Zejména vypracované autorem (redaktorem) předmětu pro hlavní bloky učiva – texty, prezentace, tabulky, e-learning, testy,..
Materiál se zaměřuje na základní informace o anglicky mluvících zemích. Pod pojmem anglicky mluvící země rozumíme nejenom Velkou Británii a USA, ale také Austrálii, Nový Zéland a Kanadu.  Do textů jsou zařazeny jak geografické údaje jako povrch a vodstvo, tak i historické události, známé osobnosti, prázdniny, vzdělávací systém a průmysl.  Na materiály navazují testy, kde si žáci mohou ověřit svoje znalosti, které získají po prostudování jednotlivých materiálů.


NANGONOVÁ, Stella. BRITISH HISTORY AND CULTURE. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008.
GABRIELLE SMITH-DLUHÁ A KOLEKTIV. Angličtina Otázky a odpovědi. Infoa, 2007. ISBN 978-80-7240-489-6.
Spojené království. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-12-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
Real Life Pre-intermediate Student kniha. 1. vyd. Harlow: Longman, 2010. ISBN 978-837-6002-538.
Materiál obsahuje základní gramatické jevy na poli morfologie a syntaxe, jejich užití a tvoření. Na ně navazují testové úkoly. Pod pojmem gramatické jevy rozumíme nejenom orientaci v časové soustavě (přítomné a minulé časy a jejich průběhové formy), ale také práci s podstatnými jmény, užívání členů, tvoření množného čísla. Materiál také vysvětluje pojem počitatelnosti (jedna z kategorií podstatných jmen, která v češtině neexistuje) a s tím související užití some a any. Neopomenuty nezůstávají ani přídavná jména a zájmena. Zvláštní kapitoly jsou věnovány i syntaxi.


HOVORKOVÁ, Martina. Přehledná anglická gramatika. 2. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 180 s. ISBN 978-80-7238-855-4.
SOBOTÍKOVÁ, Martina. Stručná anglická mluvnice. 2. vyd. Dubicko: INFOA, 1997, 63 s. ISBN 80-858-3642-4.
SVOBODA, Aleš a Karel KUČERA. English Parts of Speech. Slezská univerzita v Opavě. Opava, 2003.
SVOZÍLEK, Roman. IRREGULAR VERB. Help for English [online]. englishbooks.cz, 2011, 5.4.2011 [cit. 2012-11-25]. Dostupné z: http://www.helpforenglish.cz/article/2011040502-irregular-verbs-zalozka
GREENBAUM, Sidney a Randolph QUIRK. A Student's Grammar of the English Language. 2. vyd. Addison Wesley Publishing Company, 1990. ISBN ISBN 0-582-05971-2.
Jestliže chceme v angličtině sdělit, co říkal někdo jiný, tlumočit něčí myšlenku nebo pocit, můžeme užít řeč přímou nebo řeč nepřímou.


http://www.e-gramatica.com/download/neprima-rec.pdf
Změna slovosledu v nepřímé otázce


http://www.e-gramatica.com/download/neprima-otazka.pdf
Irregular verbs


http://www.nepravidelna-slovesa.cz/
Modální slovesa can, may, must- otázky, zápor.


www.e-gramatica.com
Nejfrekventovanější slovní zásoba v angličtině.


http://www.tea-learning.cz/top-500-anglickych-slov
Soubor lze použít jako výukový materiál i jako pomůcku při cestě do zahraničí. Obsahuje ty nejdůležitější a nejpoužívanější fráze a obraty AJ.


http://www.helpforenglish.cz/maturita/c2010091007-Statni-maturity--USTNI-ZKOUSKA.html
Soubor by měl sloužit svou názorností a jednoduchostí zejména při výuce a rozšiřování slovní zásoby. Je zde také vysvětlen způsob zápisu a přečtení datumu v angličtině.


http://www.helpforenglish.cz/anglictina-pro-zacatecniky/c2009112001-mesice-a-rocni-obdobi.html
V tomto příspěvku představujeme výběr nejznámějších přísloví v anglickém jazyce. Chcete si vše sami vyzkoušet online? Potom je odkaz v závěru textu určen právě vám.


www.helpforenglish.cz
Čas budoucí, vazba going to+infinitiv, čas přítomný, vazba to be to+infinitiv, vazby to be about to+infinitiv nebo to be on the point of+gerundium - to vše jsou prostředky, kterými lze v anglickém jazyce vyjádřit budoucnost. Více o tom v tomto textu.


