Aktuality a zajímavosti pro jednotlivé tématické celky předmětu.
Blog je webová aplikace obsahující příspěvky většinou jednoho editora na jedné webové stránce. Nejčastěji, nikoli však nezbytně, bývají zobrazovány v obráceném chronologickém pořadí, (tj. nejnovější nahoře). Autor se nazývá blogger (někteří Češi píší pouze jedno g), veškeré blogy a jejich vzájemné vztahy blogosféra.


Mgr. Jiří Svoboda
Esperanto (původně Lingvo Internacia – „mezinárodní jazyk“) je nejrozšířenějším mezinárodním plánovým jazykem. Název je odvozen ze pseudonymu, pod nímž roku 1887 židovský lékař Ludvík Lazar Zamenhof základy této řeči publikoval.


MALOVEC, Miroslav. Esperantští spisovatelé a jejich díla [online]. members.chello.cz/malovec, [cit. 2007-09-09]. Dostupné online. 
KAMARÝT, Stanislav. Historio de la Esperanto-movado en Ĉeĥoslovakio. Praha: Český esperantský svaz, 1983. 251 s. 
TOMEČEK, Aleš. Historie [online]. Český esperantský svaz, [cit. 2008-08-15]. Dostupné online. (česky)
Písmo se používá na vizuální zápis jazyka se symboly. Nejstarší typy písma jsou piktogramy nebo ideogramy.


Mgr. Jiří Svoboda
Moravština, též moravský jazyk, je označení podoby češtiny, užívané na Moravě. Fakticky však jednotný moravský jazyk neexistuje, moravské území je poměrně značně nářečně rozrůzněné, podstatně rozrůzněnější než území Čech, a to především na středomoravská, východomoravská a lašská nářečí.


BLÁHA, Ondřej. Moravský jazykový separatismus: zdroje, cíle, slovanský kontext. In Studia Moravica. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica - Moravica. Olomouc: UP v Olomouci, 2005. ISSN 1801-7061. Svazek III., s. 293–299.
STICH, Alexandr. O spisovné moravštině a jiných „malých“ jazycích. Naše řeč, listopad 2000, roč. 83, čís. 5, s. 260–264. ISSN 0027-8203.
Hantec je varieta češtiny používaná v Brně. Vznikl během několika staletí smíšením češtiny s němčinou. Vliv také měly jidiš, romština a italština.


Hantec.cz: Křivá věž
Znakový jazyk je přirozený a plnohodnotný komunikační systém tvořený specifickými vizuálně-pohybovými prostředky, tj. tvary rukou, jejich postavením a pohyby, mimikou, pozicemi hlavy a horní části trupu.


Mgr. Jiří Svoboda
Úřední neboli státní jazyk je jazyk stanovený zákonem pro komunikaci s úřady, včetně školství. Pro podání žádosti a její vyřízení je to vnější jazyk, pro komunikaci mezi úřady navzájem a uvnitř úřadu je to vnitřní jazyk.


Ivo Šlosarčík: Jazyková politika v členských zemích EU a její potenciální konflikt s komunitárním právem. In Intergrace (EUROPEUM) 12/2002
Fiktivní jazyk je jazyk vytvořený pro použití ve specifických podmínkách fabulace, jakou je film, beletrie, divadelní hra, počítačová hra, hra na hrdiny či mikronárod.


LAFARGE, Paul. Pük, Memory: Why I Learned a Universal Language No One Speaks. [s.l.] : The Village Voice, August 2000. 
Logický jazyk je jazyk, který se snaží odstranit z přirozeného jazyka co nejvíce nejednoznačností (převážně syntaktických) a zanést pravidelnou mluvnickou i slovotvornou derivaci.


LAFARGE, Paul. Pük, Memory: Why I Learned a Universal Language No One Speaks. [s.l.] : The Village Voice, August 2000. 
Umělý jazyk je jazyk, který byl vytvořen jedním člověkem nebo skupinou lidí. Významově, pojem umělý jazyk není docela správný, správnější jsou pojmy konstruovaný, plánový, modelový nebo vyvíjený jazyk.


LAFARGE, Paul. Pük, Memory: Why I Learned a Universal Language No One Speaks. [s.l.] : The Village Voice, August 2000. 
Otázkou funkčních stylů se zabývá stylistika, která je naukou o slohu, o druzích slohu, o slohovém rozvrstvení jazykových prostředků. Jazykový styl je způsob výstavby jazykového projevu, způsob výběru jazykových prostředků a jejich následné použití v textu. Je to jednotící princip jazykového projevu. Podle stylu se dají poznat jednotliví spisovatelé – výrazný styl měl například Karel Čapek nebo Bohumil Hrabal.


Odmaturuj z českého jazyka,
Český jazyk v kostce
Všechny jazyky na světě by se daly rozdělit do 9 hlavních jazykových skupin (rodin). Jedna z těchto rodin je indoevropská jazyková skupina. Patří do ní spousta jazyků, namátkou např. indičtina, řečtina, keltština, germánské jazyky, dnes již nepoužívaná chetitština, kterou rozluštil český akademický vědec Bedřich Hrozný a samozřejmě slovanské jazyky, mezi něž patří i jazyk český.


Odmaturuj z českého jazyka
Následující článek vlemi stručně shrnuje základní pravidla psaní značek a čísel


Pravidla českého pravopis
www.iDnes.cz
Které tituly se píší před jménem a které za jménem?  A jaké jsou jejich správné tvary?  Stručný přehled najdete v tomto článku.


Pravidla českého pravopis
www.iDnes.cz
Psaní čárek ve větách činí problémy spoustě lidí. Zkusme si zopakovat aspoň ta základní pravidla. Jak jsme jim potrozuměli, to si můžeme vyzkoušet v testu, který najdeme v záložce testů u článků.


Pravidla českého pravopisu
Pravidla pro rozlišování těchto podob jsou vcelku jednoduchá, i přesto se zde však běžně chybuje. Ohraničit můžeme tři oblasti: mě a mně uprostřed slov, mě a mně jako tvary zájmena on a mě a mně na konci slov.


Pravidla českého pravopisu
Psaní značek a čísel v textu nám velmi často dělá problémy, kratičce si v následujícím článku ukážeme, jak tuto problematiku řeší pravidla českého pravopisu.


Pravidla českého pravopisu