energii a rozložení elektronů v jeho obalu je časově neproměnné


http://vega.fjfi.cvut.cz
http://wikipedia.infostar.cz
Atom je nejmenší část hmoty. Skládá se z částic, které tvoří jednak atomový obal a označují se jako elektrony a jednak jádro atomu a ty se označují jako nukleony (protony a neutrony). Jelikož je atom celkově elektricky neutrální, musí být počet protonů s jednotkovým kladným nábojem stejný jako počet nositelů jednotkového záporného náboje, tedy elektronů v atomovém obalu.


www.fyzikaonline.cz/wp-content/uploads/Model-atomu.ppt,
cs.wikipedia.org/wiki/Atomové_spektrum
Plynem nazýváme soustavu volně se pohybujících částic. Ze všech skupenství látek má plyn nejjednodušší strukturu. Molekuly plynu vykonávají tepelný pohyb, jehož rychlost a směr se neustále mění v důsledku vzájemných srážek částic a  srážek se stěnami nádoby. Rozpínavost plynu svědčí o tom, že přitažlivé síly mezi částicemi jsou malé. Ze základních poznatků molekulové fyziky o plynném skupenství lze odvodit důležité a v praxi velmi často používané zákony platné pro plyny.


http://radek.jandora.sweb.cz
http://www.fyzika.jreichl.com
http://www.techmania.cz
RNDr.Oldřich Lepil: Fyzika pro střední školy, PROMETHEUS 9421083
Jedna látka se může vyskytovat jako plynná, kapalná nebo pevná. Tyto tři stavy téže látky nazýváme skupenství plynné, kapalné a pevné. Změnou skupenství rozumíme fyzikální děj, při němž se mění skupenství látky.


http://www.techmania.cz
http://radek.jandora.sweb.cz
http://www.fyzika.jreichl.com
Kapaliny tvoří přechod mezi pevnými látkami a plyny. Tepelný pohyb molekul kapalin je dán strukturou kapalin - stav mezi naprostým neuspořádáním částic u plynu a pravidelným uspořádáním částic v (ideálních) krystalech. Uspořádání molekul kapaliny je krátkodosahové podobně jako u amorfních látek. Molekuly kapalin neuspořádaně kmitají kolem rovnovážných poloh, které se s časem mění.


http://www.fyzika.jreichl.com        http://www.ped.muni.cz                        http://fyzweb.cz                                    RNDr.Oldřich Lepil: Fyzika pro střední školy, PROMETHEUS 9421083
Při tepelné výměně dochází ke změně vnitřní energie soustavy. Chladnější těleso zvyšuje a teplejší snižuje svou vnitřní energii. Mezi tělesy různé teploty dochází k přenosu vnitřní energie. K tomuto přenosu dochází i mezi různými částmi jednoho tělesa, pokud jsou  jejich teploty  různé.


http://www.techmania.cz,http://www.fyzika.jreichl.com, http://www.cs.wikipedia.org.                      RNDr.Oldřich Lepil: Fyzika pro střední školy, PROMETHEUS 9421083
V roce 1887 pozoroval německý fyzik Heinrich HERTZ, že izolovaný vodič se může při ozáření ultrafialovým světlem nabíjet kladně, přičemž existence tohoto efektu závisí na frekvenci použitého světla. Zjištěný jev byl nazván fotoefektem, nebo-li fotoelektrickým jevem.


www.cojeco.cz,
www.wikipedia.cz,
www.gsosfm.cz
Světlo je elektromagnetické vlnění a jeho zdrojem jsou přeměny energie v atomech a molekulách svítícího tělesa. Získá-li atom větší energii (např. přivyšší teplotě), může tuto energii vyzářit v podobě elektromagnetického vlnění. Elektromagnetické vlnění je charakterizované vlnovou délkou, která určuje jeho fyzikální vlastnosti. Pro elektromagnetické vlnění se často používá také termín elektromagnetické záření.


http://maturita-z-fyziky.cz/optika/elektromagneticke-zareni-a-jeho-energie#prehled-elektromagneticke-zareni,, http://cs.wikipedia.org
Počátky holografie sahají až do roku 1947, kdy britsko-maďarský vědec Dennis Gabor vyvinul teorii holografie během své práce na zlepšení rozlišení elektronového mikroskopu. Slovo hologram je složeno ze slov řeckého původu holos znamenající celkový,celý) a gramma (znamenající zpráva).


http://cs.wikipedia.org/wiki/Holografie
http://www.gamepark.cz/holografie_hologram_43905.htm
Denní světlo se prostorem šíří ve vlnách, které kmitají všemi směry optického prostředí. Pokud se odrazí od lesklé nekovové plochy (sklo, vodní hladina…), stane se světlem polarizovaným, tedy světlem jehož vlny se pohybují pouze ve dvou rovinách: horizontální a vertikální. Vertikálně polarizované světlo je pro naše oči velmi užitečné.


http://projektalfa.ic.cz/polarizace_svetla.htm
http://maturita-z-fyziky.cz/optika/vlnova-optika
Fotometrické veličiny, které jsou historicky starší než veličiny radiometrické, jsou omezeny pouze na záření viditelné lidským okem. Jsou definovány podle citlivosti lidského oka a jsou tudíž závislé na barevném složení zkoumaného záření. Jedná se o světelný tok, osvětlení a svítivost.


