Zejména vypracované autorem (redaktorem) předmětu pro hlavní bloky učiva – texty, prezentace, tabulky, e-learning, testy,..
Odměřovací zařízení podávají informace o poloze nástroje vůči obrobku a o odjeté dráze. Podle umístění je dělíme na přímé - OZ je umístěno přímo na pohybujících se částech a nepřímé - OZ je umístěno na kuličkových šroubech nebo pomocí převodů. Podle principu práce pak na analogové a digitální.


Technologie strojního obrábění III J. Hájíček  S. Komíž  STNL  2578 04-244-86
Konstrukce číslicově řízených obráběcích strojů  J. Houša a kol. SNTL 8476  04-229-85 05/61
Spojené plochy pravoúhlé jsou ty, které spolu svírají pravý úhel. Jejich frézování je jednou ze základních, ale velmi důležitých prací prováděných na frézkách. Spojené plochy šikmé jsou ty, které spolu svírají jiný úhel než pravý. Frézování těchto ploch zpravidla předchází frézování ploch pravoúhlých. Každá šikmá plocha je určena úhlem sklonu (úhlem odklonu šikmé plochy od vodorovné roviny), který označujeme α, nebo jako doplňkem do 90° (úhlem odklonu šikmé plochy od svislé roviny), který označujeme β.


Technologie strojního obrábění III J. Hájíček  S. Komíž  STNL  2578 04-244-86
Frézař  Josef Vach 2582  04 - 235 – 66
Technologie pro frézaře  Josef Vach 516/2  04 - 230 - 64
Technologický postup určuje sled operací spojených s proměnou polotovaru na výrobek. Musí zabezpečit na jeho výrobu co nejmenší náklady při dosažení vysoké produktivity práce, zároveň musí být úplný, správný, stručný a srozumitelný.


Technologie strojního obrábění III J. Hájíček  S. Komíž  STNL  2578 04-244-86
Technologie zpracování kovů 2  Frischherz, Piegler, Pragač  STNL  ISBN 80-902110-1-1@CT 0
U těchto se nepoužívá standardní řezný nástroj, k úběru materiálu dochází účinky tepelnými, chemickými nebo abrazivními, případně jejich kombinací.
Používáme tam, kde by klasický způsob obrábění byl obtížný nebo nemožný, můžeme obrábět součásti s vysokou pevností, tvrdostí a tvarově velmi složité díly.


Technologie strojního obrábění III J. Hájíček  S. Komíž  STNL  2578 04-244-86
S. Karafiátová, Ivo Langer Nekonvenční technologie ISBN 80-7200-296-1
http://homel.vsb.cz/~cep77/tech_II
Honováním obrábíme vnitřní válcové plochy, dosahujeme vysoké geometrické a rozměrové přesnosti, a velmi dobré drsnosti povrchu. Je to dokončovací metoda, při kterém se obráběný materiál odebírá abrazívním účinkem honovacích kamenů , lišt nebo kartáčů upevněných v honovací hlavě. Honovat lze kalené i nekalené oceli, litiny, neželezné kovy, SK, tvrdé povlaky a další materiály.


http://homel.vsb.cz/~cep77/tech_II
Technologie strojního obrábění III J. Hájíček  S. Komíž  STNL  2578 04-244-86
http://www.youtube.com/watch?v=3O0XnA_fwyU
http://www.youtube.com/watch?v=IuzBQlYFgXo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=dHFGmbpV8YM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=WNkNgsnov7o
http://www.youtube.com/watch?v=KeUNsRW2vqE&NR=1&feature=endscreen
Podsoustružování se provádí u tvarových fréz, závitníků větších průměrů a delších nástrojů, kde se vyžaduje stálá geometrie břitu i při několikanásobném přebroušení. Obrobek vykonává otáčivý pohyb – řezná rychlost je velmi malá 1-8 m/min. Nástroj vykonává přímočarý pohyb vratný, kolmý k ose obrábění. Po osoustružení zubu se rychle vrací zpět a začíná soustružit další zub. Velikost nástrojového úhlu je dána hloubkou podsoustružování.


http://www.youtube.com/watch?v=VCnCKDqAiIo
http://www.youtube.com/watch?v=oVzOVXh8-rk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ffPsFIxFUMs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=d9HwskaPqH0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=KUXZNUIzpp4
Technologie strojního obrábění III J. Hájíček  S. Komíž  STNL  2578 04-244-86
Čím jsou náklady na obrábění součásti nižší, tím hospodárněji byla součást obrobena. Celkové výrobní náklady na provedení operace nebo na obrobení celé součásti či několika součástí se skládají z nákladů na strojní obrábění, nákladů na měření a výměnu obrobku a nákladů na nástroj. Vlastní náklady na obrobení dané součásti mají být minimální, trvanlivost nástroje má dosáhnout optimální hodnoty  T opt.


