zkušenosti z práce s didaktickou technikou
S manuálními návrhy desek plošných spojů, jejich výrobou, osazováním a oživováním elektronických obvodů se studenti setkávají průběžně v předmětu PRA. Pomocí sytému PADS provádějí návrh ve 4. ročníku v předmětu ICT.


Chlubný
Činnost a závady jednotlivých bloků spínaného zdroje a jeho úprava pro využití napájení elektrospotřebičů s větším příkonem (vysílače, nabíječky aj.)


Praktická elektronika  9/2003
Praktická elektronika 10/2003
AR pro konstruktéry B4/1994
Výběr fotoodporu pomocí osciloskopu v dílenské praxi


ŠROTÝŘ, M.: Elektrická měření I., 255s., SNTL Praha 1982
MALINA, V.: Poznáváme elektroniku VII. Osciloskopy, Kopp České Budějovice 2002
Měření fyzikálních vlastností zvuku osciloskopem v odborné praxi SE.


Malina, V.:Poznáváme elektroniku VII. České Budějovice 2002
Tento příspěvek seznamuje učitele dílenské praxe EM s měřením průběhů signálů na osciloskopu a jeho propojení s měřeným obvodem. Dále popisuje správné nastavení základních ladících prvků osciloskopu na panelu osciloskopu. V neposlední řadě i s bezpečností práce při měření průběhů na vyšších napětích.


ŠROTÝŘ, M.: Elektrická měření I., 255s., SNTL Praha 1982
MALINA, V.: Poznáváme elektroniku VII. Osciloskopy, Kopp České Budějovice 2002