Oldřich Lepil, Optika, vyd. Prometheus, 1992, www.ghvtrading.cz 
Dopadá-li na optické rozhraní dvou prostředí bílé světlo, lomené světlo již není bílé, ale jeho okraje jsou zbarvené , na kterém je zobrazen přechod z prostředí opticky řidšího do prostředí opticky hustšího). Bílé světlo se tedy při lomu rozkládá na barevné složky.


www.fyzika.gjvj.cz, www.debrujar.cz
Optickou soustavou nazýváme soustavu optických prostředí a jejich rozhraní, která mění chod světelných paprsků. Může vytvářet skutečný obraz nebo neskutečný obraz.Z hlediska optiky můžeme lidské oko považovat za spojnou optickou soustavu s měnitelnou ohniskovou vzdáleností.


Jestliže světlo dopadá na rozhraní dvou optických prostředí, např. voda-vzduch,
dochází ke dvěma základním jevům na rozhraní, a to odraz světla a lom světla.


Javorskij, B. M., Selezněv, J. A. Přehled elementární fyziky. 1. vyd., Praha: SNTL, 1989
  Lepil, O. Fyzika pro gymnázia – Optika. 3. vyd. Praha: Prometheus, 2002
www.cs.wikipedia.org
Pevné těleso při změně teploty mění své rozměry. Tento jev se nazývá teplotní roztažnost. U těles, která mají převažující délku, hovoříme o teplotní délkové roztažnosti. Teplotní roztažnost je důsledkem růstu středních vzdáleností mezi částicemi látky vlivem jejich většího neuspořádaného pohybu.


http://www.techmania.cz,http://www.fyzika.jreichl.com, http://qwerty.own.cz
http://www.medportal.cz
RNDr.Oldřich Lepil: Fyzika pro střední školy, PROMETHEUS 9421083
Tato kapitola se zabývá  řešením problémů, při kterých nelze zanedbat rozměry tělesa ani jeho tvar a je nutné uvažovat také otáčivý pohyb tělesa. Předpokládáme, že síly, které na těleso působí mají jen pohybové účinky a nezmění  tvar ani objem tělesa. To znamená, že budeme zanedbávat deformační síly. Skutečné těleso nahradíme modelem, který se nazývá tuhé těleso.


http://www.techmania.cz, http://radek.jandora.sweb.cz, http://www.cs.wikopedia.org.,http://www.jarjurek.cz, http://www.gympri.cz, RNDr.Oldřich Lepil: Fyzika pro střední školy, PROMETHEUS 9421083
Názvem tekutiny rozumíme kapaliny a plyny. Jejich základní vlastností je tekutost. Tekutost se projevuje tím, že kapalná a plynná tělesa snadno mění svůj tvar, který přizpůsobují tvaru nádoby, v níž se nacházejí. Příčinou tekutosti je vzájemná pohyblivost jednotlivých částic tekutiny. Mechanika tekutin je tedy mechanikou kapalin a plynů.


http://www.techmania.cz,http//:www.seminarka-kapaliny.blog.czhttp://www.sszdra-karvina.cz
http://www.cng.prostejov.cz
http://www.radekf.net/projekty-data/eseje.cz
Z každodenní zkušenosti víme, že všechna tělesa jsou přitahována k Zemi. Volná tělesa padají, podepřená tělesa působí tlakovou silou na podložku, zavěšená tělesa napínají závěs. Víme také, že Slunce přitahuje Zemi, ostatní planety i jiná tělesa Sluneční soustavy. Všude se uplatňuje vlastnost těles, které říkáme gravitace. Zdrojem gravitačního pole jsou všechny hmotné objekty.


http://www.einstein.czechnationalteam.cz
http://www.techmania.cz
http://www.dufyz.cz
http://www.radek.jandora.sweb.cz
http://www.fyzika.jreichl.com
http://www.fyzika.gjvj.cz
http://www.fyzweb.cz
http://www.gypri.cz
RNDr.Oldřich Lepil: Fyzika pro střední školy, PROMETHEUS 9421083
Všechny optické přístroje využívají chodu světelných paprsků, zákona odrazu a zákona lomu.
Optické přístroje jsou tvořeny optickými soustavami, jež tvoří čočky – spojky, rozptylky.


www.wikipedie.cz
Čočky, stejně jako zrcadla, patří pro mnohé z nás do běžného života. Někdo nosí brýle, jiný zase fotografuje nebo používá videokameru nebo se dívá dalekohledem na hvězdy. Při všech těchto činnostech a při mnoha dalších se potkáváme s čočkami.


http://www.odmaturuj.cz/fyzika/zobrazeni-pomoci-zrcadel-a-cocek-opticke-pristroje/, http://fyzika.smoula.net
Zrcadla jistě všichni znáte z každodenního života – ráno se do něj v koupelně díváte, abyste si upravili svůj zevnějšek, při řízení motocyklu nebo auta pomocí zrcadla sledujete situaci za sebou.


