Základní informace o předmětu - charakteristika, učební a tématické plány
Sada ,, Speciální metody obrábění, dokončovací metody obrábění, nekonvenční metody obrábění“ je zaměřena na část předmětu TECHNOLOGIE ve čtvrtém ročníku studia. V prezentacích jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti speciálních metod obrábění, dokončovacích metod obrábění a nekonvenčních metod obrábění.
Dokumenty jsou zpracovány s ohledem na aktuální vývoj technických prostředků.
Sada obsahuje 12 prezentací PowerPointu, které jsou primárně určeny vyučujícímu na podporu výkladu učiva; rovněž mohou být využity  žáky v domácí přípravě.
K ověření získaných vědomostí slouží 8 testů v PowerPointu, které mohou být použity v tištěné formě nebo promítnutím s využitím datového projektoru. Vyučujícímu pak může tento materiál sloužit při opakování.
Digitální učební materiály sady NMO (VY 32 INOVACE NMO 01-20) byly pilotně ověřeny a schváleny metodickou komisí strojních oborů dne 29.11.2013.


KOCMAN, Karel. Technologické procesy obrábění. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011, 330 s. ISBN 978-80-7204-722-2.
KOCMAN, Karel a Jaroslav PROKOP. Výrobní technologie II: [obrábění]. Brno: CERM, 2002, 83 s. Učební texty vysokých škol (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství). ISBN 80-214-2189-4.
KARAFIÁTOVÁ, Stanislava a Ivo LANGER. Nekonvenční technologie: [učebnice]. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 1998, 164 s. Učebnice pro odborné školy (Fragment). ISBN 80-720-0296-1.
DILLINGER, Josef. Moderní strojírenství pro školu i praxi: obráběcí stroje a jejich programování. Vyd. 1. Praha: Europa-Sobotáles, 2007, 608 s. ISBN 978-80-86706-19-1.
Sada ,,Základy NC a CNC techniky“ je zaměřena na část předmětu TECHNOLOGIE ve čtvrtém ročníku  studia. V prezentacích jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti číslicově řízených strojů, technické vybavení NC a CNC strojů, pohonech a odměřovacích zařízeních, systémech AVN a AVO, obráběcích centrech, integrovaných výrobních úsecích, pružných výrobních systémech a adaptivních systémech.
Dokumenty jsou zpracovány s ohledem na aktuální vývoj technických prostředků.
Sada obsahuje 13 prezentací PowerPointu, které jsou primárně určeny vyučujícímu na podporu výkladu učiva; rovněž mohou být využity  žáky v domácí přípravě.
K ověření získaných vědomostí slouží 7 testů v PowerPointu, které mohou být použity v tištěné formě nebo promítnutím s využitím datového projektoru. Vyučujícímu pak může tento materiál sloužit při opakování.
Digitální učební materiály sady CNCT (VY 32 INOVACE CNCT 01-20) byly pilotně ověřeny a schváleny metodickou komisí strojních oborů dne 1.11.2013.


MAREK, Jiří. Konstrukce CNC obráběcích strojů. Vyd. 2, přeprac., rozš. Praha: MM publishing, 2010, 420 s. ISBN 978-80-254-7980-3.
ŠTULPA, Miloslav. CNC obráběcí stroje: obráběcí stroje a jejich programování. Vyd. 2, přeprac., rozš. Praha: MM publishing, 2006, 420 s. ISBN 80-730-0207-8.
DILLINGER, Josef. Moderní strojírenství pro školu i praxi: obráběcí stroje a jejich programování. Vyd. 1. Praha: Europa-Sobotáles, 2007, 608 s. ISBN 978-80-86706-19-1.
Sada ,,Technologie ručního zpracování kovů “ je zaměřena na část předmětu TECHNOLOGIE RUČNÍHO ZPRACOVÁNÍ KOVŮ v prvním ročníku studia. V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy o významu ručního a strojního obrábění technických materiálů, dále pak o jednotlivých technologiích a pracovních postupech.
Dokumenty jsou zpracovány s ohledem na aktuální vývoj technických prostředků.
Sada dále obsahuje 11 prezentací PowerPointu, které jsou primárně určeny vyučujícímu na podporu výkladu učiva; rovněž mohou být využity  žáky v domácí přípravě.
K ověření získaných vědomostí slouží 9 testů v PowerPointu, které mohou být použity v tištěné formě nebo promítnutím s využitím datového projektoru. Vyučujícímu pak může tento materiál sloužit při opakování.
Digitální učební materiály sady TRZK (VY 32 INOVACE TRZK 01-20) byly pilotně ověřeny a schváleny metodickou komisí strojních oborů dne 1.11.2013.


