Frézování
Otočné stoly patří k zvláštnímu příslušenství frézek, které umožňují frézovat na obrobcích tvarové plochy, které bývají určeny
středovým úhlem, poloměrem, případně mají veliký poloměr zaoblení.


Frézař, Technologie pro 1. ročník OU a UŠ, Josef Valach, SNTL 2582
Kromě běžných frézařských operací můžeme na frézkách materiál i řezat (dělit).
K této práci používáme pilové kotouče, které se podobají úzkým kotoučovým frézám.


Frézař, Technologie pro 1. ročník OU a UŠ, Josef Valach, SNTL 2582.
http://www.pilana.cz/?download=cz/pilana_hss_kotouce.pdf
Tvarové plochy lze definovat jako různě zakřivené plochy, lišící se od tvarů pravidelných těles jako je hranol, válec, kužel aj.
Jednoduché tvarové plochy se obrábí na frézkách dle orýsování běžnými nástroji tzv. sdruženými posuvy, nebo tvarovými frézami.


Frézař, Technologie pro 1.ročník OU a UŠ, Josef Valach, SNTL 2582.
http://www.zps-fn.cz/
Animace ukazuje zhotovení pravoúhlého osazení na obrobku obdélníkového průřezu příčně.


Za šikmé plochy považujeme takové rovinné plochy, které se základnou nesvírají pravý úhel (90°) a ani s ní nejsou rovnoběžné. V článku jsou popsány a na obrázcích znázorněny způsoby frézování šikmých ploch.


Strojní obrábění I, D.Driensky - P.Fúrik, T. Lehmanová - J. Tomaides, STNL 2580.
Animace ukazuje zhotovení pravoúhlého osazení na obrobku obdélníkového průřezu podélným frézováním a zarovnání čela osazení příčně.


Frézování pravoúhlých osazení a výřezů patří po frézování rovinných ploch a úhlování mezi základní frézařské operace.


Řezná kapalina je pomocná látka, usnadňující svými chladícími a mazacími účinky třískové obrábění. V článku se podrobně seznámíte s rozdělením funkcí a použitím řezných kapalin.


Moderní strojírenství pro školu a praxi, Josef DILLINGER a kolektiv, EUROPA SOBOTÁLES cz. 2007
Spojené plochy pravoúhlé jsou v podstatě rovinné plochy, které spolu svírají pravý úhel. Jejich frézování je jednou ze základních, velmi důležitých pracovních operací prováděných na frézkách.


FRÉZAŘ, Technologie pro 1. ročník OU a UŠ, Josef Vach, SNTL 2582
STROJNÍ OBRÁBĚNÍ I, D.Driensky-P.Fúrik, T.Lehmanová-J.Tomaides, SNTL 2580
http://www.sossou-spk.cz/esf/TEC_fr.pdf, http://strojirenstvi-frezovani.blogspot.com/2011/03/23-frezovani-pravouhlych-spojenych.html
Řezné podmínky lze definovat jako souhrn všech činitelů, kteří ovlivňují průběh frézování. Aby frézování probíhalo co nejoptimálněji a nejhospodárněji, je třeba na frézce nastavit správné řezné podmínky, tj. otáčky, posuv obrobku, hloubku řezu a způsob frézování, v závislosti na nástroji, obráběném materiálu a chlazení.


http://strojirenstvi-frezovani.blogspot.com/2011/03/11-rezne-podminky.html
Animace představuje průběh sousledného frézování, při němž se obrobek posouvá ve směru otáčení frézy. Frézování je rázovité. Tříska se tvoří od maximálního průřezu do nuly.


Animace představuje průběh nesousledného frézování, při němž se obrobek posouvá proti smyslu otáčení frézy. Její pohyb je klidný bez rázů. Tříska se tvoří od nejmenšího průřezu do maximálního.


Rovinné plochy se frézují válcovými nebo čelními válcovými frézami, větší rovinné plochy frézovacími hlavami s vyměnitelnými plátky z SK. Podle vzájemného pohybu nástroje a obrobku rozeznáváme frézování sousledné a nesousledné.


