Grafika a multimedia
Test ze základních pojmů z oblasti multimédií – zvuku a videa


Test ze základních pojmů z oblasti kompozice a teorie zlatého řezu, grafiky


Doporučená literatura k rozšíření a doplnění klíčových kompetencí v oblasti ICT.


Cílem kapitoly je seznámit s principem funkce a způsoby vytváření animovaných obrázků. Uživatel programu Gimp zde dostane návod na sestavení jednoduché animace ve formátu GIF. V další části se naučí základní ovládání programu Wink a bude schopen vytvořit krátký tutoriál.


Cílem kapitoly je vysvětlení pojmu multimédia, získání základní představy o multimediálních souborech a jejich využití, získání základních dovedností pro práci se zvukovými záznamy, jejich úprava pro další použití, osvojení si dovedností v oblasti práci s video záznamy, střih a úprava videa.


Cílem kapitoly je seznámit uživatele se základními typy grafiky a základními pojmy z oblasti grafiky, charakteristika grafiky rastrové a vektorové, formáty používané pro různé typy grafiky, porozumění podstatě skládání barev, získat dovednosti v oblasti úpravy rastrových obrázků, vytváření koláží a ukládání ve vhodném formátu a rozlišení, zvládnutí základů práce s editorem vektorové grafiky.


Cílem kapitoly je představit uživateli základní zásady kompozice grafického snímku, ukázat možnosti konstrukce zlatého řezu a naučit uživatele správně sestavit kompozici snímku nebo záběru.