Zejména vypracované autorem (redaktorem) předmětu pro hlavní bloky učiva – texty, prezentace, tabulky, e-learning, testy,..
Normu většinou chápeme jako jisté pravidlo, předpis pro chování v určité životní situaci v sociokulturním kontextu. Víme, že normy a jejich dodržování jsou důležitou součástí fungování každé společnosti a také víme, že každá společnost má nastaveny své normy a to jak ty stanovené zákonem, tak normy „morální“, obyčejové.


Co je to migrace? Možnost přemisťovat se je jednou za základních lidských svobod. Lidé migrují odjakživa – v pravěku se tlupy Homo sapiens přemisťovaly spolu se zvířaty, která lovily, ve vrcholném středověku se začali lidé přemisťovat do měst kvůli řemeslům a obchodu a také kvůli svobodě, kterou města poskytovala.


Právní subjektivita umožňuje jedinci být účastníkem právních vztahů, mít z nich práva a povinnosti, např. mít vlastnické právo.


Schengen - lucemburské městečko, ve kterém byly v letech 1985 a 1990 podepsány dohody zakládající schengenskou spolupráci. Dohoda o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích  a Úmluva k provedení Schengenské dohody. Termín „Schengen“ se postupně zažil jako zkrácené označení schengenského prostoru.


Organizace spojených národů je nejznámější a celosvětově nejvíce uznávanou mezinárodní institucí. Posláním OSN je udržování světového míru a spravedlivých vztahů mezi státy. Snaží se zajistit členským státům jejich suverenitu. Poskytuje však členským státům také rozsáhlou a trvalou humanitární a rozvojovou pomoc.


Severoatlantická aliance (NATO) je nejvýznamnější vojensko-politickou organizací na světě. Její členové plánují společnou obrannou politiku a armády členských států podléhají společnému vedení.


Náboženství souvisí s osobní lidskou zbožností, která doprovází lidstvo od nejranějších stadií jeho vývoje a rozvinula se v mnohých náboženských soustavách.


Nahromadění lidí ve městech má za následek, že se vztahy mezi lidmi stávají stále komplikovanějšími. Na člověka také působí stále více stresových faktorů, které vyvolávají psychická onemocnění. Na nemoci způsobené stresem umírá čím dál více lidí.


Emmert F. A kol.: Odmaturuj ze společenských věd. 1. vyd. Brno: Didaktis s.r.o.,2003. 224s. ISBN 80-86285-68-5
Valenta M., Muler O.,: Občanská nauka pro střední odborné školy 2. 1. vyd. Praha: SPN, 2002, ISBN 80-7235-179-6
Valenta M., Muler O.,: Občanská nauka pro střední odborná učiliště 2. 1. vyd. Praha: SPN, 2002, ISBN 80-7235-180-X
http://cs.wikipedia.org/wiki/
cs.wikipedia.org/wiki/Portál:Politika
Postavením rodiny ve státě se zabývá rodinné právo. Jedná se o souhrn právních norem upravující manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi  a  mezi dalšími příbuznými, vztahy při náhradní výchově dětí.


Emmert F. A kol.: Odmaturuj ze společenských věd. 1. vyd. Brno: Didaktis s.r.o.,2003. 224s. ISBN 80-86285-68-5
Valenta M., Muler O.,: Občanská nauka pro střední odborné školy 2. 1. vyd. Praha: SPN, 2002, ISBN 80-7235-179-6
Valenta M., Muler O.,: Občanská nauka pro střední odborná učiliště 2. 1. vyd. Praha: SPN, 2002, ISBN 80-7235-180-X
http://cs.wikipedia.org/wiki/
cs.wikipedia.org/wiki/Portál:Politika
Komunikační dovednosti si dovoluji označit za nejdůležitější lidské dovednosti. Pokud člověk ovládá umění komunikovat, je ve většině případů i dobrým týmovým spolupracovníkem nebo vedoucím. Umí efektivněji řešit problémy, řídit projekty i sám sebe. Oblast komunikačních dovedností je velmi široká. V následujících řádcích jsem se pokusil vymezit to nejzásadnější.