K. Hais: Mluvnice angličtiny
Nejpoužívanější místní předložky.


http://www.helpforenglish.cz/gramatika/predlozky/mistni/c2006060502-Mistni-predlozky-IN--ON--AT.html
Frázová slovesa jsou velmi problematickou oblastí anglického jazyka zejména pro jejich obtížný překlad do čaského jazyka. Pravidlo pro jejich tvoření neexistuje. Tedy studujte:-)


http://www.frazovaslovesa.cz/
All British universities are private institutions. Students have to pay fees and living costs. The government gives money to the universities to cover the cost of buildings and their expenditure.


Roxana Marek, Petr Štojdl: Angličtina
Angličtina má velmi bohatou časovou soustavu a není mnohdy snadné použít "správnou" formu (prostou, průběhovou) "správného" času. Základní přehled najdete zde.


www.cs.wikipedia.org, K. Hais: Anglická mluvnice
Postavení příslovcí ve větě bývá pevně určeno. Rozlišujeme mj. příslovce způsobu, místa, času apod. Více o této látce najdete v následujícím textu.


vlastní
Who is considered to be the greatest of all dramatists all over the world? Who wrote about 37 plays? In this text you can learn more.


J. Odehnalová: Reading about the English-speaking countries
Prague: The Golden City


www.bridge-online.cz
It is useful to know some details about British Parliament or the system of elections. And also about the federal system of American government. Are you interested in? This text is for you, then.


Oxford Wordpower Dictionary
Budoucí čas v angličtině má několik možností tvorby a použití. V tomto příspěvku ukážeme nejběžnější z nich.


http://www.e-gramatica.com/download/cas-pritomny-a-be-going-to-pro-vyjadreni-budoucnosti.pdf
http://skola.amoskadan.cz/s_aj/ajhtm/ag/ag10g02.htm
Počitatelnost podstatných jmen je důležitou gramatickou kategorií, od které se odvíjí hned několik pravidel. Proto si při učení nových slovíček poznamenávejte i to, zda se jedná o počitatelné či nepočitatelné podstatné jméno. Vyhnete se tak mnoha hrubým chybám.


http://emsa.ff.cuni.cz/4.74
http://skola.amoskadan.cz/s_aj/ajhtm/ag/ag03o00.htm
http://www.helpforenglish.cz/gramatika/podstatna-jmena/pocitatelnost/c2006082501-pocitatelna-a-nepocitatelna-podstatna-jmena.html
Soubor obsahuje článek a s ním související doplňující otázky ke konverzačnímu tématu Choosing a Career.


Angličtina- maturitní témata, Mgr. Dagmar El- Hmoudová, nakladatelství Petra Velanová, Třebíč, 2006.
Tato galerie obsahuje pravidla tvorby a užití minulého času v angličtině včetně testů procvičení.


Přítomný čas je slovesný čas, který v různých jazycích vyjadřuje především v současnosti probíhající děje nebo trvající stavy. V této galeriii najdete zásady tvorby a použití přítomného času prostého a průběhového včetně  zkušebních testů.


Mgr. Kateřína Skřenková
There are many places of interest in Great Britain. What about The Houses of Parliament? Let´s find some details about it in this text.


časopis Friendship 5/86
O jistých rozdílech mezi britskou a americkou podobou angličtiny jste již pravděpodobně leccos slyšeli. Pojďme se nyní na toto téma podívat blíže.


Oxford WORDPOWER Dictionary
Where to stay in Britain? Let´s try to find it in this article.


FRAUS: Eurolingua English
Nahlédněme společně krátce do historie USA. Mezi nejdůležitější události amerických dějin určitě  patří i Občanská válka - u nás je tato událost nejčastěji nazývána válkou Severu proti Jihu.


V. Tichá: Jak se žije a myslí po anglicku
Nahlédněme společně krátce do historie USA. Mezi nejdůležitější události amerických dějin určitě  patří i Válka za nezávislost.


V. Tichá: Jak se žije a myslí po anglicku
Spojky jsou pomocná slova, která nemají sama o sobě svůj slovní význam, nýbrž spojují jednotlivé větné členy a věty. Chcete se dozvědět něco bližšího? Zkuste tento článek.


