Zejména vypracované autorem (redaktorem) předmětu pro hlavní bloky učiva – texty, prezentace, tabulky, e-learning, testy,..
Pojistky a jističe řadíme mezi elektrické přístroje, které slouží k jištění a ochraně, někdy také ke spínání. Proto musí být ve své funkci spolehlivé. Jistí a chrání elektrické obvody, nikoliv živé bytosti.


Voženílek L. a kol., Základy elektrotechniky II, SNTL Praha 1993
Elektrotechnický magazín 2/2006
Archiv ing. F.Stoklasy
Elektrické napětí je definováno jako rozdíl elektrických potenciálů mezi dvěma body v prostoru. Může mít časově stejnou hodnotu (stejnosměrné napětí) nebo může být časově proměnné – obvykle se sinusovým průběhem (střídavé napětí).


Voženílek L. a kol., Základy elektrotechniky I, SNTL Praha 1986
Voženílek L. a kol., Základy elektrotechniky II, SNTL Praha 1993
Fiala M. a kol., Elektrotechnická měření I., SNTL Praha 1989
Maťátko J., Elektronika, Idea servis Praha 2002
Banket I. A kol., Rozvod elektrické energie II, SNTL Praha 1985
Lstibůrek F., Elektrická zařízení, SNTL Praha 1987
Řešátko M. a kol., Elektrotechnika, SNTL Praha 1984
Pláteník V. a kol., Využití elektrické energie, SNTL Praha 1989
Häberle H. a kol., Průmyslová elektronika, Europa sobotáles Praha 2003
Otýpka M., Frekvenční měniče, COPT Kroměříž 1998
Google.cz (obrázky)
časopis Elektro 8-9, 10/2011
Kolektiv lektorů, Učební texty k Vyhl. č.50/1978 Sb., COPT Kroměříž 2010
Archiv autora
Volné elektrony lze přenášet např. třením z jednoho tělesa na druhé. Získáme tak elektricky nabitá tělesa. Tam, kde jsme elektrony odebrali, vzniká kladně nabité těleso, tam kde elektrony přidáme, vznikne záporně nabité těleso. Samostatné elektrické náboje i elektricky nabitá tělesa kolem sebe působí silami. Velikost této síly lze vypočítat pomocí Coulombova zákona.


L.Voženílek a kol., Základy elektrotechniky I, SNTL Praha 1986
M.Řešátko a kol., Elektrotechnika, SNTL Praha 1984
Google.cz (obrázky)
http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy
časopis Elektro 8-9, 10/2011
časopis Etm 5, 7-8, 9/2011
Archiv autora
Příspěvek popisuje způsob galvanického pokovování a jeho technologický postup.


Hluchý, M.: Strojírenská technologie, SNTL, Praha 1975
http://cs.wikipedia.org/wiki/Galvanické_pokovování
www.vscht.cz/
http://projektalfa.ic.cz/el2.htm
Příspěvek popisuje princip činnosti, stavbu Teslova transformátoru a jeho optimální nastavení.


Rádiový konstruktér 2/67
http://elektronika.kvalitne.cz/VN/tesla/tesla.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teslův_transformátor
http://www.wmmagazin.cz/view.php?cisloclanku=2009070015
Tento příspěvek objasňuje činnost a konstrukci různých typů antén a jejich začlenění do anténního rozvodu v objektech.


ČESKÝ M.: Stavba malé společné antény, SNTL, Praha 1978
ČESKÝ M.: Příjem rozhlasu a televize, SNTL, Praha 1981
VÍT V. a kol.: Televizní technika, SNTL, Praha 1979
Příspěvek vysvětluje konstrukci a činnost sekundárních článku, jejich parametry a využití v elektrochemické praxi.


Tkotz, Klaus (přeložil Handlíř, Jiří): Příručka pro elektrotechnika 2001
Příspěvek vysvětluje konstrukci a činnost primárních článku, jejich parametry a využití v elektrochemické praxi.


Tkotz, Klaus (přeložil Handlíř, Jiří): Příručka pro elektrotechnika 2001
Bez elektrické energie si dnes stěží dovedeme představit život. Tuto energii nám dodávají zdroje, ve kterých dochází k přeměně jiného druhu energie na energii elektrickou.


1. Zdeněk Opava: Elektřina kolem nás.Albatros/Praha. 1981
2. Kolektiv: Obnovitelné zdroje energie. EAZK, 2011
3. Palivové články: Dokumentace k soupravě Fuel Cell Junior Lab a HyRunner firmy H-tec.
4. Multimediální encyklopedie energie. ČEZ
5. http://cs.wikipedia.org/wiki/Palivovyclanek
6. http://www.cez.cz/edee/content/microsites/elektrina/fyz2.htm
7. http://www.prostart.com.au/services.html
8. http://www.odec.ca/projects/2006/wong6j2/hydrogenAnimation.html
Podstatnou částí elektrických přístrojů jako jsou relé, stykače nebo jističe jsou elektromagnety - magnety buzené elektrickým proudem.


1. Zdeněk Opava: Elektřina kolem nás, Albatros, Praha, 1982
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnet
3. http://www.tedox.cz/elektropermanentni-magnety
4. http://eshop.tkb.cz/elektropermanentni-magneticky-upinac-upinaci-sila-150-tunm178-p-19.html
5. http://home.howstuffworks.com/home-improvement/repair/doorbell3.htm
6. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Relay_principle_horizontal.jpg
7. http://www.ges.cz/-r15-3co-12vdc-ges13015069.html
8. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Three-phase_contactor_principle_horizontal_numbered.jpg
9. http://elektrika.cz/terminolog/eterminologitem.2005-11-26.1239677067
10. http://elektrika.cz/terminolog/eterminologitem.2005-11-26.9817706810/view
11. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Fi-rele2.gif
12. http://www.elektromaterialy.cz/?p=productsList&iCategory=78
13. http://www.nakup1.cz/proudovy-chranic-fi-25-a-p-22139.html
14. http://fyzika.jreichl.com/?sekce=browse&page=329
15. http://www.gme.cz/cz/etimat-10-b-1p-10ka-50a-p614-060.html