Emmert F. A kol.: Odmaturuj ze společenských věd. 1. vyd. Brno: Didaktis s.r.o.,2003. 224s. ISBN 80-86285-68-5
Valenta M., Muler O.,: Občanská nauka pro střední odborné školy 2. 1. vyd. Praha: SPN, 2002, ISBN 80-7235-179-6
Valenta M., Muler O.,: Občanská nauka pro střední odborná učiliště 2. 1. vyd. Praha: SPN, 2002, ISBN 80-7235-180-X
http://cs.wikipedia.org/wiki/
cs.wikipedia.org/wiki/Portál:Politika
Vlastenectví je pozitivní přístup, vyjadřuje lásku k zemi, aniž by vyvolával nepřátelství nebo pocity nadřazenosti nad jinými národy.


Emmert F. A kol.: Odmaturuj ze společenských věd. 1. vyd. Brno: Didaktis s.r.o.,2003. 224s. ISBN 80-86285-68-5
Valenta M., Muler O.,: Občanská nauka pro střední odborné školy 2. 1. vyd. Praha: SPN, 2002, ISBN 80-7235-179-6
Valenta M., Muler O.,: Občanská nauka pro střední odborná učiliště 2. 1. vyd. Praha: SPN, 2002, ISBN 80-7235-180-X
http://cs.wikipedia.org/wiki/
cs.wikipedia.org/wiki/Portál:Politika
Celkovou výkonnost národního hospodářství vyjadřujeme makroekonomickými ukazateli. Patří mezi ně míra nezaměstnanosti, míra inflace, hrubý domácí či hrubý národní produkt, tempo růstu HDP a vývoj obchodní a platební bilance.


Emmert F. A kol.: Odmaturuj ze společenských věd. 1. vyd. Brno: Didaktis s.r.o.,2003. 224s. ISBN 80-86285-68-5
Valenta M., Muler O.,: Občanská nauka pro střední odborné školy 2. 1. vyd. Praha: SPN, 2002, ISBN 80-7235-179-6
Valenta M., Muler O.,: Občanská nauka pro střední odborná učiliště 2. 1. vyd. Praha: SPN, 2002, ISBN 80-7235-180-X
http://cs.wikipedia.org/wiki/
cs.wikipedia.org/wiki/Portál:Politika

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které určuje jaké společensky škodlivé jednání jsou trestnými činy, jaké jsou sankce za jejich spáchání a jakým způsobem stát prostřednictvím svých příslušných orgánů spáchání trestných činů a jejich pachatele zjišťuje a trestá.


Emmert F. A kol.: Odmaturuj ze společenských věd. 1. vyd. Brno: Didaktis s.r.o.,2003. 224s. ISBN 80-86285-68-5
Valenta M., Muler O.,: Občanská nauka pro střední odborné školy 2. 1. vyd. Praha: SPN, 2002, ISBN 80-7235-179-6
Valenta M., Muler O.,: Občanská nauka pro střední odborná učiliště 2. 1. vyd. Praha: SPN, 2002, ISBN 80-7235-180-X
http://cs.wikipedia.org/wiki/
cs.wikipedia.org/wiki/Portál:Politika
Soudní moc nebo též justice je vedle moci zákonodárné a moci výkonné jednou ze tří složek státní moci. Vykonávají ji státní orgány, kterými jsou nezávislé soudy. Jedním ze základních principů demokratického státu je kontrola státních orgánů a především kontrola výkonné moci. Kontrolují nejen státní orgány (parlament, soudy, nejvyšší účetní dvory), ale i občané se mohou do určité míry na kontrole moci výkonné podílet buď kolektivně (nezávislé komise, výbory, občanská sdružení apod.) nebo individuálně. Do této oblasti spadá i činnost ombudsmana – veřejného ochránce práv.


Emmert F. A kol.: Odmaturuj ze společenských věd. 1. vyd. Brno: Didaktis s.r.o.,2003. 224s. ISBN 80-86285-68-5
Valenta M., Muler O.,: Občanská nauka pro střední odborné školy 2. 1. vyd. Praha: SPN, 2002, ISBN 80-7235-179-6
Valenta M., Muler O.,: Občanská nauka pro střední odborná učiliště 2. 1. vyd. Praha: SPN, 2002, ISBN 80-7235-180-X

Náročné životní situace - jsou tím myšleny takové podmínky v životě člověka, které na něj kladou zvýšené nároky jak po stránce tělesné, tak i psychické. Nejčastěji uváděné třídění náročných životních situací jsou: frustrace, deprivace, stres a konflikt.