Technologie strojního obrábění III J. Hájíček  S. Komíž  STNL  2578 04-244-86
Strojnické tabulky  Jan Leinveber, Jaroslav Řasa, Pavel Vávra  Scientia  7775619  ISBN 80-7183-123-9
Trvanlivost břitu je celková doba, po kterou je nástroj schopen odebírat třísku. Je to součet čistých řezných časů, kdy nástroj pracuje od ostření do otupení. Nejčastějším kritériem pro posuzování otupení nástroje je vznik hřbetní plošky. Hodnoty, kdy lze považovat nástroj za otupený lze vyhledat v tabulkách. Otupený nástroj se buď přeostří, pootočí nebo vyřadí.


Technologie strojního obrábění III J. Hájíček  S. Komíž  STNL  2578 04-244-86
Při vnikání nástroje do materiálu vzniká řezný odpor.  Jeho velikost je závislá na obráběném materiálu, zvolených řezných podmínkách a geometrii nástroje. Výslednou řeznou sílu, kterou překonáváme tento řezný odpor, můžeme rozdělit na 3 složky.


Technologie strojního obrábění III J. Hájíček  S. Komíž  STNL  2578 04-244-86
http://homel.vsb.cz/~cep77/tech_II
Vnikáním nástroje do materiálu vzniká vlivem plastické deformace a třením v místě řezu teplo. Teplo je průvodním jevem při obrábění, má nepříznivý vliv na trvanlivost a opotřebení nástroje, přesnost a kvalitu obrobené plochy


Strojírenská technologie  3  Dr. Dobroslav Němec a kolektiv  SNTL 5429  04-213-79 05/60
Technologie strojního obrábění III J. Hájíček  S. Komíž  STNL  2578 04-244-86
Vnikání klínového břitu nástroje do materiálu a tvoření třísky vyžaduje řeznou sílu, jejíž velikost závisí na obrobitelnosti (pevnosti a tvrdosti) obrobku, velikosti průřezu třísky, tvaru břitu a jeho nastavení vůči obrobku. Vlastnosti materiálu ovlivňují tvar oddělované třísky.
U krystalických látek, mezi něž patří kovy a jejich litiny, můžeme pozorovat v procesu odbourávání třísky tři oblasti.


Technologie strojního obrábění III J. Hájíček  S. Komíž  STNL  2578 04-244-86
Strojírenská technologie  3  Dr. Dobroslav Němec a kolektiv  SNTL 5429  04-213-79 05/60
Technologie zpracování kovů  příklady  Frischherz, Skop, Knourek  STNL  ISBN 80-902110-2-X
Třískové obrábění lze charakterizovat jako technologický proces, při němž postupně odebíráme z povrchu materiálu částice formou třísek. Hlavní řezný pohyb je relativní pohyb nástroje či obrobku. Rychlost hlavního řezného pohybu se nazývá řezná rychlost, řezný pohyb může být otáčivý, přímočarý, posuvný nebo složený. Vedlejší řezný pohyb-posuv, je potřebný k tomu, aby tříska byla odřezávána v požadované délce obrobku. Může být podélný, příčný či složený. Vykonává jej nástroj či obrobek.


Technologie strojního obrábění III J. Hájíček  S. Komíž  STNL  2578 04-244-86
Strojírenská technologie  3  Dr. Dobroslav Němec a kolektiv  SNTL 5429  04-213-79 05/60
Technologie zpracování kovů  příklady  Frischherz, Skop, Knourek  STNL  ISBN 80-902110-2-X
OC jsou číslicové obráběcí stroje, které jsou schopny vykonávat různé technologické operace při  jednom upnutí obrobku. Jsou schopna vybrat a vyměnit nástroj, nastavit vzájemnou polohu obrobku a nástroje, řídí  posuvy a otáčky  apod. Obráběcí centra jsou tedy víceúčelové stroje mající systémy AVN a AVO.


Základy CNC obráběcích strojů  Bartoš, Král, Minárik, Štulpa  ISBN 80-7200-295-3
Konstrukce číslicově řízených obráběcích strojů  J. Houša a kol. SNTL 8476  04-229-85 05/61
U obráběcích strojů pracujících s automatickým cyklem se často vyskytuje požadavek přesného otáčení některé jeho části. Zařízení, kterými se toto otáčení zajišťuje, se označuje jako indexovací zařízení.


Konstrukce číslicově řízených obráběcích strojů  J. Houša a kol. SNTL 8476  04-229-85 05/61
Základy CNC obráběcích strojů  Bartoš, Král, Minárik, Štulpa  ISBN 80-7200-295-3
Pomocí dopravníků na odvod třísek dochází k automatizaci další činnosti, kterou musí u ručně řízených strojů vykonávat obsluha. Pro odvádění třísek z pracovního prostoru stroje se rovněž využívá proudu chladící kapaliny, kterou je nutno od třísek oddělit. Výhodné je používání zařízení, které třísky drtí nebo paketuje, čímž se zmenšují dopravované objemy.