ŘÍČKA, Jaroslav a Vladimír BULLA. Technologie obrábění. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1979, 179 s. ISBN ISBN 80-214-196-2.
DOBROVOLNÝ, Bohumil, Přemysl POKORNÝ a Vladimír GABRIEL. Ruční obrábění a zpracování kovů. 1. vyd. Praha: SNTL, 1960, 230 s. ISBN ISBN 80-214-196-2.
FRISCHHERZ, Adolf, Paul SKOP a Vladimír GABRIEL. Technologie zpracování kovů: základní poznatky. 4. vyd. Praha: SNTL, 2001, 268 s. ISBN 80-902-6550-2.
LEINVEBER, Jan a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 5., upr. vyd. Úvaly: Albra, 2011, xiv, 927 s. ISBN 978-80-7361-081-4.
ŘASA, Jaroslav, Přemysl POKORNÝ a Vladimír GABRIEL.Strojírenská technologie 3. 1. vyd. Praha: Scientia, 2001, 221 s. ISBN 80-718-3227-8.
Sada ,,Technologie frézování “ je zaměřena na část předmětu TECHNOLOGIE FRÉZOVÁNÍ v prvním, druhém a třetím ročníku studia. V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy o řezných podmínkách při frézování, teorie frézování, dále pak o jednotlivých technologiích a pracovních postupech při frézování.
Dokumenty jsou zpracovány s ohledem na aktuální vývoj technických prostředků a dle možností jsou doplněny odkazy na další vhodné internetové zdroje.
Sada obsahuje 6 textových dokumentů ve formátu doc, které mohou využít studenti ve výuce jako studijní materiál, popř. doma v přípravě na výuku. Sada dále obsahuje 9 prezentací PowerPointu, které jsou primárně určeny vyučujícímu na podporu výkladu učiva; rovněž mohou být využity  žáky v domácí přípravě.
K ověření získaných vědomostí slouží 5 testů v PowerPointu, které mohou být použity v tištěné formě nebo promítnutím s využitím datového projektoru.  Vyučujícímu pak může tento materiál sloužit při opakování.
Digitální učební materiály sady TF (VY 32 INOVACE TF 01-20) byly pilotně ověřeny a schváleny metodickou komisí strojních oborů dne 1.11.2013.