Mgr. M. Hovorková: Přehledná anglická gramatika
Předložky jsou slova nebo sousloví, která vyjadřují podobné okolnosti jako příslovce, totiž místo, čas, způsob, příčinu nebo důvod atd. Chcete se dozvědět něco bližšího? Zkuste tento článek.


I. Dostálová: Angličtina v kostce - Gramatika
Prague is city of hundreds spires so you can find here a lot of churches, castles, abbeys, cathedrals. If you love history and historical places Prague is best choice.


The term "the English-speaking countries" is used for the countries where the majority of population speaks English as their mother tongue. This text is about New Zealand.


J. Odehnalová: Reading about the Enlish-speaking countries, časopis Bridge 08/2004
The term "the English-speaking countries" is used for the countries where the majority of population speaks English as their mother tongue. This text is about the United States of America.


J. Odehnalová: Reading about the English-speaking countries
The term "the English-speaking countries" is used for the countries where the majority of population speaks English as their mother tongue. This text is about Australia.


J. Odehnalová: Reading about the English-speaking countries
The term "the English-speaking countries" is used for the countries where the majority of population speaks English as their mother tongue. This text is about Canada.


J. Odehnalová: Reading about the English-speaking countries
The term "the English-speaking countries" is used for the countries where the majority of population speaks English as their mother tongue. This text is about Great Britain.


J. Odehnalová: Reading about the English-speaking countries
Na knižním trhu existuje řada publikací, které se zabývají historickým, společenským či kulturním přehledem různých zemí.
V nakladatelství FRAUS byl v roce 2009 vydán titul "Reálie Velké Británie a Severního Irska", ve kterém se lze dozvědět něco více i k tématu MÉDIA.


Fraus: Reálie Velké Británie a Severního Irska
V tomto článku jsou zmíněny jednotlivé části obecného tématu "Životní prostředí".


Oxford WORDPOWER Dictionary
Český jazyk má jeden minulý čas. Ovšem v angličtině tomu tak není, jak napoví následující řádky


F. Malíř: Anglicky pro pokročilé
V anglickém jazyce používáme pouze dvanáctihodinový cyklus.
Pro vyjádření ráno používáme: a.m. - pochází z latiny „Ante Meridiem“ a znamená „before noon“, tedy před polednem.
Pro vyjádření odpoledne, večer, používáme p.m. - pochází z latiny „Post Meridian“ a znamená „after noon“, tedy po poledni.


www.helpforenglish.cz
datum a čas v angličtině, vyd. SEVT, 2008
Znát tvary a časy sloves v obou rodech patří k základní výbavě každého, kdo chce aktivně a správně používat anglický jazyk. V tomto textu se zaměříme na tzv. pomocná slovesa.


Grada: Anglická gramatika stručně a přehledně
There are many various books about London. I have choosen the title of the Oxford Bookworms Library. The author John Escott gives some interesting details about many places of this big, beautiful, exciting city. Well, off to London!


J. Escott: London
There are many various books about London. I have choosen the title of the Oxford Bookworms Library. The author John Escott gives some interesting details about many places of this big, beautiful, exciting city. Well, off to London!


J. Escott: London
Při studiu mluvnice angličtiny jistě narazíte na termín "frázové sloveso". Jedná se spíše o prvek hovorové angličtiny a něco více se o nich dozvíte v následujícím článku.


M. Hovorková: Přehledná anglická gramatika
V tomto krátkém přehledu se zaměříme na tvoření slov pomocí předpon.


Jitka Šutová: Stručný přehled anglické gramatiky
Problematika tvoření slov (WORD FORMATION) bývá často obsahem různých zkoušek, které ověřují jazykovou kompetenci testovaného. V následujícím článku se na toto téma zaměříme podrobněji.


Jitka Šutová: Stručný přehled anglické gramatiky
Trpné vazby jsou v angličtině mnohem častější než v češtině. Základní přehled o této látce lze nalézt v následujícím článku.


J. Pytelka, A. Janská, K. Veselý: Angličtina pro III. ročník středních škol
Slovesné časy se často stávají ´oříškem´ pro mnohé studenty anglického jazyka. Tento stručný přehled rozdělený do dvou částí by měl pomoci v lepší orientaci a také ujasnit pravidla pro použití jednotlivých slovesných časů. Soubory obsahují definice i praktická cvičení.


