Zejména vypracované autorem (redaktorem) předmětu pro hlavní bloky učiva – texty, prezentace, tabulky, e-learning, testy,..
Korozní rychlost kovových materiálů lze ovlivnit úpravou prostředí, ve kterém korozní děj probíhá. Mezi tyto úpravy patří i použití inhibitorů koroze kovů. Inhibitor je látka, která přidána v malé koncentraci do prostředí snižuje korozní rychlost. Existuje velké množství látek, které mají inhibiční účinky.


Strojírenská technologie III Otakar Bothe  SNTL 2627 04-214-79
Strojírenská technologie  3  Dr. Dobroslav Němec a kolektiv  SNTL 5429  04-213-79 05/60
http://www.youtube.com/watch?v=oMQb3vM38O4
http://www.youtube.com/watch?v=oGPeyjRhk0I&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=LA_J74bw-ls

Koroze je rozrušování materiálu vzájemným chemickým nebo fyzikálně chemickým působením materiálu a okolního prostředí, které může být pevné, kapalné nebo plynné. Účinky koroze se projevují změnami vlastností materiálu. Zhoršují se zejména vlastnosti mechanické, materiál křehne, praská a mění se jeho tvar a rozměry. Pouze dokonalá a vhodně zvolená ochrana materiálu prodlužuje více než dvojnásobně životnost strojních součástí. Optimální ochrana nešetří pouze energii a suroviny, ale také lidskou práci.


Strojírenská technologie III Otakar Bothe  SNTL 2627 04-214-79
Strojírenská technologie  3  Dr. Dobroslav Němec a kolektiv  SNTL 5429  04-213-79 05/60
http://www.google.cz/search?q=Koroze+kovů+a+slitin&h
Pájením získáváme pevné nerozebíratelné spoje součástí ze stejnorodého a často i různorodého materiálu. Spoje získané pájením jsou těsné a vyhovují požadavkům vakuové techniky. Působením kapilární vzlínavosti vyplňuje póry stykových ploch i spáru mezi součástmi. Pájkový kov difunduje do základního materiálu.


Strojírenská technologie III Otakar Bothe  SNTL 2627 04-214-79
Technologie zpracování kovů 2  Frischherz, Piegler, Pragač  STNL  ISBN 80-902110-1-1@CT 0
Technologie ručního zpracování kovů J. Outrata  SNTL 2527 04-224-81
Svařování patří do kategorie nerozebíratelných spojení, při kterém dochází k roztavení přídavného i spojovaného materiálu a k následnému spojení. Součást vyrobená jako svařenec může mít až o 50% nižší hmotnost než součást vyrobená litím.


Strojírenská technologie III Otakar Bothe  SNTL 2627 04-214-79
Odlitky tvoří převážnou část kovových strojů. Slévárenství je způsob výroby kovových součástí, při kterém roztavený kov vlijeme do formy. Odlitek získaný ztuhnutím kovu ve formě je již buď hotový výrobek nebo se dále mechanicky opracovává. Sléváním vyrábíme předměty velmi složitého tvaru, kterého bychom těžko dosáhly obráběním, tvářením. Odléváním vyrábíme stojany obráběcích strojů, lože, karburátory, bloky motorů, písty spalovacích motorů.


Strojírenská technologie II Otakar Bothe  SNTL 2626 04-204-80
Strojnické tabulky  Jan Leinveber, Jaroslav Řasa, Pavel Vávra  Scientia  7775619  ISBN 80-7183-123-9
Tváření patří k nejproduktivnějším oborům technologie. Využití materiálu je velmi hospodárné s nejmenším odpadem. Výrobní pochody lze velmi dobře mechanizovat a automatizovat. Během tváření dochází k zpevnění tvářeného materiálu, při vyšších teplotách může dojít k rekrystalizaci. Pro ohřev polotovarů určených pro volné kování se nejčastěji používají komorové pece.


