Zejména vypracované autorem (redaktorem) předmětu pro hlavní bloky učiva – texty, prezentace, tabulky, e-learning, testy,..
Použití 3D skicování - vytvoření drátěného roštu do trouby


Grafický program SolidWorks
Postup při tvorbě nového dílu


Grafický program SolidWorks
Vytvoříme první díl přítlačné desky podle obrázku. Díl je 3D model skládající se z prvků.


Grafický program SolidWorks
Práci v Solidworksu začínáme skicou.Skica je základem pro vytvoření 3d modelu. Složitost skici by měla být taková, aby umožňovala bezproblémovou tvorbu dílu. Ten může být vytvořen pouze z uzavřených skic. Uzavřená skica musí mít přesně napojené entity bez jakéhokoli zdvojení.


Základy práce v CAD systému SolidWorks  Hana Vláčilová, Milena Vilímková, Lukáš Hencl ISBN 80-251-1314-0
Grafický program SolidWorks
Při práci v modelu, sestavě nebo výkresu máme přístup k hlavním nástrojům a příkazům v menu pod pravým tlačítkem myši. Při pohybu kurzoru přes geometrii modelu nebo stromu FeatureManageru klepnutím pravým tlačítkem myši na určitou položku nebo entitu získáte nabídku příkazů příslušných k dané entitě


Základy práce v CAD systému SolidWorks  Hana Vláčilová, Milena Vilímková, Lukáš Hencl ISBN 80-251-1314-0
Grafický program SolidWorks
Nasazení CA (počítačové podpory) technologií je jednou z hlavních oblastí řešení předvýrobní etapy výroby. Nasazení výpočetní techniky v oblasti konstruování vyžaduje změnu v budoucím myšlení a pohledu na možnosti řešení určitých problémů.


Technické kreslení  Jaroslav Kletečka, Petr Fořt, ISBN 978-80-251-1887-0
Základy práce v CAD systému SolidWorks  Hana Vláčilová, Milena Vilímková, Lukáš Hencl ISBN 80-251-1314-0
V elektrotechnice jsou potřebné základní výkresy, které určují tvar, rozměry a způsob výroby mechanických částí elektrotechnických zařízení.  Kromě základních výkresů jsou potřebné další technické podklady, grafická dokumentace zaměřená na elektrické vlastnosti a funkci těchto zařízení a jejich části.


Technické kreslení  Jaroslav Kletečka, Petr Fořt, ISBN 978-80-251-1887-0
Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák , CSc, Gradient, Praha, 2004 ISBN 80-86786-01-3
Elektrotechnické kreslení  J. Veselovský, S. Daniš        2830, 04-524-88   
Podklady nutné pro převedení technické myšlenky hotový výrobek a jeho následné využití se souhrnně nazývají technickou dokumentací. Pro každou součást se kreslí samostatný výkres bez rozdílu druhu výroby. Výkres musí obsahovat všechny údaje důležité pro výrobu a kontrolu součásti. Při splnění požadované funkce musí být výroba také hospodárná.


Technické kreslení  Jaroslav Kletečka, Petr Fořt, ISBN 978-80-251-1887-0
Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák , CSc, Gradient, Praha, 2004 ISBN 80-86786-01-3
Technické kreslení  Z. Holoubek, J. Leinveber, J.Švercl  2661, 04-211-82   
Svařování patří mezi moderní způsoby výroby nerozebíratelných spojů a velmi často nahrazuje nýtování, kování, odlévání apod. Svařování je spojování vhodně připravených dílců se svařitelných materiálů v jeden celek, který nazýváme svarek.


Technické kreslení  Jaroslav Kletečka, Petr Fořt, ISBN 978-80-251-1887-0
Technické kreslení  Z. Holoubek, J. Leinveber, J.Švercl  2661, 04-211-82   
Pružiny jsou strojní součásti sloužící k akumulaci energie, k zachycení a tlumení rázů, k zajištění vratné polohy a k udržování rovnováhy sil.


Technické kreslení  Jaroslav Kletečka, Petr Fořt, ISBN 978-80-251-1887-0
Pájené spoje jsou vytvořeny spojením jednotlivých dílů pomocí měkké pájky ( slitiny cínu a olova ) nebo tvrdé pájky (slitiny mědi se zinkem, stříbrem a jinými přísadami ). Měkké pájení se nejčastěji používá v elektrotechnickém průmyslu.