Jenny Dooley, Virginia Evans, Grammarway. Express Publishing, 1999, Newbury, Berkshire.
Malcolm Mann, Steve Taylore- Knowles, Destination B2, Macmillan Publishers, Oxford 2008.
Slovesné časy se často stávají ´oříškem´ pro mnohé studenty anglického jazyka. Tento stručný přehled rozdělený do dvou částí by měl pomoci v lepší orientaci a také ujasnit pravidla pro použití jednotlivých slovesných časů. Soubory obsahují definice i praktická cvičení.


Jenny Dooley, Virginia Evans, Grammarway. Express Publishing, 1999, Newbury, Berkshire.
Malcolm Mann, Steve Taylore- Knowles, Destination B2, Macmillan Publishers, Oxford 2008.
Tento výukový materiál je souhrnem gramatických cvičení, které by měl žák zvládnout na konci 2. ročníku.


Svoboda, Aleš. Lectures on English syntax. Ostravská univerzita v Ostravě. Ostrava 2004.
Doležalová
Detailně zpracovaný okruh pro žáky 2. ročníku.


http://www.spanker.cz/maturita/anglictina/
http://anglictina-maturita.studentske.cz/2008/03/housing-my-home.html
http://www.volny.cz/pczekaj/angl/12-housing.htm
http://www.maturita.cz/referaty/referat.asp?id=2387
Tento materiál je vhodný pros studenty 2. ročníku. Je zaměřen zejména na procvičení syntaktických struktur. Pozornost je třeba věnovat používání interpunkce, která je v češtině a angličtině odlišná.


Svoboda, Aleš. Lectures on English syntax. Ostravská univerzita v Ostravě. Ostrava 2004.
Písemná část maturitní zkoušky je zaměřená na writing. Jedna z kategorií, která se hodnotí, jsou i prostředky textové návaznosti. Toto cvičení je na ně zaměřeno.


Praktická cvičení - anglický jazyk (Doležalová)
Časté chyby u studentů anglického jazyka – užívají chybně slovíčka podobná v českém jazyce. Toto cvičení umožní si uvědomit některé z nich.


Ostravská univerzita v Ostravě - vybraná cvičení jazykové interference.
Předminulý čas je důležitou součástí angličtiny a nelze se mu vyhýbat. Nesprávné použití času může totiž mít za důsledek nesprávné pochopení sdělení. Považujete-li se středně pokročilí, určitě byste měli tento čas používat alespoň v typických případech.


http://skola.amoskadan.cz/s_aj/s_aj_ag/ag10f.htm
http://www.helpforenglish.cz/gramatika/slovesa/casy/predminule/c2010060101-Predminuly-cas.html
http://www.tea-learning.cz/anglictina-online/past-perfect-predminuly-cas-5242
http://anglictina.xf.cz/anglicka-gramatika/predminuly-cas.html
Co znamená souslednost časů v angličtině? Kdy dochází k posunu časů a kdy ne? Více o tom zjistíte v tomto základním přehledu.


E. Zábojová, J. Peprník, S. Nangonová: Angličtina pro jazykové školy II.
To study about English speaking countries it is necessary to know the basic facts about them...


http://cs.wikipedia.org/wiki/Hymna_Spojen%C3%BDch_st%C3%A1t%C5%AF_americk%C3%BDc
To study about English speaking countries it is necessary to know the basic facts about them...


http://cs.wikipedia.org/wiki/Hymna_Spojen%C3%A9ho_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
The following text may help us gain basic information about the sound system of languages. It isn´t absolutely compulsory to learn it by heart, but I am sure it can provide some basic information to study.


Interní materiály UTB Zlín
Peter Roach, English Phonetics and Phonology.  (Cambridge: University Press, 2006), 21-22.
Peter Roach, English Phonetics and Phonology.  (Cambridge: University Press, 2006), 9.
The sounds of English and the International Phonetic Alphabet. http://www.antimoon.com/how/pronunc-soundsipa.htm (accessed December 4, 2010).
Anglický jazyk, jako pomyslná množina poznatků, se skládá s řady podmnožin menších. Jeho studiem se zabývá lingvistika (Linguistic- The study of a language). Formální lingvistika zkoumá struktury a procesy jazyka, např. jak jazyk funguje a jak jsou jednotlivé jazykové struktury organizovány. Zabývá se studiem nejen jednoho jazyka, ale i všech ostatních ve společnosti užívaných.


