Interaktivní testy umožňující procvičit znalosti
Zvukovou stránkou jazyka se zabývají dva vědní obory -  fonetika a fonologie. Z fyzikálního hlediska je řeč chvění vzduchu, které vnímáme jako zvuk. Tělesné orgány, které se účastní tvoření hlásek nazýváme souhrnně mluvidla.


Kol. autorů. Příruční mluvnice češtiny. 2. vyd. Praha: NLN s.r.o.,1997.
MAŠKOVÁ, D. Český jazyk : přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2006.
SOCHROVÁ, M. Český jazyk a literatura. 1. vyd. Nakladatelství Fragment, 2009
Mgr. Petr Šiška
Pravidla pro rozlišování těchto podob jsou vcelku jednoduchá, i přesto se zde však běžně chybuje. Ohraničit můžeme tři oblasti: mě a mně uprostřed slov, mě a mně jako tvary zájmena on a mě a mně na konci slov.


Pravidla českého pravopis
www.iDnes.cz
Dokážete správně rozhodnout, kam patří předpona "s" a kam "z"? Zopakujme si nejzákladnější pravidla.


Pravidla českého pravopis
www.iDnes.cz
Nejprve si uveďme obecné pravidlo: Jsou-li spojované věty v poměru (prostě) slučovacím, pak se před spojkami a, i, ani, nebo, či čárka nepíše. Jsou-li však spojované věty v poměru jiném (stupňovacím, odporovacím, vylučovacím nebo důsledkovém), čárka se píše.


Pravidla českého pravopis
www.iDnes.cz
Základní princip je ten, že se podle rodu podmětu věty řídí tvar přísudku. Chyby se dělají nejvíc tehdy, skládá-li se podmět věty ze slov, která jsou ve více rodech (například muži a ženy, psi a kočky, káňata a orli).
Problémy dělají i případy, kdy je podmět rodu mužského, ale není zcela jednoznačně životný nebo neživotný. Jako příklad můžeme uvést slovo ledoborci versus ledoborce či sněhuláci versus sněhuláky.


Pravidla českého pravopis
www.iDnes.cz
V češtině rozlišujeme souhlásková písmena měkká (měkká proto, že po nich v domácích slovech píšeme vždy měkké i), tvrdá (po nich následuje vždy tvrdé y) a obojetná.
Právě obojetná písmena, (b, f, l, m, p, s, v, z) dělají problémy, protože po nich může následovat buď tvrdé y, nebo měkké i.

Připomeňme si jednotlivé skupiny vyjmenovaných slov.


Pravidla českého pravopis
www.iDnes.cz