KOCMAN, Karel. Technologické procesy obrábění. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011, 330 s. ISBN 80-7204-722-2.
ŘÍČKA, Jaroslav a Vladimír BULLA. Technologie obrábění. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1979, 179 s. ISBN 80-7204-722-2.
KOCMAN, K., PROKOP, K. Technologie obrábění. Brno: Akademické nakladatelství CERN Brno, s.r.o., 2001. 274 s. ISBN 80-214-196-2.
PŘIKRYL, Zdeněk. Teorie obrábění. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1966, 227 s. Učební texty vysokých škol (České vysoké učení technické v Praze).
HLUCHÝ, Miroslav, Rudolf PAŇÁK a Oldřich MODRÁČEK. Strojírenská technologie 1. 3., přeprac. vyd. Praha: Scientia, 2002, 173 s. ISBN 80-718-3265-0.
LEINVEBER, Jan a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 5., upr. vyd. Úvaly: Albra, 2011, xiv, 927 s. ISBN 978-80-7361-081-4.
CHLADIL, Josef. Teorie obrábění: Příklady a cvičení. 1. vyd. Brno: VUT Brno, 1983, 64 s. Učební texty vysokých škol (České vysoké učení technické v Praze). ISBN 80-214-0370-5.
Sada ,,Technologie soustružení “ je zaměřena na část předmětu TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ v prvním a druhém ročníku studia. V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy o řezných podmínkách při soustružení, teorie obrábění, dále pak o jednotlivých technologiích a pracovních postupech při soustružení.
Dokumenty jsou zpracovány s ohledem na aktuální vývoj technických prostředků a dle možností jsou doplněny odkazy na další vhodné internetové zdroje.
Sada obsahuje 10 textových dokumentů ve formátu doc, které mohou využít studenti ve výuce jako studijní materiál, popř. doma v přípravě na výuku. Sada dále obsahuje 5 prezentací PowerPointu, které jsou primárně určeny vyučujícímu na podporu výkladu učiva; rovněž mohou být využity  žáky v domácí přípravě.
. K ověření získaných vědomostí slouží 5 testů v PowerPointu, které mohou být použity v tištěné formě nebo promítnutím s využitím datového projektoru.  Vyučujícímu pak může tento materiál sloužit při opakování.
Digitální učební materiály sady TS (VY 32 INOVACE TS 01-20) byly pilotně ověřeny a schváleny metodickou komisí strojních oborů dne 1.11.2013.


KARAFIÁTOVÁ, Stanislava a Ivo LANGER. Technologie soustružení. 1.vydání. Havlíčkův Brod: Fragment, 1998. ISBN 80-7200-239-2.
KOCMAN, K., PROKOP, K. Technologie obrábění. Brno: Akademické nakladatelství CERN Brno, s.r.o., 2001. 274 s. ISBN 80-214-196-2.
LEINVEBER, Jan a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 5., upr. vyd. Úvaly: Albra, 2011, xiv, 927 s. ISBN 978-80-7361-081-4.
HLUCHÝ, Miroslav, Jan KOLOUCH a Rudolf PAŇÁK. Strojírenská technologie 2. 2., upr. vyd. Praha: Scientia, 2001, 316 s. ISBN 80-718-3244-8.
HLUCHÝ, Miroslav, Rudolf PAŇÁK a Oldřich MODRÁČEK. Strojírenská technologie 1. 3., přeprac. vyd. Praha: Scientia, 2002, 173 s. ISBN 80-718-3265-0.
Sada ,,Technologie broušení “ je zaměřena na část předmětu TECHNOLOGI BROUŠENÍ v druhém ročníku studia. V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy o řezných podmínkách při broušení, dále pak o jednotlivých technologiích a pracovních postupech při broušení. Další dokumenty jsou zaměřeny na moderní technologie, které jsou v rámci strojírenství zaváděny do technické praxe.
Dokumenty jsou zpracovány s ohledem na aktuální vývoj technických prostředků a dle možností jsou doplněny odkazy na další vhodné internetové zdroje.
Sada obsahuje 14 textových dokumentů ve formátu doc, které mohou využít studenti ve výuce jako studijní materiál, popř. doma v přípravě na výuku. Sada dále obsahuje 6 prezentací PowerPointu, které jsou primárně určeny vyučujícímu na podporu výkladu učiva; rovněž mohou být využity  žáky v domácí přípravě.
Digitální učební materiály sady TB (VY 32 INOVACE TB 01-20) byly pilotně ověřeny a schváleny metodickou komisí strojních oborů dne 1.11.2013.


