Zejména vypracované autorem (redaktorem) předmětu pro hlavní bloky učiva – texty, prezentace, tabulky, e-learning, testy,..
Mechanika tekutin (též mechanika kapalin a plynů) je část mechaniky, která se zabývá mechanickými vlastnostmi tekutin, tj. silami v kapalinách a plynech a pohybem kapalin a plynů (prouděním).


http://cs.wikipedia.org/wiki/Mechanika_tuhého_tělesa ,
Technická mechanika II , Autor: Karel Mičkal
Dynamika
je část mechaniky, která se zabývá příčinami pohybu hmotných objektů (bodů, těles, soustav těles).Zabývá se tedy veličinami spojenými s dynamikou pohybu, jako např. hybnost a energie.
Jedním ze základních cílů dynamiky je určit pohyb hmotného bodu (případně tělesa nebo těles), známe-li síly na hmotný bod (těleso nebo tělesa) působící. Jde tedy o určení polohy a rychlosti hmotného bodu (tělesa nebo těles) v daném čase.


http://cs.wikipedia.org/wiki/Mechanika_tuhého_tělesa ,
Technická mechanika II , Autor: Karel Mičkal
Kinematika je část mechaniky, která se zabývá klasifikací a popisem různých druhů pohybu, ale nezabývá se jeho příčinami. Naproti tomu dynamika zkoumá pohyb z hlediska působení sil.
Kinematika se tedy zaměřuje na sledování polohy, rychlosti apod. Nesleduje však dynamické veličiny, jako např. hybnost a energii, kterými se zabývá dynamika.
Důležitým kinematickým pojmem je hmotný bod. Jedná se o idealizaci, kdy libovolné těleso při popisu jeho pohybu nahrazujeme bodem s danou hmotností. Tento bod obvykle umísťujeme do těžiště tělesa. Poloha tělesa je údaj, vyjadřující umístění tělesa vzhledem ke vztažné soustavě.


http://cs.wikipedia.org/wiki/Mechanika_tuhého_tělesa
Technická mechanika II , Autor: Karel Mičkal
Tato galerie si klade za cíl naučit studenty základní postupy a metody používané při řešení technických problémů pružnosti a pevnosti materiálů. Definuje základním pojmy mechaniky tuhých deformovatelných těles. Zabývá se základními druhy namáhání - tah, tlak, smyk, ohyb, krut, vzpěr pro staticky určité konstrukce.


Učebnice Karel Mičkal
TECHNICKÁ MECHANIKA 1

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mechanika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
MECHANIK SEŘIZOVAČ
oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou
23-45-L/01
Tato galerie se zabývá STATIKOU:
Statika je část mechaniky, která se zabývá tělesy nacházejícími se v klidu v určité vztažné soustavě, silami, které mezi takovýmito tělesy působí a rovnováhou celého systému. Statika je součástí dynamiky.
Je zaměřena na jednotlivé metody statiky a jejich užití na praktických příkladech.


ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
MECHANIK SEŘIZOVAČ
oboru středního vzdělávání s maturitní zkouškou
23-45-L/01

Karel Mičkal: Technická mechanika I

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mechanika
Tato galerie se zabývá základnímy pojmy se kterými mechanika pracuje,rozdělením mechaniky, základnímy zákony a vazbami na ostatní předměty.


ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
MECHANIK SEŘIZOVAČ
oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou
23-45-L/01
MECHANIK SEŘIZOVAČ

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mechanika