Emmert F. A kol.: Odmaturuj ze společenských věd. 1. vyd. Brno: Didaktis s.r.o.,2003. 224s. ISBN 80-86285-68-5
Valenta M., Muler O.,: Občanská nauka pro střední odborné školy 2. 1. vyd. Praha: SPN, 2002, ISBN 80-7235-179-6
Valenta M., Muler O.,: Občanská nauka pro střední odborná učiliště 2. 1. vyd. Praha: SPN, 2002, ISBN 80-7235-180-X
http://cs.wikipedia.org/wiki/ cs.wikipedia.org/wiki/Portál:Politika
Pluralismus v politické teorii označuje moderní přesvědčení, že svobodná společnost se může udržet jen tehdy, pokud v ní o výkon státní moci volně soutěží více rovnoprávných uchazečů.


Emmert F. A kol.: Odmaturuj ze společenských věd. 1. vyd. Brno: Didaktis s.r.o.,2003. 224s. ISBN 80-86285-68-5
Valenta M., Muler O.,: Občanská nauka pro střední odborné školy 2. 1. vyd. Praha: SPN, 2002, ISBN 80-7235-179-6
Valenta M., Muler O.,: Občanská nauka pro střední odborná učiliště 2. 1. vyd. Praha: SPN, 2002, ISBN 80-7235-180-X
http://cs.wikipedia.org/wiki/
cs.wikipedia.org/wiki/Portál:Politika
Ideologie je propracovaná soustava názorů, postojů, hodnot a idejí založenou na formulování politických, světonázorových nebo podobných zájmů určité skupiny. Často se pojmem ideologie označují pouze politické ideologie. Politické ideologie jsou jedním z nejběžnějších významů slova ideologie.


Emmert F. A kol.: Odmaturuj ze společenských věd. 1. vyd. Brno: Didaktis s.r.o.,2003. 224s. ISBN 80-86285-68-5
Valenta M., Muler O.,: Občanská nauka pro střední odborné školy 2. 1. vyd. Praha: SPN, 2002, ISBN 80-7235-179-6
Valenta M., Muler O.,: Občanská nauka pro střední odborná učiliště 2. 1. vyd. Praha: SPN, 2002, ISBN 80-7235-180-X
http://cs.wikipedia.org/wiki/ cs.wikipedia.org/wiki/Portál:Politika

Výkonná moc v Česku je na nejvyšší úrovni upravena hlavou třetí Ústavy České republiky, která popisuje hlavní kompetence prezidenta České republiky a vlády. Dále ustanovuje možnost zákonem zřizovat ministerstva a stanovit jejich působnost a popisuje Státní zastupitelství.


Emmert F. A kol.: Odmaturuj ze společenských věd. 1. vyd. Brno: Didaktis s.r.o.,2003. 224s. ISBN 80-86285-68-5
Valenta M., Muler O.,: Občanská nauka pro střední odborné školy 2. 1. vyd. Praha: SPN, 2002, ISBN 80-7235-179-6
Valenta M., Muler O.,: Občanská nauka pro střední odborná učiliště 2. 1. vyd. Praha: SPN, 2002, ISBN 80-7235-180-X

Prezident České republiky  je hlavou České republiky. Je volen oběma komorami Parlamentu a není z výkonu své funkce odpovědný. Prezident se ujímá úřadu složením slibu, jeho funkční období trvá pět let. Výkon pravomocí, protokolární povinnosti a další funkce spojené s osobou prezidenta zajišťuje Kancelář prezidenta republiky.


Emmert F. A kol.: Odmaturuj ze společenských věd. 1. vyd. Brno: Didaktis s.r.o.,2003. 224s. ISBN 80-86285-68-5
Valenta M., Muler O.,: Občanská nauka pro střední odborné školy 2. 1. vyd. Praha: SPN, 2002, ISBN 80-7235-179-6
Valenta M., Muler O.,: Občanská nauka pro střední odborná učiliště 2. 1. vyd. Praha: SPN, 2002, ISBN 80-7235-180-X

Parlament České republiky je dvoukomorový zákonodárný sbor České republiky. Je tvořen Poslaneckou sněmovnou (dolní komora) a Senátem (horní komora). Poslanecká sněmovna je tvořena 200 poslanci volených na čtyři roky poměrným systémem. Senát čítá 81 senátorů volených na šest let většinovým systémem, každé dva roky se obmění třetina senátorů.


