CNC Technika
test pojmů používaných při programování nc strojů


test přípravných funkcí S 2000


test se základních přípravných funkcí


Postup seřizování nástrojů dotykem nástroje


Popis ovládání jednotlivých částí stroje


Příručka stroje FC16 CNC (ELTEK,spol.s.r.o.)
Video - ukázka programování součásti


Popis ovládání stroje


Návod k obsluze FC 16 CNC
Základní popis ovládání stroje


Soustruh S500 CNC návod k použití(ELTEK,spol.s.r.o. Kroměříž)
programování vyhledání nulových bodů pomocí dotykové sondy


Uživatelská příručka pro řídící systém Mikroprog F(Ing.L. Štajnochr, Ing. V.Slavík)
Video s ukázkou programování


Popis seřizování nástrojů pomocí doteku nástrojem


Ukázky výrobků žáků v ručním programování


Ukázka naprogramování součásti CPF 017 v ručním programování


Tvorba obdélníkové drážky pomocí pevného cyklu G272


Ukázka programu jednoduché součásti za použití funkcí G01,G02,G03


Ukázka jednotlivých drah nástroje v pevném cyklu


Vysvětlení základních pojmů při programování pod úhlem v rovině X-Y.


Program pro výuku ručního programování frézování F2000


zde si ukážeme základní principy programování funkcí G02 a G03


Na jednoduchém příkladu si předvedeme nastavení programu F2000 a frézování lineární interpolací


Procvičování funkcí G02 a G03,kruhové interpolace.


Na této součásti si odzkoušíme:
Programování funkcí G64.
Programování  výměny nástrojů.
Programování vnitřního osazení.
Programové otočení obrobku.
Programování ,, na čisto“.


Na názorném příkladu si vysvětlíme dvě základní možnosti použití funkce:
Programování kuželu na připravených osazeních.
Programování kuželu společně s osazením v jednom bloku.


Pro vrtání otvorů na CNC strojích používáme tři základní typy funkcí :
G81 – CYKLUS VRTÁNÍ
G73 – CYKLUS VRTÁNÍ S PRODLEVOU
G83 – CYKLUS VRTÁNÍ S VÝPLACHEM


Při programování závitů můžeme použít tři základní funkce:
G33  Tvorba závitu na jednu třísku
G78  Pevný cyklus pro tvorbu závitu s kolmým přísuvem nástroje
G79  Pevný cyklus pro tvorbu závitu s šikmým přísuvem nástroje


Na názorném příkladu si vysvětlíme tvorbu zápichu pomocí funkce G01, lineární interpolace.


Na nazorném příkladu si vysvětlíme programování G02,G03, kruhová interpolace.


V pracovním prostoru CNC stroje jsou definovány tzv. vztažné body, které umožňují určit
vzájemnou polohu obrobku a nástroje vzhledem k pracovnímu prostoru stroje.


Řízení a Regulace pro strojírenství a mechatroniku
Prof.Dr. Ing. Dietmar Schmid  a kolektiv
Nakladatelství Europa-Sobotáles cz. S.r.o., U Slavie 4, 100 00 Praha 10. Vydáno v roce 2005
Na videu si vysvětlíme cyklus podélného hrubování - funkci G64


Programování kuželu pomocí funkce G01, bez výpočtu dráhy nástroje


Programování vnějšího osazení pomocí funkce G01 - lineární interpolace


Programování sražení hrany pomocí funkce G01 - lineární interpolace


Dlouhodobým směrem rozvoje ve všech výrobních odvětvích, a tedy i ve strojírenství, je
automatizace výrobního procesu. Ve strojírenství lze rozdělit automatizaci na dvě základní
oblasti


http://www.hurco.com, http://www.emag.cz, http://mmm.webz.cz
Označení os a jejich přiřazení souřadnicovému systému u numericky řízených strojů
popisuje norma ČSN ISO 841 (184303). Tato mezinárodní norma popisuje souřadnicový
systém stroje vzhledem k primárním pohybům jednotlivých číslicově řízených strojů a k
přidruženým pohybům stroje.


Řízení a Regulace pro strojírenství a mechatroniku
Prof.Dr. Ing. Dietmar Schmid  a kolektiv,
Nakladatelství Europa-Sobotáles cz. S.r.o.,

Výchozím bodem pro výrobu obrobku je technický výkres. Programátor musí naprogramovat
celý průběh práce, a pro každou činnost, i tu nejmenší a zdánlivě bezvýznamnou, dát stroji
příslušný povel ( informaci).


Řízení a Regulace pro strojírenství a mechatroniku
Prof.Dr. Ing. Dietmar Schmid  a kolektiv, Nakladatelství Europa-Sobotáles cz.
Technika a programování NC strojů
Prof. Dr. Friedrich Wagner,Nakladatelství Wahlberg Praha
Hlavním úkolem NC stroje je zajistit vzájemný pohyb nástroje a součásti. Tyto pohyby lze
provádět různými způsoby. Například jen ve směru souřadných os nebo po libovolně
zakřivené dráze. Podle druhu řízení rozlišujeme systémy stavění souřadnic, pravoúhlého
řízení a souvislé řídící systémy.


Zde si na jednoduchém příkladu předvedeme nastavení jednotlivých položek Programu S 2000.


základní manuál k programu S 2000, popis prostředí a jednotlivých částí


S 2000 - ELTEK s.r.o
Sborník cvičných prací pro ruční programování - soustružení


z.ivánek