E-learning ve vzdělávání dospělých
Test ze základních pojmů z oblasti tvorby studijních opor pro e-learning


Test ze základních pojmů z oblasti základních pojmy e-learningu, účastníci e-learningového vzdělávání


Test ze základních pojmů z oblasti distančního vzdělání.


Doporučená literatura k rozšíření a doplnění klíčových kompetencí v oblasti ICT.


Po prostudování této kapitoly budete schopni: definovat základní vlastnosti e-learningových nástrojů, orientovat se v prostředí freeware e-learningových programů, vysvětlit běžné šablony stránek, vysvětlit správu kurzů, vytvořit jednoduchý e-learningový kurz.


Po prostudování této kapitoly budete schopni: uvést charakteristické rysy studijní opory, vysvětlit možnosti převodu studijní opory do elektronické formy, definovat strukturu studijních opor, uvést možnosti členění textu, vyjmenovat a podrobněji popsat zpětnovazební prvky, aplikovat zásady grafické úpravy dokumentu, posoudit význam kompatibility vytvářených dokumentů.


Po prostudování této kapitoly budete schopni: popsat vytváření efektivního e-learningového týmu, vyjmenovat požadované dovednosti týmu a jeho klíčové role, definovat úlohu tutora v prezenčním a distančním vzdělávání, charakterizovat postavení studujícího v on-line formě distančního vzdělávání.


Po prostudování této kapitoly budete schopni: charakterizovat elektronické vzdělávání, rozlišit jednotlivé formy e-learningu, vysvětlit vzdělávání za podpory počítačů (CBT), vysvětlit vzdělávání za podpory webových technologií (WBT), vysvětlit systém řízení výuky LMS.


Po prostudování této kapitoly budete schopni: charakterizovat základní formy vzdělávání, vysvětlit základní principy distančního vzdělávání, popsat distanční vzdělávání jako systém, popsat historický vývoj distančního vzdělávání.