Fyzika pro gymnázia - Optika, Oldřich Lepil, Prometheus, vyd. 1993
Slovem práce běžně označujeme činnost lidí a strojů. Ve fyzice je mechanická práce  děj, kdy síla  působí na těleso a to se účinkem této síly pohybuje. Mechanickou práci konáme např. tlačíme-li po podlaze bednu, táhneme-li vozík nebo zvedáme břemeno.
Mechanickou energii má těleso, když se pohybuje nebo se nachází  v určité výšce, energii má také stlačená pružina.


RNDr.Oldřich Lepil:Fyzika pro střední školy, PROMETHEUS 9421083
http://www.techmania.cz
http://www.jreichl.com
http://www.zslado.cz
http://www.zsharcov.cz
Kdo chce posunout po podlaze skříň, musí překonat tření. Jedete-li na kole po rovné silnici, musíte šlapat do pedálů, abyste překonali sílu valivého odporu. Lidé proto hledali různé způsoby, jak odporové síly zmenšit, a přišli na různé užitečné vynálezy.


RNDr.Oldřich Lepil:Fyzika pro střední školy, PROMETHEUS 9421083
http://www.techmania.cz
http://www.jreichl.com
http://amper.ped.muni.cz
Vlnová optika respektuje vlnový charakter světla. Při popisu lze použít Huygensův princip.


www.fyzika.gjvj.cz
www.wikipedie.cz
fyzika pro SŠ – Ondřej Lepil, vyd. 2010, Prometheus

Optika – část fyziky, zabývající se světlem, jeho šířením v různých prostředí. Zkoumá podstatu světla a další jevy, které se světlem /zářením/ souvisí.


www.fyzika.jreichl.com
www.fyzika.gjvj.cz
www.wikipedie.cz
Z hlediska vlnové optiky je světlo považováno za proud částic - fotonů, majících kvantové a vlnové vlastnosti. Světlo je druh elektromagnetické vlnění.


www.fyzika.jreichl.com
www.fyzika.gjvj.cz
www.wikipedie.cz
Fyzika pro SŠ – Ondřej Lepil, vyd. 2010, Prometheus

Dynamika se zabývá příčinami pohybového stavu těles, tj. zkoumá proč se tělesa ohybují. Základ dynamiky tvoří tři Newtonovy ( pohybové ) zákony,  které formuloval anglický fyzik Isaac  Newton ( 1643 – 1727 ) koncem 17. století a jsou založeny na pojmu síla.


RNDr.Oldřich Lepil:Fyzika pro střední školy, PROMETHEUS 9421083
http://www.techmania.cz
http://www.jreichl.com
Poznatek o tom, že tělesa padají dolů, patří jistě k nejstarším lidským zkušenostem. Dlouho se ale nevědělo, jak a proč tělesa padají. Řecký filozof Aristoteles se domníval, a mnoho lidí si to myslí dodnes, že těžká tělesa padají rychleji než lehčí.


http://www:techmania.cz
RNDr.Oldřich Lepil:Fyzika pro střední školy,PROMETHEUS 9421083
http://www:techblog.cz
http://www:exoplanety.cz
Kinematika se zabývá pohybem těles bez ohledu na příčiny pohybu. Úvahy o pohybu se většinou zjednodušují tím, že se těleso nahradí hmotným bodem, který těleso zastupuje. Pohyby se dělí podle směru pohybu a podle rychlosti.


RNDr.Oldřich Lepil:Fyzika pro střední školy,PROMETHEUS 9421083
http://www.radek.jandora.sweb.cz
http://www.techmania.cz
Fyzikální děj (pohyb), který se pravidelně opakuje, to znamená je periodický, nazýváme periodické kmitání. Kmitající těleso vykoná jeden kmit, pokud projde celou dráhu a vrátí se do své původní polohy.


www.google.cz
Ondřej Lepil: Fyzika pro gymnázia,1993,Prometheus
www.e-fyzika.cz
Fyzikální jednotky bychom mohli v zásadě volit zcela libovolně. V dřívějších dobách se stávalo, že pro jednu a tutéž veličinu existovalo několik různých jednotek např. palec, loket, stopa atd.. Nemá smysl volit jednotku pro každou veličinu, neboť různé veličiny jsou vzájemně spojeny různými fyzikálními zákony.


http:www.google.cz artemix.ostr.cz
http:www.novinky.cz
http:www.cez.cz
http:www.led-moduly.cz
RNDr.Oldřich Lepil: Fyzika pro střední školy,PROMETEUS 9421083