Didaktika dospělých
Test ze základních pojmů z oblasti didaktických forem, metod, prostředků


Test ze základních pojmů z oblasti didaktického procesu.


Test ze základních pojmů z oblasti andragogiky a ostatních věd


Doporučená literatura k rozšíření a doplnění klíčových kompetencí v oblasti andragogiky.


Všechny didaktické postupy vyžadují tvořivost ze strany učitele, lektora i ze strany žáků, účastníků. Nové trendy ve vzdělávání jsou založeny na použití různých forem a postupů a jejich vzájemné kombinaci tak, aby ovlivňovaly co nejvíce smyslů a zákoutí vědomí. V následujících řádcích se stručně seznámíte s moderními metodami a postupy, často používanými ve vzdělávání dospělých.


Učební pomůcky a didaktická technika pomáhají zprostředkovat učební látku, a tím přispívají k efektivitě vzdělávacího procesu. Učebních pomůcek rozlišujeme různé druhy, mají různou funkci, a proto existuje i několik kritérií pro jejich výběr, která je nutno brát úvahu. Základní informace o tomto tématu jsou uvedeny v následujících řádcích.
Každá vzdělávací činnost potřebuje zpětnou vazbu, hodnocení ze strany lektora i účastníků vzdělávání. K didaktickým prostředkům řadíme také diagnostickou a hodnotící činnost. V této kapitole se můžete dozvědět o diagnostice, způsobech a kritériích hodnocení vzdělávacích aktivit.


Členění a objasnění podstaty výukových metod, z nichž většina je vhodná k vzdělávání dospělých. Odlišnosti v principech jsou naznačeny. Každá metoda má své výhody a nevýhody, své slabé a silné stránky.


Formy procesu vyučování a učení mohou být různé a v této kapitole je uvedeno několik možností jejich členění. Kapitola dále objasňuje pět základních didaktických forem.


Didaktický proces má své prvky a fáze, které jsou v této kapitole popsány. U učebních procesů ve vzdělávání dospělých je možno nalézt třináct pravidel. Znalost didaktických principů,  procesu zapamatování, změny v průběhu času i věku, jejichž rozboru se tato kapitola také věnuje, má  přispět k efektivnějším způsobům vyučování i učení .


Vysvětlení pojmu didaktika a zejména pak androdidaktika a její členění je cílem první kapitoly této studijní podpory. Androdidaktika, jako teorie vzdělávání dospělých, má svá specifika a v následujícím textu je zaměřena pozornost právě na ně. K objasnění pojmu vzdělávání, rozdělení možných cílů ve vzdělávání, jejich členění a specifika vzdělávání dospělých může napomoct další část této kapitoly. Závěr této kapitoly slouží k vysvětlení pojmu kurikulum a jeho postavení v andragogice.