Strojírenská technologie I  Otakar Bothe  SNTL 2625 04-203-81
Strojírenská technologie 1  M. Hluchý J. Kolouch  7771012  ISBN 80-7183-262-6
Mechanické vlastnosti slitin železa jsou dány jejich chemickým složením. Velmi výrazně na ně působí zejména uhlík a rozhodným způsobem ovlivňuje jejich výslednou strukturu a vlastnosti ocelí, litin i barevných kovů. Základní stavební částice krystalické látky jsou atomy, které jsou u různých prvků různě velké. V krystalické látce jsou atomy rozloženy v prostoru podle přesného pořádku, který se nazývá mřížka.


Strojírenská technologie I  Otakar Bothe  SNTL 2625 04-203-81
http://jhamernik.sweb.cz/tepelne_zpracovani.htm
Plasty jsou organické sloučeniny složené z obřích molekul tzv. makromolekul, které obsahují tisíce atomů, především uhlíku a vodíku, k nimž přistupují atomy dalších prvků např. chloru, fluoru, kyslíku, dusíku aj. Mají hustoru 900 až 2200 *103kg/m3, tepelně odolávají 90°C u termoplastů a 120°C u reaktoplastů, tepelná vodivost až 200 x menší než u oceli.Součástí plastů jsou plniva, změkčovadla, barviva, stabilizátory, nadouvadla a maziva.


Otakar Bothe  Strojírenská technologie  2625
Základy strojnictví  Ulrich Fischer a kolektiv ISBN 80-86706-09-5
Internetové stránky
Vyrábí se ze surového železa a odpadových surovin převážně v kuplovnách nebo v elektrických pecích. Taví se při teplotě nižší než ocel. Šedá litina je nejčastěji používaným konstrukčním materiálem k odlévání nosných částí strojů. Kvůli lupínkovému grafitu má omezenou pevnost a její houževnatost je velmi malá.


Otakar Bothe  Strojírenská technologie  2625
Základy strojnictví  Ulrich Fischer a kolektiv ISBN 80-86706-09-5
Internetové stránky
Základním materiálem používaným ve strojírenství jsou nejen kovy a jejich slitiny. Materiály v každé skupině mají z části společné, zčásti pro daný materiál specifické vlastnosti. Ocel a litinu vyrábíme ze surového železa, které je pro praktické využití nepoužitelné. Je příliš křehké, obsahuje více než 5% uhlíku. Ocel i litinu  tedy vyrábíme ze surového železa.


Otakar Bothe  Strojírenská technologie  2625
Základy strojnictví  Ulrich Fischer a kolektiv ISBN 80-86706-09-5
Internetové stránky
Stálé zvyšování výkonu strojů a snižování jejich hmotnosti klade vysoké požadavky na jakost hutního materiálu. Se zvyšováním nároků na materiál je nerozlučně spjato i zkoušení. Zkoušky slouží nejen výrobcům materiálu ke kontrole jakosti výrobku, ale jsou důležité i pro odběratele.


Otakar Bothe  Strojírenská technologie  2625
Internetové odkazy - YouTube
Kovy a jejich slitiny mají různé vlastnosti, které jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. Pro posouzení použitelnosti kovů v technické praxi je obvyklé dělení vlastností na fyzikální, mechanické, technologické a chemické.


Otakar Bothe Strojírenská technologie I. 2625
Strojírenská technologie je  nauka o technických zákonitostech výrobního procesu, tj. o souhrnu výrobních pochodů, jichž se používá k zpracování surovin, materiálů a polotovarů v určitém výrobním procesu.
Ve strojírenské výrobě převládají fyzikální změny materiálu, zejména změny tvaru mechanickými prostředky.
S rozvojem techniky se vyvíjejí nové technické materiály, ještě rychleji však způsoby jejich zpracování. Výrobní způsoby se proto mohly vyvíjet různými směry, takže dnes tvoří strojírenskou technologií souhrn velmi rozdílných pochodů.


Otakar Boethe  Strojírenská Technologie I. 2625