Konstrukce číslicově řízených obráběcích strojů  J. Houša a kol. SNTL 8476  04-229-85 05/61
Základy CNC obráběcích strojů  Bartoš, Král, Minárik, Štulpa  ISBN 80-7200-295-3
AVO stejně jako AVN slouží ke zkracování vedlejších časů, k odstranění lidského činitele z výrobního procesu, k vyššímu využití strojů a k vyšší produktivitě práce.
Výměna, upnutí a ustavení obrobku se provádí převážně mimo stroj, během pracovního cyklu.
Způsob manipulace s obrobkem je volen podle jeho rozměrů a hmotnosti.


Konstrukce číslicově řízených obráběcích strojů  J. Houša a kol. SNTL 8476  04-229-85 05/61
Základy CNC obráběcích strojů  Bartoš, Král, Minárik, Štulpa  ISBN 80-7200-295-3
Hlavní přínosem systémů AVN je možnost automaticky řídit komplexní obrábění celého obrobku na daném stroji, významně se zkracují vedlejší časy na výměnu nástroje. Tyto systémy umožňují vícestrojovou obsluhu.


Konstrukce číslicově řízených obráběcích strojů  J. Houša a kol. SNTL 8476  04-229-85 05/61
Základy CNC obráběcích strojů  Bartoš, Král, Minárik, Štulpa  ISBN 80-7200-295-3
Pohony pro obráběcí stroje musí splňovat mnoho náročných a často i protichůdných parametrů. Mezi nejdůležitější parametry patří maximální přesnost, vysoká tuhost, vysoké výstupní krouticí momenty či vysoké otáčky. Z hlediska použití můžeme rozdělit pohony NC a CNC strojů do dvou skupin:


Konstrukce číslicově řízených obráběcích strojů  J. Houša a kol. SNTL 8476  04-229-85 05/61
Základy CNC obráběcích strojů  Bartoš, Král, Minárik, Štulpa  ISBN 80-7200-295-3
K požadavkům kladeným na lože a vodící plochy NC a CNC strojů patří vysoká tuhost, schopnost přenášet maximální síly při minimální deformaci, schopnost tlumit chvění, jednoduchá a snadná údržba a dobrý odvod třísek a tepla.


Základy CNC obráběcích strojů  Bartoš, Král, Minárik, Štulpa  ISBN 80-7200-295-3
Konstrukce číslicově řízených obráběcích strojů  J. Houša a kol. SNTL 8476  04-229-85 05/61
Základním cílem při vývoji obráběcích strojů je odstranění nejen fyzické, ale i duševní práce pomocí mechanizace a automatizace těchto strojů. K hlavním kritériím patří zvýšení kvality a přesnosti výroby, zvýšení produktivity práce, zvýšení bezpečnosti a hygieny při práci. Podle složitosti a schopnosti se rychle přizpůsobit změně výroby dělíme automatizaci na tvrdou a pružnou.


Konstrukce číslicově řízených obráběcích strojů  J. Houša a kol. SNTL 8476  04-229-85 05/61
Základy CNC obráběcích strojů  Bartoš, Král, Minárik, Štulpa  ISBN 80-7200-295-3
Podmínky, v nichž se nachází břit nástroje při obrábění, určují mechanické, fyzikální a chemické vlastnosti řezných matriálů. Vzhledem k těmto podmínkám je třeba volit vždy nástrojový matriál přiměřených řezných vlastností. Souhrn vlastností nástrojového materiálu, které ovlivňují jeho vhodnost k obrábění, se nazývá řezivost


Technologie soustružení  Stanislava Karafiátová, Ivo Langer  ISBN 80-7200-239-2
Strojnické tabulky  Jan Leinveber, Jaroslav Řasa, Pavel Vávra  Scientia  7775619  ISBN 80-7183-123-9
Kromě frézování, které je hlavním druhem obrábění na frézkách, můžeme na těchto strojích vrtat a vyvrtávat díry.
Vyvrtané díry mají mít tyto vlastnosti - správný geometrický tvar, správné rozměry a požadovanou drsnost povrchu. Vzájemnou polohu vřetene a obrobku pro obrábění děr nastavujeme různými způsoby.


Frézař  Josef Vach 2582  04 - 235 – 66
Technologie pro frézaře  Josef Vach 516/2  04 - 230 - 64
Frézování vnitřních a vnějších závitů je ve strojírenské výrobě velmi rozšířeno. Často je to nejrychlejší a nejvhodnější způsob výroby závitů o velkém profilu, o velkém stoupání, při hrubování dlouhého závitu na pohybových šroubech atd.
Při frézování závitových drážek na univerzálních frézkách je obrobek většinou upnut mezi hroty vřetene dělícího přístroje a koníku.