DOBROVOLNÝ, Bohumil. Broušení kovů. 1. vyd. Praha: SNTL, 1959, 102 s.
HLUCHÝ, Miroslav, Jan KOLOUCH a Rudolf PAŇÁK. Strojírenská technologie 2. 2., upr. vyd. Praha: Scientia, 2001, 316 s. ISBN 80-718-3244-8.
HLUCHÝ, Miroslav, Rudolf PAŇÁK a Oldřich MODRÁČEK. Strojírenská technologie 1. 3., přeprac. vyd. Praha: Scientia, 2002, 173 s. ISBN 80-718-3265-0.
KOCMAN, K., PROKOP, K. Technologie obrábění. Brno: Akademické nakladatelství CERN Brno, s.r.o., 2001. 274 s. ISBN 80-214-196-2.
KŘÍŽ, R., VÁVRA, P. a kol. Strojírenská příručka. Praha: Scientia, spol. s r. o., 1996. 220 s. ISBN 80-7183-024-0.
LEINVEBER, Jan a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 5., upr. vyd. Úvaly: Albra, 2011, xiv, 927 s. ISBN 978-80-7361-081-4.
OUTRATA, Jiří. Technologie pro brusiče: Učební text pro 1.r.OU a UŠ oboru brusič kovů. Praha: SNTL, 1965. ISBN 2585.
Sada ,,Tváření kovů, ruční tváření plechu“ je zaměřena v úvodních dokumentech na teorii tváření kovů. V dalších dokumentech vysvětluje jednotlivé technologie tváření kovů běžně používaných v praxi. V dalších dokumentech jsou objasněny technologie ručního tváření plechu. Dále jsou zde nezbytné informace o lepení a především pájení, které je nedílnou součástí klempířské technologie.
Dokumenty jsou zpracovány s ohledem na aktuální vývoj technických prostředků a dle možností jsou doplněny odkazy na další vhodné internetové zdroje.
Sada obsahuje 10 textových dokumentů ve formátu doc, které mohou využít studenti ve výuce jako studijní materiál, popř. doma v přípravě na výuku. Sada dále obsahuje 8 prezentací PowerPointu, které jsou primárně určeny vyučujícímu na podporu výkladu učiva; rovněž mohou být využity  žáky v domácí přípravě. K ověření získaných vědomostí slouží 2 testy v PowerPointu, které mohou být použity v tištěné formě nebo promítnutím s využitím datového projektoru. Vyučujícímu pak může tento materiál sloužit při opakování, čímž získá zpětnou vazbu o nabytých vědomostech.
Digitální učební materiály sady RTP (VY 32 INOVACE RTP 01-20) byly pilotně ověřeny a schváleny metodickou komisí strojních oborů dne 1.2.2013.


FISCHER, Ulrich. Základy strojnictví. 1.vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2004, 290 s. ISBN 80-867-06095
FOREJT, Milan. Teorie tváření a nástroje. 1. vyd. Brno: VUT Brno, 1991, 187 s. ISBN 80-214-0294-6.
HLUCHÝ, Miroslav, Jan KOLOUCH a Rudolf PAŇÁK. Strojírenská technologie 2. 2., upr. vyd. Praha: Scientia, 2001, 316 s. ISBN 80-718-3244-8.
LEINVEBER, Jan a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 5., upr. vyd. Úvaly: Albra, 2011, xiv, 927 s. ISBN 978-80-7361-081-4.
ŠVAGR, Jiří a Jan VOJTÍK. Technologie ručního zpracování kovů: pro 1. ročník středních odborných učilišť. 3. vyd., v Institutu 2. Praha: Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 2000, 91 s. ISBN 80-710-5214-0.
TMĚJ, Jaroslav. Progresivní metody při zpracování plechů. Dům techniky ČSVTS.
Sada ,,Testy svařování (MAG)“ je zaměřena na výstupní znalosti z problematiky svařování v ochranné atmosféře tavící se elektrodou a základních bezpečnostních ustanovení pro obloukové svařování. Testy mohou být velmi dobrou a vhodnou přípravou ke složení závěrečných zkoušek a získání svářečského průkazu.
Testové otázky jsou zpracovány s ohledem na současné požadavky praxe, používané svářecí techniky a technických prostředků. Dle možností a vývojových trendů mohou být testy doplněny nebo modifikovány s ohledem na aktuální podmínky v oblasti svářecí techniky.
Sada obsahuje 20  prezentací PowerPointu, které mohou využít studenti ve výuce i jako studijní materiál, popř. doma v přípravě na výuku. Každá prezentace obsahuje 15 - 16 testových otázek z problematiky svařování v ochranné atmosféře tavící se elektrodou a základních bezpečnostních ustanovení pro obloukové svařování. Vyučujícímu pak může tento materiál sloužit při opakování, čímž získá zpětnou vazbu o nabytých vědomostech.
Digitální učební materiály sady T-MAG (VY 32 INOVACE T-MAG 01-20) byly pilotně ověřeny a schváleny metodickou komisí strojních oborů dne 1.2.2013.


