Zejména vypracované autorem (redaktorem) předmětu pro hlavní bloky učiva – texty, prezentace, tabulky, e-learning, testy,..
Edgecam je CAM systém, umožňující programování frézovacích, soustružnických a soustružnicko-frézovacích strojů. Edgecam kombinuje uživatelsky příjemné prostředí a intuitivní ovládání, se sofistikovanou tvorbou drah nástrojů.
Edgecam je kompletní softwarové CAM řešení jak pro produkční obrábění, tak i pro výrobu tvarových forem a zápustek.


http://www.edgecamcz.cz/historie-edgecam-clanky/edgecam-10-75/
Jako parametrický 3D modelář SolidWorks nabízí výkonné objemové i plošné modelování, vertikální nástroje pro plechové díly, svařence a formy, práci s neomezeně rozsáhlými sestavami a automatické generování výrobních výkresů. Uživatelské rozhraní SolidWorks je velmi intuitivní a nabízí pohotové pracovní postupy, rapidně snižuje nutné pohyby myší a umožňuje okamžitou, kontextově závislou interakci s uživatelem.


http://www.solidworks.cz/novinky-a-udalosti/novinky/solidworks-2005-a118657
SURFCAM je systém s technologickým (CAM) zaměřením. To znamená obrábění modelu (formy, zápustky, elektrody atd.) od hrubovacích operací přes dokončovací operace až po zbytkové obrábění, ověření dráhy nástroje v SURFCAM Verify a následné přeložení dráhy nástroje (postprocesing) pro daný stroj (drátořez, soustruh, 2,5 až 5osá frézka s různými řídícími systémy). 
V tomto systému je možné modelování a následné úpravy modelů a to jak modelů zde vytvořených, tak modelů převzatých z jiných systémů.


http://www.3epraha.cz/
Technologie a programování CNC strojů  Evžen Svoboda  Fragment  ISBIN 80-7200-297-X
Stále náročnější požadavky  ve strojírenství při řízení technologických procesů si vynutilo nové změny v oblasti NC a CNC řízení a programování. Výroba složitějších součástí pomocí klasického programování se postupně stávala neefektivní a pracná, v některých případech i prakticky nerealizovatelná. Nejčastěji nacházejí tyto systémy uplatnění při výrobě různých forem pro vstřikování a lisování, při výrobě elektrod pro nekonvenční technologie elektroerozivního obrábění a v neposlední řadě u součástí velmi složitých tvarů.


Základy CNC obráběcích strojů  Bartoš, Král, Minárik, Štulpa  ISBN 80-7200-295-3
Technologie a programování CNC strojů  Evžen Svoboda  Fragment  ISBIN 80-7200-297-X
Frézka F 16 CNC/F 2000 je určena pro přesné obrábění oceli, barevných kovů i plastů, vrtání. Použitelná od kusové po sériovou výrobu. Frézování tvarů, maket a modelů s konverzí dat z CAM systémů. Výukové a rekvalifikační práce.


Konstrukce číslicově řízených obráběcích strojů  J. Houša a kol. SNTL 8476  04-229-85 05/61
Základy CNC obráběcích strojů  Bartoš, Král, Minárik, Štulpa  ISBN 80-7200-295-3
Tento stroj vyráběl TOS Hulín. Lze na něm obrábět jak tyčové, tak přírubové součásti z ocelí běžných jakostí, slitin Al, plastických hmot, dřeva a pod.
Umožňuje soustružení válcových součástí, vnějších a vnitřních tvarových a kuželových ploch, řezání závitů, vrtání atd.
SUF má svařované podélné lože. Vedení je tvořeno dvěmi kruhovými tyčemi, příčný suport je opatřen nožovou hlavou s rychlovýměnnými nožovými držáky. Vřeteno je poháněno regulačním komutátorovým stejnosměrným motorem s plynulou změnou otáček. Pohony posuvů zajišťují krokové motory umožňující lineární a kruhovou interpolaci.


Základy CNC obráběcích strojů  Bartoš, Král, Minárik, Štulpa  ISBN 80-7200-295-3
Konstrukce číslicově řízených obráběcích strojů  J. Houša a kol. SNTL 8476  04-229-85 05/61
Ruční programování je typické pro tvorbu NC kódu jednodušších strojních součástí. Tento způsob programování je v poslední době nahrazen strojním programováním, pomocí kterého můžeme obrábět součásti velmi složitých a přesných tvarů lze rozdělit do dvou základních fází - konstrukční a technologickou přípravu


Technologie a programování CNC strojů  Evžen Svoboda  Fragment  ISBIN 80-7200-297-X
Základy CNC obráběcích strojů  Bartoš, Král, Minárik, Štulpa  ISBN 80-7200-295-3
Nasazení CNC strojů ve strojírenské výrobě znamená nárůst nároků na zpracování počítačových dat. V praxi se uspořádání podniku projevuje velkým množstvím vazeb. Řetězec začíná v konstrukci, kde se při návrhu uplatňují jak přímo programy pro tvorbu geometrie výrobku a nástrojů – CAD programy, tak i programy pro inženýrské výpočty – CAE programy, z nichž některé pracují přímo na geometrii s CAD programy.