Technické kreslení  Jaroslav Kletečka, Petr Fořt, ISBN 978-80-251-1887-0
Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák , CSc, Gradient, Praha, 2004 ISBN 80-86786-01-3
Ozubenými převody se přenáší otáčivý pohyb a mechanická energie z jednoho hřídele na druhý. Tvar ozubených kol a jejich zubů závisí na vzájemné poloze os hřídelů.


Technické kreslení  Jaroslav Kletečka, Petr Fořt, ISBN 978-80-251-1887
Technické kreslení  Z. Holoubek, J. Leinveber, J.Švercl  2661, 04-211-82   
Ložiska jsou součásti, které jsou určeny k točnému uložení čepů a hřídelů. Přenášejí zatížení hřídele na ostatní části strojů a zajišťují vzájemnou polohu pevných a točivých součástí. Z hlediska tření je rozdělujeme na kluzná a valivá.


Technické kreslení  Jaroslav Kletečka, Petr Fořt, ISBN 978-80-251-1887-0
Technické kreslení  Z. Holoubek, J. Leinveber, J.Švercl  2661, 04-211-82   
Na správné funkci součásti se kromě přesnosti rozměrů a jakosti povrchu významně podílí také geometricky přesný tvar funkčních ploch. Geometrické tolerance definují přípustné odchylky skutečných tvarů a poloh od tvarů a poloh teoreticky přesných. Předepisují se pouze tehdy, jsou-li důležité z hlediska požadavku na funkci součásti.


Technické kreslení  Jaroslav Kletečka, Petr Fořt, ISBN 978-80-251-1887-0
Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák , CSc, Gradient, Praha, 2004 ISBN 80-86786-01-3
Nýtové spojení patří mezi spojení nerozebíratelná. Nýty se zobrazují pouze na výkresech sestavení. Při pohledu shora na hlavu nýtu se zobrazí vždy v příčném řezu dříkem, bez hlavy.


Technické kreslení  Jaroslav Kletečka, Petr Fořt, ISBN 978-80-251-1887-0
Technické kreslení  Z. Holoubek, J. Leinveber, J.Švercl  2661, 04-211-82   
Šrouby jsou nejčastěji používané strojní součástí a neexistuje snad stroj, kde by se nevyskytovaly. Mimo šroubů jsou u některých šroubových spojů použity též matice a podložky.


Technické kreslení      Jaroslav Kletečka
Petr Fořt
ISBN 978-80-251-1887-0
Gradient Praha 2004    Ing. Ivana Linková
Ph.D.doc. Ing. František Novák
Drážky pro klínové řemeny jsou normalizovány normou ČSN 023180. Řemenice se zpravidla zobrazuje na výrobním výkrese v řezu. Nad popisové pole se umísťuje poznámka charakterizující věnec řemenice.


Technické kreslení      Jaroslav Kletečka
Petr Fořt
ISBN 978-80-251-1887-0
Technické kreslení      Z. Holoubek
J. Leinveber
J. Švercl
2661  04-211-82
Při výrobě strojních součástí je nutné dbát nejen na přesnost rozměrů, ale také na vzniklé nerovnosti povrchu. Jednotlivé plochy mohou vznikat obráběním (povrch obrobený), kde nerovnosti zanechává řezný nástroj, brusivo apod.Technické kreslení  Jaroslav Kletečka, Petr Fořt, ISBN 978-80-251-1887-0
Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák , CSc, Gradient, Praha, 2004 ISBN 80-86786-01-3

Každý výkres obsahuje popisové pole. Základní popisové pole (rohové razítko) je důležitou částí výkresu. Informuje o výrobním podniku, druhu a typu výrobku, měřítku výkresu, o tom, kdo výkres kreslil, kontroloval, schválil a jaké změny byly na výkresu provedeny apod.


Technické kreslení      Jaroslav Kletečka
Petr Fořt
ISBN 978-80-251-1887-0
Technické kreslení      Z. Holoubek
J. Leinveber
J. Švercl
2661  04-211-82
Pera a klíny slouží k vytvoření rozebíratelného spojení strojních součástí. Pera jsou uložena podle polohy osy pera vzhledem k ose spojovaných součástí podélně. Klíny mohou být uloženy podélně i příčně.


