Profesní vzdělávání dospělých
Test ze základních pojmů z oblasti profesního vzdělávání v podniku, efektivnosti a kvality profesního vzdělávání


Test ze základních pojmů z oblasti dalšího profesního vzdělávání, celoživotního učení v evropském pojetí a v ČR


Test ze základních pojmů z oblasti podstaty profesního vzdělávání a vymezení pojmů, funkce vzdělávání dospělých, významu vzdělávání dospělých pracovníků


Doporučená literatura k rozšíření a doplnění klíčových kompetencí v oblasti andragogiky.


Cílem kapitoly evaluace profesního vzdělávání dospělých pracovníků je pochopit evaluaci jako nejsložitější aspekt vzdělávacího cyklu. Jsou zde vysvětleny důvody a bariéry hodnocení a rozličné metodické přístupy. Dále je strukturováno plánování hodnotícího procesu a zjišťování jeho účinnosti a poukázáno na dva hlavní nástroje hodnocení - validitu a reliabilitu. V závěru je přiložen vzor evaluačního dotazníku pro účastníky vzdělávacího kurzu.


Náplní kapitoly je poznání efektivnosti profesního vzdělávání ve vazbě na vzdělávací vstupy a výstupy. Určování efektivnosti vzdělávání různými metodami. Definice kvality    profesního vzdělávání a vymezení klíčových oblastí. Faktory ovlivňující kvalitu profesního vzdělávání a metody jejího zlepšování. Projekt „Kvalita v dalším profesním vzdělávání“    Ministerstva práce a sociálních věcí a jeho výstupy.


Cílem kapitoly je poznání podnikového vzdělávání ve vztahu k zaměstnavateli i jako podmínka seberealizace. Měli bychom porozumět systému podnikového vzdělávání, jeho členění do  dílčích fází a definovat Development centre. V závěru jsou uvedeny výhody a nevýhody podnikového vzdělávání.


Cílem kapitoly je pochopit význam celoživotního učení v Evropě a ČR a základní faktory ovlivňující tento proces. Dále je to znalost základních dokumentů přijatých na evropské úrovni včetně Evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení a integraci iniciativ. Náplní kapitoly  je zúžená SWOT analýza celoživotního učení v ČR a následná vize MŠMT. Je zde uveden přehled základních dokumentů přijatých v ČR pro zdokonalení systému celoživotního vzdělávání. V závěru jsou předloženy hlavní strategické směry pro celoživotní učení a vzdělávání pro Českou republiku.


Náplní kapitoly je popsat poslání, formy a vazby dalšího profesního vzdělávání a specifikovat jeho strukturu. Současně jsou charakterizovány a kategorizovány vzdělávání občanské a vzdělávání zájmové.


Náplní kapitoly vzdělávání dospělých pracovníků je vymezení profesního vzdělávání jako předpokladu pro profesní uplatnění člověka na trhu práce. Jsou zde uvedeny základní předpoklady uplatnění v praxi a objasněn význam, motivace a bariér ve vzdělávání dospělých. Cílem kapitoly je pochopit vnímání vzdělávání dospělých jako nástroje, cíle i cesty rozvoje člověka a  rozšiřování jeho kompetencí. Vysvětlit význam a užitečnost vzdělávání dospělých z pohledu společenské praxe.


Cílem kapitoly je vyjmenovat a objasnit pojem funkce vzdělávání dospělých z pohledu    andragogiky a dokázat uvedený pojem vyjádřit pomocí vzdělávacích cílů. Současně se      seznámíme s mapou vzdělávacích funkcí a naznačíme postavení firmy ve vzdělávacím procesu.


Cílem kapitoly je pochopit hodnotu vzdělávání v ekonomickém, sociálním a kulturním kontextu současné doby. Měli bychom porozumět základním kategoriím a definicím v oblasti pedagogiky se zaměřením na andragogickou teorii a praxi a dokázat definovat profesní        vzdělávání jako andragogický pojem.