Zejména vypracované autorem (redaktorem) předmětu pro hlavní bloky učiva – texty, prezentace, tabulky, e-learning, testy,..
Při zobrazování používáme různé geometrické konstrukce, které usnadňují přesné kreslení.


Kreslení šroubů a matic


František Drastík – Technické kreslení podle mezinárodních norem I. 1994, Jaroslav Kletečka, Petr Fořt – Technické kreslení 1999, Jan Leinveber, Josef Švercl – Technické kreslení, Technická dokumentace 2003, Jan Leinveber, Pavel Vávra – Strojnické tabulky 2003
zobrazování a kótování běžně používaných šroubových spojů


František Drastík – Technické kreslení podle mezinárodních norem I. 1994, Jaroslav Kletečka, Petr Fořt – Technické kreslení 1999, Jan Leinveber, Josef Švercl – Technické kreslení, Technická dokumentace 2003, Jan Leinveber, Pavel Vávra – Strojnické tabulky 2003
Tato kapitola tvoří úvod do problematiky kreslení strojních součástí tak, jak je tato problematika prezentována českou státní normou ČSN EN ISO 7200 (013113) Technická dokumentace - Údaje v popisových polích a záhlavích dokumentů.


ČSN EN ISO 7200 (013113)
Technická dokumentace - Údaje v popisových polích a záhlavích dokumentů
ČSN 01 3107 (013107)
Technické výkresy. Schémata. Druhy a typy. Společné požadavky na kreslení
ČSN EN ISO 5457 (013110)
Technická dokumentace - Rozměry a úprava výkresových listů

František Drastík – Technické kreslení podle mezinárodních norem I. 1994
Jaroslav Kletečka, Petr Fořt – Technické kreslení 1999
Jan Leinveber, Josef Švercl – Technické kreslení, Technická dokumentace 2003
Jan Leinveber, Pavel Vávra – Strojnické tabulky 2003
Zobrazování těsnění na výkresech sestavení


František Drastík – Technické kreslení podle mezinárodních norem I. 1994
Jaroslav Kletečka, Petr Fořt – Technické kreslení 1999
Jan Leinveber, Josef Švercl – Technické kreslení, Technická dokumentace 2003
Jan Leinveber, Pavel Vávra – Strojnické tabulky 2003
Zobrazování kluzných a valivých ložisek na výkresech sestavení.


František Drastík – Technické kreslení podle mezinárodních norem I. 1994
Jaroslav Kletečka, Petr Fořt – Technické kreslení 1999
Jan Leinveber, Josef Švercl – Technické kreslení, Technická dokumentace 2003
Jan Leinveber, Pavel Vávra – Strojnické tabulky 2003
Pera slouží k rozebíratelnému spojení strojních součástí a jsou uložena podle polohy osy pera vzhledem k ose spojovaných součástí podélně. Zásady znázorňování na výkresech se řídí příslušnými normami.


František Drastík – Technické kreslení podle mezinárodních norem I. 1994
Jaroslav Kletečka, Petr Fořt – Technické kreslení 1999
Jan Leinveber, Josef Švercl – Technické kreslení, Technická dokumentace 2003
Jan Leinveber, Pavel Vávra – Strojnické tabulky 2003
Klíny slouží k rozebíratelnému spojení strojních součástí. Mohou být uloženy podélně nebo příčně. Materiál klínu je většinou ocel 11 600. Zásady zobrazování klínů na výkresech jsou uvedeny v kapitole.


František Drastík – Technické kreslení podle mezinárodních norem I. 1994
Jaroslav Kletečka, Petr Fořt – Technické kreslení 1999
Jan Leinveber, Josef Švercl – Technické kreslení, Technická dokumentace 2003
Jan Leinveber, Pavel Vávra – Strojnické tabulky 2003
Na správné funkci součásti se kromě přesnosti rozměrů a jakosti povrchu významně podílí také geometricky přesný tvar funkčních ploch. Geometrické tolerance definují přípustné odchylky skutečných tvarů a poloh od tvarů a poloh teoreticky přesných. Předepisují se pouze tehdy, jsou-li důležité z hlediska požadavku na funkci součásti.


Technické kreslení  Jaroslav Kletečka, Petr Fořt, ISBN 978-80-251-1887-0
Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák , CSc, Gradient, Praha, 2004 ISBN 80-86786-01-3
Technické kreslení  Z. Holoubek, J. Leinveber, J.Švercl  2661, 04-211-82   
Při výrobě součástí vznikají nepřesnosti způsobené zvolenou technologií výroby, vlastním procesem výrobny a lidským faktorem. Skutečný rozměr součásti se od ideálního odlišuje v určitých mezích. Předepisování mezí a tím i přesnosti, s jakou mají být součásti vyrobeny, se provádí tolerováním.


Technické kreslení  Jaroslav Kletečka, Petr Fořt, ISBN 978-80-251-1887-0
Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák , CSc, Gradient, Praha, 2004 ISBN 80-86786-01-3
Technické kreslení  Z. Holoubek, J. Leinveber, J.Švercl  2661, 04-211-82   
Sklon plochy nebo přímky, popř. úkos kótujeme: udáním všech tří rozměrů, dvěma rozměry ( jedna výška a délka) a úhlem sklonu, udáním dvou rozměrů (jedna výška a délka) a značky sklonu. Kuželovitost kótujeme: dvěma průměry a délkou, jedním průměrem, délkou a polovičním vrcholovým úhlem, popř. dvěma průměry a polovičním vrcholovým úhlem, nebo dvěma průměry a vrcholovým úhlem, nebo jedním průměrem, délkou a hodnotou kuželovitosti.