DILLINGER, Josef. Moderní strojírenství pro školu i praxi. Vyd. 1. Praha: Europa-Sobotáles, 2007, 608 s. ISBN 8086706191. DOLEJSKÝ, Tomáš. Učebnice pro základní kurz svařování tavící se elektrodou (mig / mag svařování). Vyd. 1. Ostrava: Zeross, 2012. ISBN 80-86698-28-9. KŘÍŽ, R., VÁVRA, P. a kol. Strojírenská příručka. Praha: Scientia, spol. s r. o., 1996. 220 s. ISBN 80-7183-024-0. MINAŘÍK, Václav. Obloukové svařování. 2., aktualiz. vyd. Praha: Scientia, 2003, 241 s. ISBN 80-718-3285-5.
Sada ,,Tepelné zpracování “ je zaměřena na úvodní část předmětu STE v prvním ročníku studia. V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy o vlastnostech a zkouškách technických materiálů, na které navazují dokumenty týkající se konkrétních technických materiálů, především železných a neželezných kovů. Dále jsou zde nezbytné informace o základech metalografie a tepelném a chemicko-tepelném zpracování ocelí. Další dokumenty jsou zaměřeny na moderní technologie, které jsou v rámci strojírenství zaváděny do technické praxe. Dokumenty jsou zpracovány s ohledem na aktuální vývoj technických prostředků a dle možností jsou doplněny odkazy na další vhodné internetové zdroje. Sada obsahuje 7 textových dokumentů ve formátu doc, které mohou využít studenti ve výuce jako studijní materiál, popř. doma v přípravě na výuku. Sada dále obsahuje 7 prezentací PowerPointu, které jsou primárně určeny vyučujícímu na podporu výkladu učiva; rovněž mohou být využity žáky v domácí přípravě. K ověření získaných vědomostí slouží 6 testů v PowerPointu, které mohou být použity v tištěné formě nebo promítnutím s využitím datového projektoru. Vyučujícímu pak může tento materiál sloužit při opakování. Digitální učební materiály sady TZ (VY 32 INOVACE TZ 01-20) byly pilotně ověřeny a schváleny metodickou komisí strojních oborů dne 1.2.2013.


FISCHER, Ulrich. Základy strojnictví. 1.vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2004, 290 s. ISBN 80-867-06095.
HLUCHÝ, Miroslav, Rudolf PAŇÁK a Oldřich MODRÁČEK. Strojírenská technologie 1. 3., přeprac. vyd. Praha: Scientia, 2002, 173 s. ISBN 80-718-3265-0.
KOCMAN, K., PROKOP, K. Technologie obrábění. Brno: Akademické nakladatelství CERN Brno,s.r.o.,2001. 274 s. ISBN 80-214-196-2.
KŘÍŽ, R., VÁVRA, P. a kol. Strojírenská příručka. Praha: Scientia, spol. s r. o., 1996. 220 s. ISBN 807183-024-0.
V této galerii najděte rozpis učiva 1. - 4. ročníku oboru Mechanik seřizovač podle ŠVP, který je podrobněji rozpracován v kategorii Technologie - Výukové materiály.


Školní vzdělávací plán, tématické plány