Aktuality a zajímavosti pro jednotlivé tématické celky předmětu.
Římské úsloví „neumí plavat ani počítat“, které označovalo zcela neschopného člověka ukazuje důležitost, kterou Římané přikládali vzdělání. Bylo poskytováno nejširším vrstvám obyvatelstva, včetně dívek.


HOŠEK, R.,MAREK, V. Řím Marka Aurelia. 1.vyd. Praha: Mladá fronta, 1990.
Mgr. Petr Šiška

Potřeba určit přesně množství, ať už se jednalo o počet, vzdálenost, plochu či objem je velmi stará. Souvisí bezprostředně s usedlým způsobem života, rozvojem zemědělství a vznikem států. Určit výměru pozemků, zaměřit základy staveb, zavlažovacích kanálů či budoucích silnic, spočítat úrodu i daně – to vše vyžadovalo míry a jednotky, ke kterým by bylo možno zjištěné údaje vztáhnout.


HOŠEK, R.,MAREK, V. Řím Marka Aurelia. 1.vyd. Praha: Mladá fronta, 1990.
Mgr. Petr Šiška
Tělesná hygiena a péče o zevnějšek byla u Římanů na velmi vysoké úrovni. Soustřeďovala se především do lázní, ať už soukromých nebo veřejných, ve kterých mnozí obyvatelé Říma trávili většinu volného času.


HOŠEK, R.,MAREK, V. Řím Marka Aurelia. 1.vyd. Praha: Mladá fronta, 1990.
Mgr. Petr Šiška
Římská literatura obsahuje mnoho obrazů rozmařilých hostin – nejznámější je asi zlomek Hostina u Trimalchiona z Petroniova románu Satirikon - a jméno generála Luculla dalo vzniknout sousloví „lukulské hody". Jak vypadala strava obyvatel římské říše ve skutečnosti?


HOŠEK, R.,MAREK, V. Řím Marka Aurelia. 1.vyd. Praha: Mladá fronta, 1990.
Mgr. Petr Šiška
Heslo antického Říma „panem et circenses“ – chléb a hry vyjadřovalo nejen základní potřeby římského lidu, které musel vladař uspokojit, aby jeho vláda byla úspěšná, ale zároveň ukazuje, jak důležitou roli hrála zábava i v životě obyčejných lidí.


HOŠEK, R.,MAREK, V. Řím Marka Aurelia. 1.vyd. Praha: Mladá fronta, 1990.
Mgr. Petr Šiška
Mocenský vzestup římského impéria byl nerozlučně spjat s římskou armádou. Dobyvačné války stejně jako ochrana a zabezpečení hranic i zajištění míru uvnitř rozsáhlé říše, to vše byly úkoly římského vojska.


HOŠEK, R.,MAREK, V. Řím Marka Aurelia. 1.vyd. Praha: Mladá fronta, 1990.
Mgr. Petr Šiška
Pořekadlo, že peníze jsou až na prvním místě, platilo pochopitelně i v dobách antického Říma. Římskému císaři Vespasiánovi je připisován výrok: „Pecunia non olet – peníze nepáchnou."


HOŠEK, R.,MAREK, V. Řím Marka Aurelia. 1.vyd. Praha: Mladá fronta, 1990.
Mgr. Petr Šiška