Technické kreslení  Jaroslav Kletečka, Petr Fořt, ISBN 978-80-251-1887-0
Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák , CSc, Gradient, Praha, 2004 ISBN 80-86786-01-3
Technické kreslení  Z. Holoubek, J. Leinveber, J.Švercl  2661, 04-211-82   
Hřídele jsou strojní součásti, které slouží k přenosu otáčivého pohybu a kroutícího momentu (hybné hřídele), nebo jsou uloženy nepohyblivě v rámu stroje (nosné hřídele)


Technické kreslení      Jaroslav Kletečka
Petr Fořt
ISBN 978-80-251-1887-0
Technické kreslení      Z. Holoubek
J. Leinveber
J. Švercl
2661  04-211-82
Spojovací čepy používáme k rozebíratelnému kloubovému spojení součástí. Mohou však též nahrazovat krátké nosné hřídele pojezdových kol, kladek apod. Kolíky se používají především k zajištění vzájemné polohy dvou součástí. Jde o spojení s tvarovým stykem. Mohou mít různý tvar a jsou normalizovány.


Technické kreslení      Jaroslav Kletečka, Petr Fořt
ISBN 978-80-251-1887-0
Technické kreslení      Z. Holoubek, J. Leinveber, J. Švercl 2661  04-211-82
Při výrobě součástí vznikají nepřesnosti způsobené zvolenou technologií výroby, vlastním procesem výrobny a lidským faktorem. Skutečný rozměr součásti se od ideálního odlišuje v určitých mezích. Předepisování mezí a tím i přesnosti, s jakou mají být součásti vyrobeny, se provádí tolerováním.


Technické kreslení      Jaroslav Kletečka
Petr Fořt
ISBN 978-80-251-1887-0
Gradient Praha 2004    Ing. Ivana Linková
Ph.D.doc. Ing. František Novák
Kótování geoemetrických těles na technických výkresech.


Technické kreslení      Jaroslav Kletečka
Petr Fořt
ISBN 978-80-251-1887-0
Gradient Praha 2004    Ing. Ivana Linková
Ph.D.doc. Ing. František Novák
Pro čtení výkresů, tj. určení rozměrů nebo polohy předmětu, jsou rozhodující kóty. Z tohoto důvodu je kótování jedna z nejzodpovědnějších prací na technických výkresech.


Technické kreslení      Jaroslav Kletečka
Petr Fořt
ISBN 978-80-251-1887-0
Gradient Praha 2004    Ing. Ivana Linková
                        Ph.D.doc. Ing. František Novák
Správné použití řezů a průřezů na výkresech zvyšuje názornost obrazu, usnadňuje kótování vnitřních dutin součástí a často ušetří kreslení dalších průmětů. Řez a průřez se proto kreslí zejména u součástí obsahujících vnitřní dutiny a díry.


Technické kreslení      Jaroslav Kletečka, Petr Fořt
                        ISBN 978-80-251-1887-0
Gradient Praha 2004  Ing. Ivana Linková,        Ing.Ph.D.doc.František Novák
Průniky a přechody se z hlediska konstrukce a výroby kreslí jako přesné a zjednodušené.


Technické kreslení  Jaroslav Kletečka, Petr Fořt, ISBN 978-80-251-1887-0
Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák , CSc, Gradient, Praha, 2004 ISBN 80-86786-01-3
Způsoby zobrazování součástí na technických výkresech, pravvoúhlé a názorné promítání, pohledy, označení pohledů


Technické kreslení  Jaroslav Kletečka, Petr Fořt, ISBN 978-80-251-1887-0
Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák , CSc, Gradient, Praha, 2004 ISBN 80-86786-01-3

Normalizace v Technickém kreslení, státní norny, mezinárodní.


Ing. Zdeněk Filipský
Teoretický úvod do Technické dokumentace a Technického kreslení.


Kletečka, Fořt, Burdová
Opět jeden z příspěvků co se dá vymodelovat v programu Catia V5. Model je vytvořen a uveden do pohybu a jde vidět, jak se jednotlivé součásti spojují dohromady.


Vlastní modelování v programu Catia.