Frézař  Josef Vach 2582  04 - 235 – 66
Technologie pro frézaře  Josef Vach 516/2  04 - 230 - 64
Šroubovité drážky se vyskytují na mnoha nástrojích a strojních součástech. Jedná se drážku určitého tvaru, která tvoří přeponu pravoúhlého trojúhelníku navinutého na válec
Šroubovice tedy vznikne, navineme-li těleso určitého profilu na válec pod určitým úhlem.
Frézují se zpravidla na univerzálních frézkách s použitím dělících přístrojů.


Frézař  Josef Vach 2582  04 - 235 – 66
Technologie pro frézaře  Josef Vach 516/2  04 - 230 - 64
Snahou je vyrábět rychle, levně a kvalitně. Toho dosáhneme u strojů s velkým výkonem které mají malé ztráty energie. Užitečný výkon frézky je výkon, kterého je zapotřebí k tomu, aby břity frézy mohly odřezávat třísky. Při hodnocení výkonu frézky a jejího elektromotoru se setkáváme s pojmy užitečný výkon frézky, účinnost frézky a skutečný výkon elektromotoru frézky.


Technologie pro frézaře  Josef Vach 516/2  04 - 230 - 64
Účelem upnutí obrobku je zajistit jeho správnou polohu vůči nástroji, zabezpečit jeho posouvání proti nástroji, zachycovat řezné síly vyvolané nástrojem. Upínání obrobků musí být vždy dostatečně pevné, tuhé a spolehlivé. K upínání používáme různých upínacích prostředků, jako strojních svěráků, upínacích úhelníků, podložek, klínů, podpěrek upínek, hranolů upínacích přípravků apod.


Frézař  Josef Vach 2582  04 - 235 – 66
Technologie pro frézaře  Josef Vach 516/2  04 - 230 - 64
Při frézování drážek na kuželových plochách upínáme obrobek do UDP, který nám zajistí potřebné vytočení obrobku. Polotovar upínáme do sklíčidla buď letmo nebo podepíráme hrotem koníku.Součásti s dírou můžeme upínat prostřednictvím trnů.


Frézař  Josef Vach 2582  04 - 235 – 66
Technologie pro frézaře  Josef Vach 516/2  04 - 230 - 64
Zuby čelních OK, které patří k nejčastěji používaným, můžeme zhotovit těmito způsoby třískového obrábění: frézováním tvarovými nástroji dělící metodou-profilovými frézami, frézováním odvalovací frézou na odvalovacích frézkách, obrážením nebo hoblováním


Frézař  Josef Vach 2582  04 - 235 – 66
Technologie pro frézaře  Josef Vach 516/2  04 - 230 - 64
Technologie strojního obrábění III J. Hájíček  S. Komíž  STNL  2578 04-244-86
http://www.mitcalc.com/doc/gear1/help/cz/gear1txt.htm
Základním cílem při vývoji obráběcích strojů je odstranění nejen fyzické ale i duševní práce pomocí mechanizace a automatizace. K hlavním kritériím patří zvýšení kvality a přesnosti výroby, zvýšení produktivity práce, zvýšení bezpečnosti a hygieny při práci, schopnost rychlého přizpůsobení výrobě, snížení časů pro seřízení nástrojů, snižování prostojů.Pro tyto předpoklady byly zkonstruovány NC a CNC stroje.


Základy CNC obráběcích strojů  Bartoš, Král, Minárik, Štulpa  ISBN 80-7200-295-3
Konstrukce číslicově řízených obráběcích strojů  J. Houša a kol. SNTL 8476  04-229-85 05/61
Způsob upínání závisí na typu výroby, na druhu a tvaru obráběného materiálu, na stavu ploch polotovaru a dalších skutečnostech. Upínání musí umožňovat jednoduché, rychlé, tuhé a pevné a dalším eventuálním podmínkám vyhovující upnutí.


Technologie soustružení  Stanislava Karafiátová, Ivo Langer  ISBN 80-7200-239-2
Základní práce na konvenčních soustruzích  Ivo Langer  ISBN80-7200-203-1
Soustružník  B. Janyš–K.Raftl  SNTL 2579 04–240-47
V praxi se často vyskytují strojní součásti, jejichž povrch je různě tvarován. Jejich složitý tvar může být omezen přímkami, kružnicemi nebo obecnými křivkami. Takové plochy nazýváme tvarové.
Způsoby výroby tvarových ploch: sdruženými posuvy, tvarovými noži, kopírováním, pomocí NC a CNC strojů


Technologie soustružení  Stanislava Karafiátová, Ivo Langer  ISBN 80-7200-239-2
Základní práce na konvenčních soustruzích  Ivo Langer  ISBN80-7200-203-1
Soustružník  B. Janyš–K.Raftl  SNTL 2579 04–240-47
Účelem dokončovacích prací na soustruhu je dosáhnout dokonalé jakosti obrobených ploch, vysoké rozměrové přesnosti i přesnosti geometrie tvaru. Mezi dokončovací práce patří: jemné soustružení, leštění, pilování, škrabání, válečkování, rýhování a vroubkování