Základy CNC obráběcích strojů  Bartoš, Král, Minárik, Štulpa  ISBN 80-7200-295-3
Technologie a programování CNC strojů  Evžen Svoboda  Fragment  ISBIN 80-7200-297-X
Řídící systémy NC a CNC obráběcích strojů je opět možné rozdělit z hlediska zpětné vazby na - bez zpětné vazby – zadávací signál je převeden na pohyb, přičemž není zpětně hlášena skutečná poloha nebo rychlost pohybujících se částí
- se zpětnou vazbou – zadávací signál je stále porovnáván se zpětnovazebním signálem a odchylka zjištěná tímto porovnáváním je poté převáděna na pohyb


Základy CNC obráběcích strojů  Bartoš, Král, Minárik, Štulpa  ISBN 80-7200-295-3
Technologie a programování CNC strojů  Evžen Svoboda  Fragment  ISBIN 80-7200-297-X
Číslicově řízené stroje (NC i CNC) jsou charakteristické tím, že ovládání všech funkcí je prováděno řídícím systémem stroje pomocí programu. Všechny údaje potřebné k obrobení součásti na požadovaný tvar a s požadovanou přesností jsou při číslicovém řízení předem připraveny ve formě čísel. Tato čísla v určitém kódu, srozumitelném pro řídící systém stroje jsou pak zaznamenána na nosič informací, který aktivizuje a řídí silové a ovládací prvky stroje a následně probíhá výroba součásti.


Základy CNC obráběcích strojů  Bartoš, Král, Minárik, Štulpa  ISBN 80-7200-295-3
Technologie a programování CNC strojů  Evžen Svoboda  Fragment  ISBIN 80-7200-297-X
První NC stroje byly vyvinuty na počátku 50. let v Americe. NC je zkratka významu Numerical Control, což znamená „číslicové řízení“. NC stroj je tedy řízen „čísly“ (numericky, číslicově). Řízení stroje se tak neprovádí pomocí šablon, křivkových kotoučů nebo kontaktních kolíků, nýbrž všechny potřebné informace jsou řídícímu systému zadávány ve formě čísel a písmen.


Základy CNC obráběcích strojů  Bartoš, Král, Minárik, Štulpa  ISBN 80-7200-295-3
Technologie a programování CNC strojů  Evžen Svoboda  Fragment  ISBIN 80-7200-297-X
Tato galerie poskytne návod na provedení praktických cvičení z měření, jejichž výsledkem by měli být případně zpracované protokoly z měření konkrétních součástí.


Strojnická měření I
Rozměrová měření
Z. Vysloužil

Laboratorní cvičení
technologická a strojní
J. Šulc - Z. Vysloužil

http://cs.wikipedia.org/wiki/Měření
Tato galerie se bude zabývat rozdělením, popisem a základním použitím měřidel a jednouchých měřících přístrojů. Jejím cílem je vytvořit u žáků základní přehled o měřidlech a jejich možnostech použití tak, aby v praxi si domedli již sami zvolit potřebnou měřící metodu a měřidla.


Strojnická měření I
Rozměrová měření
Z. Vysloužil

Laboratorní cvičení
technologická a strojní
J. Šulc - Z. Vysloužil

http://cs.wikipedia.org/wiki/Měření
Tato galerie se bude zabývat technickými měřeními, která jsou zaměřena na oblast mechatroniky.
Měření je kvantitativní zkoumání vlastností předmětů, obvykle porovnáváním s obecně přijatou jednotkou. Výsledkem měření je tedy číslo, které vyjadřuje poměr zkoumané veličiny k jednotce. Význam měření je hlavně v tom, že:
charakterizuje měřenou veličinu
dovoluje měření opakovat a porovnávat
výsledek lze zpracovávat matematicky


Strojnická měření I
Rozměrová měření
Z. Vysloužil

Laboratorní cvičení
technologická a strojní
J. Šulc - Z. Vysloužil

http://cs.wikipedia.org/wiki/Měření
Posuvná měřidla jsou pro svou jednoduchost, univerzálnost, cenu a většinou dostatčnou  přesnost při běžném měření nejrozšířenější měřidla ve strojírenské výrobě.Mezi posuvná měřidla patří Posuvná měřítka, posuvné hloubkoměry a výškoměry. Vyrábí se jako klasická s noniem, s číselníkovým úchylkoměrem nebo jako digitální


kolektiv, Příručka měřící techniky pro strojírenství a energetiku, SNTL, Praha, 1965
obrázky - internet
Tyčová, pásová a kloubová měřidla patří mezi nejjednoduší měřící prostředky používané k měření rozměrů s nížší přesností (většinou od 1mm po několik desetin mm). Někerá jsou určena pro použití ve strojírenství, jiná nachází uplatnění spíše ve stavebnictví, dřevařském průmyslu apod., ve strojirenství se pak používají k méně přesnému měření větších rozměrů (např. zámečnické práce, příprava dílů na svařované konstrukce, příprava materiálu, řezání).


text - vlastní, obrázky - internet