Peter Roach, English Phonetics and Phonology, Cambridge University Press, 2009, 244s.
Informace, poznatky a veškeré studijní materiály, které jsou umístěny na stránkách projektu s názvem “Mechatronika“ jsou určeny především pro výuku a zdokonalení našich žáků. Jelikož tito patří do skupiny teenagerů a dospívající mládeže, nenapadá mě lepší způsob procvičení “listening skills“ než spojení anglických textů s rockovým “nářezem“.


http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/green-day/green-day-american-idiot-185891
http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/green-day/green-day-boulevard-of-broken-dreams-185893
Phonetics is the study of the production and perception of speech sounds. During your study of phonetics, you will begin to think about the process of speech. You will learn how speech is formulated by the speech organs. You also will learn how individual speech sounds are created and how they are combined during the speech process to form syllables and words. You will need to learn to listen to the speech patterns of words and sentences to become familiar with the sounds of speech that comprise spoken language.


Peter Roach, English Phonetics and Phonology, Cambridge University Press, eighth printing 1998.
http://scholar.google.cz/
Výukový materiál detailně popisuje konverzační téma Sport a hry.


http://anglictina-maturita.studentske.cz/2008/03/sports-and-games.html
http://www.spanker.cz/maturita/anglictina/
DUŠKOVÁ, Libuše, et al. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. 3. [s.l.] : Academia, 2006. 674 s. ISBN 80-200-1413-6.
CHUDÁ, Jana; CHUDÝ, Tomáš. Topics for English Conversation. 1. [s.l.] : Fragment, 1998. 87 s. ISBN 80-7200-051-9.
Slovesný rod v angličtině zahrnuje aktivum (rod činný) a pasivum (rod trpný).  Pasivní tvary se skládají z určitého tvaru pomocného slovesa be (a minulého příčestí lexikálního slovesa). Formální obdobou anglického pasiva je v češtině pasivum složené, vedle něhož ovšem čeština ještě disponuje pasivem zvratným (překládá se pomocí formy ze zvratného zájmena SE, SI).


DUŠKOVÁ, Libuše, et al. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. 3. [s.l.] : Academia, 2006. 674 s. ISBN 80-200-1413-6.
Travelling is the act of going from one place to another. There are many reasons why people travel. Some of them need to commute to work or to school. Some peolpe need to travel because of work (businesstrips). They want to learn foreign languages, to get to know new cultures or to see different ways of living. For many of us travelling is a true hobby, because it is really exciting.


http://www.helpforenglish.cz/maturita/maturitni-otazky-studentu/c2007012408-travelling.html
http://anglictina-maturita.studentske.cz/2008/03/travelling.html
http://www.anglicky-rychle.ic.cz/?p=234
SMITH-DLUHÁ, Gabrielle, et al. Angličtina - Otázky &Odpovědi. 2. Dubicko : Infoa, 2008. 231 s. ISBN 978-80-7240-489-6.
V angličtině existují tři základní typy podmínkových vět. Každý typ má dvě části - větu hlavní a větu vedlejší podmínkovou, která je uvozena spojkou if nebo jinými podmínkovými spojkami (when,even if provided that….)


http://home.zcu.cz/~jhamarov/Gr_PodminkoveVety.pdf
http://www.e-gramatica.com/download/podminkove-vety.pdf
http://www.helpforenglish.cz/gramatika/vedlejsi-vety/podminkove/c2006051701-Podminkove-vety--uvod-a-prehled.html
Se kterými způsobovými slovesy se v angličtině můžeme setkat? Co tyto tvary znamenají? Jejich základní přehled lze nalézt v tomto článku.


K. Hais: Anglická mluvnice
Výukový materiál popisuje stravovací zvyklosti ve Velké Británii a České republice, obsahuje jídelní lístek, slovní zásobu a přísloví týkající se jídel.


SMITH-DLUHOVÁ, Gabrielle, et al. Angličitna - Otázky&odpovědi. 2. Dubicko : Infoa, 2008. 231 s. ISBN 978-80-7240-489-6.
An American English teacher lists modal verbs and briefly explains their use.


http://www.youtube.com/watch?v=anjFtHbZabs&feature=related
Výukový materiál je určený pro výuku způsobových sloves. Žák získá ucelený pohled na vyjadřování povinnosti, nutnosti, povolení, záhodnosti a zákazu v angličtině


http://e-kurz.easyenglish.cz/newsletter/018-newsletter.html
http://www.jananovotna.estranky.cz/clanky/anglictina/must.htm