Technologie soustružení  Stanislava Karafiátová, Ivo Langer  ISBN 80-7200-239-2
Základní práce na konvenčních soustruzích  Ivo Langer  ISBN80-7200-203-1
Soustružník  B. Janyš–K.Raftl  SNTL 2579 04–240-47
Při soustružení musí mít závit rovnoměrný podélný posuv, který je odvozen od vřetene soustruhu. Z vřetene se otáčivý pohyb převádí ozubenými koly na vodící šroub a mění se v přímočarý posuvný pomocí vodící matice, která je spojena se suportem. Potřebného počtu otáček vřetene a vodícího šroubu se na soustruhu dosáhne vhodnou volbou OK.


Technologie soustružení  Stanislava Karafiátová, Ivo Langer  ISBN 80-7200-239-2
Základní práce na konvenčních soustruzích  Ivo Langer  ISBN80-7200-203-1
Soustružník  B. Janyš–K.Raftl  SNTL 2579 04–240-47
Kuželové plochy se vyskytují u upínacích hrotů, kuželových stopek nástrojů, nástrojových dutin, uzavíracích kohoutů, kuželových kolíků apod. Kuželové plochy na součástech mohou být buď vnější nebo  vnitřní. Výhodou součástí s kuželovými plochami je, že při vzájemném uložení se u nich snadno odstraňuje vzniklá vůle zasunutím kužele do kuželové díry. Kužele nástrojů a upínacích hrotů jsou normalizovány.


Technologie soustružení  Stanislava Karafiátová, Ivo Langer  ISBN 80-7200-239-2
Základní práce na konvenčních soustruzích  Ivo Langer  ISBN80-7200-203-1
Ukázka řešení praktických příkladů. Jsou zde uvedeny všechny možné varianty využití dělícího přístroje


Vlastní
Frézař  Josef Vach 2582  04 - 235 – 66
Technologie pro frézaře  Josef Vach 516/2  04 - 230 - 64
Dělících přístrojů se používá např. při frézování čtyřhranných nebo šestihranných hlav šroubů a matic. Konstrukce umožňuje rozdělit obvod na určitý počet dílů. Tyto dělící přístroje se dodávají jako zvláštní příslušenství frézek se soupravou výměnných
kol a několika děl. kotouči. Základem DP je vnitřní převod, který bývá 1:40(1:60,1:80). Podobně jako otočné stoly rozšiřují pracovní možnosti stroje.


Frézař  Josef Vach 2582  04 - 235 – 66
Technologie pro frézaře  Josef Vach 516/2  04 - 230 - 64
Na frézkách můžeme materiál i řezat. Používáme pilové kotouče, upínají se jen třením. Velikost řezné rychlosti volíme podle šířky řezu, materiálu nástroje i obrobku a podle tuhosti stroj – nástroj – obrobek. Pilový kotouč musí být upnutý tak, aby byl pří obrábění neustále dotahován.Obrobek upínáme tak, aby podélná osa byla rovnoběžná s upínacím trnem


Frézař  Josef Vach 2582  04 - 235 – 66
Technologie pro frézaře  Josef Vach 516/2  04 - 230 - 64
Ve strojírenské praxi se velmi často vyskytují součásti, jejichž tvar se liší od tvaru pravidelných těles, jako jsou hranol, kužel, válec aj. Obrysové plochy těchto součástí jsou různě zakřivené – tvarové


Frézař  Josef Vach 2582  04 - 235 – 66
Technologie pro frézaře  Josef Vach 516/2  04 - 230 - 64
Frézování drážek a výřezů patří mezi základní frézařské práce. Tyto práce se mohou vykonávat na klasických frézkách nebo na frézkách zvlášť upravených. Nejčastěji frézovanými drážkami jsou drážky pravoúhlé, rybinové a tvaru T. Všechny uvedené drážky můžeme frézovat na frézkách svislých nebo vodorovných.


Frézař  Josef Vach 2582  04 - 235 – 66
Technologie pro frézaře  Josef Vach 516/2  04 - 230 - 64
Aby břit mohl odebírat třísky, musí k tomu být náležitě upraven. Každý zub má klínovité provedení zakončené břitem, tvořeným dvěma plochami (čelem a hřbetem), v jejichž průsečíku vznikne ostří, které má schopnost odřezávat třísky. Čím ostřejší klín břit má, tím snadněji vniká do materiálu. Vzájemná poloha ploch břitu nástroje a obrobku vytváří soustavu úhlů, které říkáme geometrie břitu. Hodnoty jednotlivých úhlů jsou závislé na druhu obráběného materiálu. Všeobecně platí, že čím je materiál obrobku měkčí, tím menší úhel břitu β použijeme.