Frézař, Technologie pro 1. ročník OU a UŠ, SNTL 2582.
Strojní obrábění 1; D. Driensky - P. Fúrik, T. Lehmanová - J. Tomaides. Strojírenská technologie 3, Dr. Dobroslav Němec a kolektiv, SNTL 5429. Základy strojnictví, Ulrich Fischer a kolektiv,EUROPA SOBOTÁLES.
Dostatečně pevné, tuhé a spolehlivé upnutí obrobku je důležité u každého druhu obrábění. V galerii jsou uvedeny způsoby upínání obrobků na frézkách - volba upínacího prostředku, upínání obrobků do strojních svěráků, upínání obrobků upínkami, upínání na upínací úhelníky a upínání obrobků pomocí upínacích přípravků.


Frézař, technologie pro 1.ročníi OU a SŠ, Josef Vach, SNTL 2582;
www.tos-olomouc.cz
Frézy musí být upnuty vždy pevně a spolehlivě. Při špatném upnutí frézy házejí, jsou jednostranně namáhány, špatně řežou a obrobené plochy nejsou kvalitní.
Účelem upnutí je zabezpečit správnou polohu nástroje vůči vřetenu frézky (souosost)
a spolehlivě přenášet kroutící moment z vřetena na nástroj. Volba způsobu upnutí je závislá především na konstrukci a velikosti nástroje a druhu prováděné práce.


Strojní obrábění I, D.Driensky-P.fúrik, T.Lehmanová-J.Tomaides, SNTL 2580
Fréza je vícebřitý rotační nástroj, jehož břity jsou rozloženy na povrchu válcové, kuželové, nebo jiné rotační plochy. Frézy se vyrábí v mnoha druzích a dělí se do skupin dle hledisek, které jsou popsány v prezentaci. Současně jsou zde uvedeny názvy nástrojů.


www.zps-fn.cz
Strojírenská technologie 3;Dr. Dobroslav Němec a kolektiv;SNTL, 5429
Při frézování koná nástroj fréza pohyb hlavní (rotační) do řezu, pevně upnutý obrobek koná vedlejší pohyb (posuv přímočarý) do záběru.


Technologie pro 1. ročník OU a UŠ, Josef VACH, SNTL, 2582
Strojírenská technologie 3, strojní obrábění, Dr.Dobroslav Němec a kolektiv, SNTL, 5429
Obsahem videa je popis ustrojení obsluhujícího pracovníka u frézky.


Jiří Doležel
Animace - popis univerzální konzolové frézky


Jiří Doležel
V článku jsou popsány podrobně hlavní části svislé a univerzální konzolové frézky.


Frézař, Technologie pro 1. ročník OU a UŠ,Josef VACH, SNTL,2582
http://www.knuth.de/produkt,2757.html
Frézky se rozdělují podle konstrukce, polohy osy vřetene a podle druhu práce pro kterou jsou určeny. Podrobné rozdělení frézek je uvedeno v článku.


-STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 3,STROJNÍ OBRÁBĚNÍ,Dr. Dobroslav Němec a kolektiv, SNTL, 5429
-Frézař, Technologie pro 1. ročník OU a UŠ, Josef VALACH, SNTL, 2582
http://www.tos-olomouc.cz/
http://www.knuth.de/produkt,2757.html
Znalost bezpečnostních předpisů je prvním předpokladem k bezpečné práci na frézkách, je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů.


ČSN 20 0700
http://shop.normy.biz/d.php?k=25407
Galerie obsahuje tématické plány odborného výcviku pro studijní obor Mechanik seřizovač
1.- 3. ročník, FRÉZOVÁNÍ. Tématický plán navazuje na tzv. rozpis učiva předmětu. Obsahuje tématické celky rozepsané do kapitol a počty vyučovacích dnů v průběhu školního roku.


ŠVP Mechanik seřizovač