Emmert F. A kol.: Odmaturuj ze společenských věd. 1. vyd. Brno: Didaktis s.r.o.,2003. 224s. ISBN 80-86285-68-5
Valenta M., Muler O.,: Občanská nauka pro střední odborné školy 2. 1. vyd. Praha: SPN, 2002, ISBN 80-7235-179-6
Valenta M., Muler O.,: Občanská nauka pro střední odborná učiliště 2. 1. vyd. Praha: SPN, 2002, ISBN 80-7235-180-X
Pojmem základní lidská práva jsou chápána práva fyzických osob (jak skupin, tak hlavně jednotlivců), zejména právo na život a osobní svobodu a bezpečnost, svobodu pohybu, pobytu, projevu, svědomí, spolčovací a shromažďovací, rovnost lidí, zákaz mučení, nelidského zacházení při výkonu trestu, nucených prací apod.


Emmert F. A kol.: Odmaturuj ze společenských věd. 1. vyd. Brno: Didaktis s.r.o.,2003. 224s. ISBN 80-86285-68-5
Valenta M., Muler O.,: Občanská nauka pro střední odborné školy 2. 1. vyd. Praha: SPN, 2002, ISBN 80-7235-179-6
Valenta M., Muler O.,: Občanská nauka pro střední odborná učiliště 2. 1. vyd. Praha: SPN, 2002, ISBN 80-7235-180-X


Ústava je právní akt nejvyšší právní síly, upravující principy určitého státu, základy organizace veřejné moci, územní samosprávy a základní práva a svobody člověka a občana. Ústava je základem pro tvorbu právního řádu; právní předpisy mají z ústavy obsahově vycházet, musí být v souladu s ústavou.


Politický systém České republiky je svou strukturou zastupitelská demokracie, parlamentní republika s předsedou vlády v čele vlády a pluralitním politickým systémem. Výkonná moc je vykonávána vládou a prezidentem, zákonodárnou moc tvoří dvoukomorový Parlament, soudní moc realizují soudy a Ústavní soud.


Právní stát je takový, v němž je vztah mezi občanem a státem vymezen pomocí práva. Právní řád stanoví i pravidla chování státních orgánů, aby nemohla být, jejich moc zneužita proti občanům, a také pravidla chování občanů ve státě. Je prosazována vláda práva.


Demokracie znamená lidová vláda nebo také vláda lidu. V obecném významu demokracie znamená, že všichni členové společnosti se podílejí na řízení veřejných záležitostí (nebo jinak řečeno na moci). Při rozhodování o společných věcech platí zásada podřízení menšiny většině, avšak při současném respektování svobody a práv přehlasované menšiny.


Emmert F. A kol.: Odmaturuj ze společenských věd. 1. vyd. Brno: Didaktis s.r.o.,2003. 224s. ISBN 80-86285-68-5
Valenta M., Muler O.,: Občanská nauka pro střední odborné škola 2. 1. vyd. Praha: SPN, 2002, ISBN 80-7235-179-6
Forma vlády je způsob organizace státní moci. Zahrnuje složení nejvyšších orgánů státu
a jejich vztahy k nižším orgánům a občanům. Forma vlády rozděluje státy na demokratické
a nedemokratické.


LITERATURA:
Emmert F. A kol.: Odmaturuj ze společenských věd. 1. vyd. Brno: Didaktis s.r.o.,2003. 224s. ISBN 80-86285-68-5
Valenta M., Muler O.,: Občanská nauka pro střední odborné škola 2. 1. vyd. Praha: SPN, 2002, ISBN 80-7235-179-6
Stát je nejčastěji definován jako forma organizace lidské společnosti, jejíž hlavním úkolem je zajišťovat soudržnost společnosti a umožňovat její přežití. To je ovšem úkolem i jiných forem lidské společnosti – uveďme si například kmen.


Emmert F. A kol.: Odmaturuj ze společenských věd. 1. vyd. Brno: Didaktis s.r.o.,2003. 224s. ISBN 80-86285-68-5
Valenta M., Muler O.,: Občanská nauka pro střední odborné škola 2. 1. vyd. Praha: SPN, 2002, ISBN 80-7235-179-6