Technologie strojního obrábění III J. Hájíček  S. Komíž  STNL  2578 04-244-86
Technologie pro frézaře  Josef Voch 516/2  04 - 230 - 64
Závit šroubu vznikne, navineme-li těleso závitového profilu na válec, popřípadě kužel, pod určitým úhlem. Šroubovitě vinutá drážka daného profilu vzniká tak, že každý její bod vykonává současně dva pohyby - rotační kolem své osy a přímočarý se směru posuvu


Technologie soustružení  Stanislava Karafiátová, Ivo Langer  ISBN 80-7200-239-2
Základní práce na konvenčních soustruzích  Ivo Langer  ISBN80-7200-203-1
Strojnické tabulky  Jan Leinveber, Jaroslav Řasa, Pavel Vávra  Scientia  7775619  ISBN 80-7183-123-9
Ing. Ivana Linková, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3
Zapichováním soustružíme na vnějších i vnitřních plochách obrobků drážky různých tvarů. Zápichy malé šířky, které lze zhotovit jedním záběrem, se soustruží přísuvem (kolmo na osu obrobku).Zápichy mohou být nenormalizované – na technických výkresech jsou podrobně zakótovány a normalizované – na technických výkresech jsou kresleny zjednodušeně, jejich tvar je udán normou, jejich rozměry najdeme ve strojnických tabulkách.


Technologie soustružení  Stanislava Karafiátová, Ivo Langer  ISBN 80-7200-239-2
Strojnické tabulky  Jan Leinveber, Jaroslav Řasa, Pavel Vávra  Scientia  7775619  ISBN 80-7183-123-9
Na soustruzích soustružíme otvory tehdy, nemůžeme-li vrtáním, vyhrubováním nebo vystružováním dosáhnout přesných rozměrů, jde-li o velké průměry, pro které jež nemáme potřebné nástroje nebo má-li být dosaženo dokonalé souososti díry s vnějším povrchem.


Technologie soustružení  Stanislava Karafiátová, Ivo Langer  ISBN 80-7200-239-2
Základní práce na konvenčních soustruzích  Ivo Langer  ISBN80-7200-203-1
Strojnické tabulky  Jan Leinveber, Jaroslav Řasa, Pavel Vávra  Scientia  7775619  ISBN 80-7183-123-9
Pro každý druh práce je třeba použít nejvhodnější nástroj. Každý materiál má své vlastnosti, se kterými se musí počítat i při vrtání. Jiný nástroj použijeme při zhotovování otvoru do kovů, dřeva nebo do stavebních materiálů. Vrták je vystaven tlakům, otěru, zahřívání, liší ve své konstrukci, úhlu hrotu či úhlu stoupání šroubovice.


Technologie soustružení  Stanislava Karafiátová, Ivo Langer  ISBN 80-7200-239-2
Základní práce na konvenčních soustruzích  Ivo Langer  ISBN80-7200-203-1
Čelní a osazené válcové plochy se soustruží jednak na předepsaný tvar s požadovanou drsností povrchu, ale také na potřebnou délku. Při čelním soustružení má nůž posuv kolmý na osu vřetena. Plocha takto vytvořená je výchozí technologickou základnou pro další soustružnické úkony.


Technologie soustružení  Stanislava Karafiátová, Ivo Langer  ISBN 80-7200-239-2
Základní práce na konvenčních soustruzích  Ivo Langer  ISBN80-7200-203-1
Obrábění je technologický proces, při němž vytváříme součásti požadovaného tvaru, rozměrů a jakosti povrchu odebíráním nebo oddělováním částic materiálu pochody mechanickými, tepelnými, elektrickými  a chemickými, popř. jejich kombinacemi. Konvenční obrábění je vytváření požadovaných ploch řezáním, při němž se přebytečný materiál z polotovaru odděluje břitem řezného nástroje ve formě třísek. Při nekonvenčním obrábění se k úběru materiálu používá pochodů elektrických, chemických nebo jejich kombinací.


Technologie soustružení  Stanislava Karafiátová, Ivo Langer  ISBN 80-7200-239-2
Základní práce na konvenčních soustruzích  Ivo Langer  ISBN80-7200-203-1
Při frézování se nástroj otáčí, zatímco obrobek se obvykle pohybuje přímočaře, při složitějším způsobu obrábění může vykonávat navíc i pohyb otáčivý. Hlavní pohyb při frézování je vždy otáčivý. Vedlejší pohyb obrobku je realizován v osách x, y, a z. Lze frézovat jednoduché rovinné plochy, osazené plochy pravoúhlé a šikmé, nepravidelné tvary i rotační plochy, tvarové plochy, drážky různých tvarů přímé i ve šroubovici, ozubená kola a hřebeny, provádět veškeré vrtařské operace.


