Úvod do andragogiky
Test ze základní pojmů z oblasti vzniku a vývoje pojmu andragogika, struktury a subdisciplíny andragogiky


Test ze základní pojmů z oblasti předmětu andragogiky, objektu andragogiky, základních andragogických pojmů


Test ze základní pojmů z oblasti AndragogikY v systému ostatních vědeckých disciplín, historie vzdělávání dospělých a andragogiky, základní mezinárodní dokumenty vzdělávání dospělých


Test ze základní pojmů z oblasti významu vzdělávání dospělých v součastné společnosti


Doporučená literatura k rozšíření a doplnění klíčových kompetencí v oblasti andragogiky.


Cílem této kapitoly je, abyste po jejím prostudování dokázali diskutovat o základních aktuálních problémech vzdělávání dospělých v současné společnosti, uvědomili si nutnost celoživotního vzdělávání a znali základní myšlenky významných mezinárodních dokumentů týkající se celoživotního vzdělávání.


Cílem této kapitoly je nastínit vývoj andragogiky u nás i ve světě. Seznámit se s nejdůležitějšími myšlenkami hlavních představitelů andragogiky a důvody jejího vývoje i změn. Pochopit že, vzdělávání dospělých má svoji historii, která se odvíjí v závislosti na rozvoji společenském.


Cílem této kapitoly je, abyste po jejím prostudování dokázali vyjmenovat vědecké disciplíny, k nimž má andragogika nejsilnější vztah, zdůvodnit spjatost andragogiky se sociologií a psychologií, vymezit názory na vztah andragogiky a pedagogiky, konkretizovat poznatky a oblasti, které ze sféry pedagogiky andragogika nejvíce využívá.


Cílem této kapitoly je objasnění si základních pojmů z andragogiky tak, abychom mohli dále bádat a studovat význam a smysl andragogiky. Budeme se umět andragogicky vyjadřovat a znát jak andragogické pojmy, tak pojmy z příbuzných vědeckých disciplín.


Cílem této kapitoly je objasnit si, co je objektem andragogiky. Podrobněji rozebrat životní dráhu člověka jako složitý proces popsaný pomocí čtyř dimenzí a základní modely vzdělávacích přístupů.


Cílem této kapitoly je objasnit různá pojetí předmětu andragogiky a charakterizovat nejobecnější předmět andragogiky.


Cílem této kapitoly je snaha najít odpověď na otázku: „Je andragogika vědou empiricko-teoretickou nebo prakticko-normativní?“
Zodpovězení této otázky znamená zorientovat se správně ve struktuře andragogiky.


Cílem této kapitoly je objasnit vznik a vývoj andragogiky. Seznámit se ze základními důvody, které vyvolaly potřebu vzniku andragogiky a představit první učitele této disciplíny.