Strojírenská technologie  3  Dr. Dobroslav Němec a kolektiv  SNTL 5429  04-213-79 05/60
Frézař  Josef Vach SNTL 2582
Technologie zpracování kovů  příklady  Frischherz, Skop, Knourek  STNL  ISBN 80-902110-2-X
Při soustružení se obrobek otáčí, zatímco nástroj, tj. nůž, se obvykle pohybuje přímočaře. Hlavní pohyb při soustružení je vždy otáčivý. Pracovní pohyb nástroje je buď ve směru osy obrobku – podélný posuv nebo ve směru kolmém na osu obrobku – příčný posuv
Na soustruhu lze vyrábět vnitřní a vnější válcové či kuželové plochy, řežeme či soustružíme vnitřní i vnější závity, vnitřní a vnější tvarové plochy, zapichujeme, upichujeme a vypichujeme, provádíme veškeré osové operace – vrtáme, vyhrubujeme, vystružujeme, zahlubujeme, smirkujeme, pilujeme, rýhujeme, vroubkujeme.


Technologie soustružení  Stanislava Karafiátová, Ivo Langer  ISBN 80-7200-239-2
Základní práce na konvenčních soustruzích  Ivo Langer  ISBN80-7200-203-1
Technologie strojního obrábění III J. Hájíček  S. Komíž  STNL  2578 04-244-86
Závit šroubu vznikne, navineme-li těleso závitového profilu na válec pod určitým úhlem. Drážka daného profilu vzniká tak, že každý jeho bod vykonává současně dva pohyby - rotační kolem své osy a přímočarý se směru posuvu. Spojovací závity se používají u spojovacích šroubů a matic. K nejčastěji používaným spojovacím závitům patří závity metrické


Technologie ručního zpracování kovů  J. Švagr - J. Vojtík  SNTL 2214  04-226-85  05/11
Strojnické tabulky  Jan Leinveber, Jaroslav Řasa, Pavel Vávra  Scientia  7775619  ISBN 80-7183-123-9
Technologie ručního zpracování kovů J. Outrata  SNTL 2527 04-224-81
Zahlubováním obrábíme díry pro zapuštěné hlavy šroubů, nýtů, srážíme hrany pro následující technologie jako je např. řezání závitů, zarovnáváme osazené díry, nálitky apod. Vyhrubováním zlepšujeme rozměrovou a geometrickou přesnost vyvrtané díry. Po vyhrubování zpravidla následuje vystružování. Vystružováním dokončujeme přesné a lícované díry. Odebírá se velmi malá tříska, díru vyhlazujeme a dáváme ji přesný konečný tvar. Dosahujeme tak vysoké geometrické a rozměrové přesnosti.


Technologie ručního zpracování kovů  J. Švagr - J. Vojtík  SNTL 2214  04-226-85  05/11
Technologie ručního zpracování kovů J. Outrata  SNTL 2527 04-224-81
Strojnické tabulky  Jan Leinveber, Jaroslav Řasa, Pavel Vávra  Scientia  7775619  ISBN 80-7183-123-9
Vrtání je nejstarší a nejpoužívanější technologická operace. Kromě vrtání do plného materiálu rozlišujeme ještě tzv. vyvrtávání, kterým již předvrtané, předlité aj. díry pouze zvětšujeme nebo zpřesňujeme. Jedná se tedy o  obrábění vnitřních rotačních ploch do plného materiálu dvoubřitým nástrojem.


Technologie ručního zpracování kovů  J. Švagr - J. Vojtík  SNTL 2214  04-226-85  05/11
Technologie ručního zpracování kovů J. Outrata  SNTL 2527 04-224-81
Technologie zpracování kovů 2  Frischherz, Piegler, Pragač  STNL  ISBN 80-902110-1-1@CT 0
Obrábění je technologický proces, při němž vytváříme součásti požadovaného tvaru, rozměrů, jakosti povrchu a druhu spojení odebíráním nebo oddělováním částic materiálu pochody fyzikálními ( např. mechanickými, tepelnými, elektronickými ) a chemickými, popř. jejich kombinacemi.
Konvenční obrábění je vytváření požadovaných ploch řezáním, při němž se přebytečný materiál z polotovaru odděluje břitem řezného nástroje ve formě třísek.
Při nekonvenčním obrábění se k úběru materiálu používá pochodů elektrických, chemických nebo jejich kombinací.


Technologie strojního obrábění III J. Hájíček  S. Komíž  STNL  2578 04-244-86
Technologie soustružení  Stanislava Karafiátová, Ivo Langer  ISBN 80-7200-239-2
Základní práce na konvenčních soustruzích  Ivo Langer  ISBN80-7200-203-1
Přesnost, životnost a správná funkce strojů a mechanismů vyžadují, aby součásti strojů byly vyrobeny a sestaveny s předem danou přesností. Přesnost bude závislá na určení stroje. Přesné budou u prvků přesné mechaniky, leteckého a automobilového průmyslu a naopak méně přesné budou u výroby zemědělských strojů, těžkých důlních a zemních mechanismů apod.


Technologie ručního zpracování kovů  J. Švagr - J. Vojtík  SNTL 2214  04-226-85  05/11
Technologie ručního zpracování kovů J. Outrata  SNTL 2527 04-224-81
Ing. Ivana Linková, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3
Stručný popis stroje NT, možnost využití v praxi a srovnání s dosavadní výrobou, stavební komponenty použité pro sestavení soustružnického centra, základní přehled integrovaných prvků, použití párových pohonů pro pohyb v hlavních osách, postup při vrtání hlubokých otvorů


Firemní zdroje
Rovnání – je pracovní postup, při němž získává materiál svůj původní tvar. Rovnat můžeme ručně nebo strojně. Ohýbáním měníme tak tvar materiálu. Při ohýbání je místo ohybu namáháno střídavě tahem a tlakem. Ohýbat můžeme pouze materiály, které se při ohýbání nepoškodí.


Technologie ručního zpracování kovů  J. Švagr - J. Vojtík  SNTL 2214  04-226-85  05/11
http://www.youtube.com/watch?v=bpEE2yqx7MU
http://www.youtube.com/watch?v=Ggx2CmsNf60&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=PEouZRyMYjw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=vd2ZF01dpwg&playnext=1&list=PL455A1572E26E2B4A

Sekáním dochází buď k oddělování tlustých třísek nebo k oddělování materiálu. Podle způsobu sekání, podle osekávaného předmětu, jeho tvaru a tvrdosti rozlišujeme různé druhy sekáčů. Nejpoužívanější je sekáč plochý a křížový. Probíjení a děrování se uplatňuje především v kusové výrobě, tam, kde  nevyžadujeme vysokou přesnost otvorů.


Technologie ručního zpracování kovů J. Outrata  SNTL 2527 04-224-81
Technologie ručního zpracování kovů  J. Švagr - J. Vojtík  SNTL 2214  04-226-85  05/11
Stříhání je beztřískové dělení materiálu, při kterém vnikají z obou stran do materiálu klíny. Nože musí mít přiměřenou pevnost a vhodný tvar, aby správně stříhaly. Břit nožů je tvořen čelem a hřbetem. Úhel, který svírá čelo a hřbet, se nazývá úhel břitu.


Technologie ručního zpracování kovů  J. Švagr - J. Vojtík  SNTL 2214  04-226-85  05/11
Technologie ručního zpracování kovů J. Outrata  SNTL 2527 04-224-81
Při pilování dochází k oddělování třísek vícebřitým nástrojem – pilníkem, jehož tvar a velikost se volí podle charakteru obráběné plochy, druhu materiálu obrobku, tloušťky ubírané vrstvy a podle požadované jakosti povrchu.
Při hrubování pilujeme dlouhými zdvihy a na pilník silně tlačíme. Úměrně se vzrůstajícím požadavkem na přesnost volíme jemnější pilníky, na pilníky méně tlačíme a zkracujeme také délku zdvihu.


Technologie ručního zpracování kovů  J. Švagr- J. Vojtík  SNTL 2214  04-226-85  05/11
Technologie ručního zpracování kovů J. Outrata  SNTL 2527 04-224-81
Řezání patří mezi základní druhy třískového obrábění, při kterém materiál oddělujeme mnohozubým nástrojem. Při strojním řezání na kotoučových, rámových nebo pásových pilách se dosahuje mnohem větší produktivity práce než při ručním řezání.


Technologie ručního zpracování kovů  J. Švagr- J. Vojtík  SNTL 2214  04-226-85  05/11
Technologie ručního zpracování kovů J. Outrata  SNTL 2527 04-224-81
Jednou ze základních operací uplatňujících se při ručním zpracování kovů je přesné měření a orýsování, bez něhož by nemohl pracovník vykonávat svoji profesi.Při měření musíme zachovat co největší čistotu měřidla a měřené součásti. Při měření porovnáváme rozměr určitého předmětu s velikostí tzv. měřící jednotky, která je vyjádřena buď v metrech nebo ve stupních.


Technologie ručního zpracování kovů  J. Švagr- J. Vojtík  SNTL 2214  04-226-85  05/11
Technologie ručního zpracování kovů J. Outrata  SNTL 2527 04-224-81
Vývoj lidské společnosti je bezprostředně spojován s výrobou. Technika a technologie se jako významný faktor podílejí na procesu změn výrobního postupu a naopak společenský a hospodářský systém vždy ovlivňoval stav a úroveň technologie.


Technologie ručního zpracování kovů  J. Švagr- J. Vojtík  SNTL 2214  04-226-85 05/11
Technologie ručního zpracování kovů J. Outrata  SNTL 2527 04-224-81