Technické kreslení  Jaroslav Kletečka, Petr Fořt, ISBN 978-80-251-1887-0
Technické kreslení  Z. Holoubek, J. Leinveber, J.Švercl  2661, 04-211-82   
Zobrazování a označování závlaček, pojistných a stavěcích kroužků na výkresech sestavení.


Jaroslav Kletečka, Petr Fořt – Technické kreslení 1999
Jan Leinveber, Josef Švercl – Technické kreslení, Technická dokumentace 2003
Jan Leinveber, Pavel Vávra – Strojnické tabulky 2003
Zobrazování a označování kolíků na výkresech sestavení.


Jaroslav Kletečka, Petr Fořt – Technické kreslení 1999
Jan Leinveber, Josef Švercl – Technické kreslení, Technická dokumentace 2003
Jan Leinveber, Pavel Vávra – Strojnické tabulky 2003
Zobrazování a označování normalizovaných čepů na výkresech sestavení


Jaroslav Kletečka, Petr Fořt – Technické kreslení 1999
Jan Leinveber, Josef Švercl – Technické kreslení, Technická dokumentace 2003
Jan Leinveber, Pavel Vávra – Strojnické tabulky 2003
Pro čtení výkresů, tj. určení rozměrů nebo polohy předmětu, jsou rozhodující kóty. Z tohoto důvodu je kótování jedna z nejzodpovědnějších prací na technických výkresech. Kóta je číslo určující požadovanou nebo skutečnou velikost rozměrů nebo polohu předmětu a jeho části, bez zřetele na měřítko, ve kterém je předmět kreslen. Délkové rozměry se kótují na celém výkrese ve stejných měřících jednotkách, převážně v milimetrech, ani by se uváděla jejich značka.


Technické kreslení  Jaroslav Kletečka, Petr Fořt, ISBN 978-80-251-1887-0
Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák , CSc, Gradient, Praha, 2004 ISBN 80-86786-01-3
Technické kreslení  Z. Holoubek, J. Leinveber, J.Švercl  2661, 04-211-82   
Na výrobní výkresy se kreslí součásti vždy v konečném stavu, to znamená po všech výrobních operacích provedených před montáží. Součásti se přetvářejí v průběhu výrobního procesu nebo při montáži, například ohýbáním, tvářením, nastřihováním, roznýtováním, se kreslí dle následujících zásad:


Technické kreslení  Z. Holoubek, J. Leinveber, J.Švercl  2661, 04-211-82 
Technické kreslení  Jaroslav Kletečka, Petr Fořt, ISBN 978-80-251-1887-0

 
Z racionalizačních důvodů šetříme při kreslení jak čas, tak plochu papíru. Proto podrobnost, která má stejný průřez v celé délce, zkracujeme přerušením. Přerušování provádíme tenkou čarou  s dvojitým zalomením, nebo tenkou plnou čarou od ruky. Kótovací čáru nikdy nepřerušujeme. Přerušení předmětů ze dřeva se kreslí tenkou klikatou čarou.


Technické kreslení  Jaroslav Kletečka, Petr Fořt, ISBN 978-80-251-1887-0
Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák , CSc, Gradient, Praha, 2004 ISBN 80-86786-01-3
Technické kreslení  Z. Holoubek, J. Leinveber, J.Švercl  2661, 04-211-82   
Průniky a přechody se z hlediska konstrukce a výroba kreslí několika způsoby. Přesné průniky, pokud jsou nutné z hlediska funkce a technologie výroby (např. svařované nádoby z plechů), se vytvoří vhodnými metodami popsanými v deskriptivní geometrii. Sestrojování průniků rotačních těles provádíme užitím vhodně zvolených pomocných ploch.


Technické kreslení  Jaroslav Kletečka, Petr Fořt, ISBN 978-80-251-1887-0
Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák , CSc, Gradient, Praha, 2004 ISBN 80-86786-01-3
Technické kreslení  Z. Holoubek, J. Leinveber, J.Švercl  2661, 04-211-82   
Správné použití řezů a průřezů na výkresech zvyšuje názornost obrazu, usnadňuje kótování vnitřních dutin součástí a často ušetří kreslení dalších průmětů. Řez a průřez se proto kreslí zejména u součástí obsahujících vnitřní dutiny a díry. Řezy a průřezy jsou obrazy předmětu rozříznutého myšlenou rovinou. Materiál součásti v řezu se vyznačuje šrafováním pod úhlem 45°. Různé materiály lze odlišit vzorem šrafování


Technické kreslení  Jaroslav Kletečka, Petr Fořt, ISBN 978-80-251-1887-0
Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák , CSc, Gradient, Praha, 2004 ISBN 80-86786-01-3
Technické kreslení  Z. Holoubek, J. Leinveber, J.Švercl  2661, 04-211-82   
V technické praxi se setkáváme s potřebou zobrazení prostorových útvarů pomocí náčrtu nebo technického výkresu
Existují v podstatě dva způsoby zobrazování objektů. Plošné zobrazení - kdy nahlížíme na těleso v určitém směru a výsledný pohled  promítneme na určitou průmětnu a názorné zobrazení – prostorové zobrazení.


Ing. Ivana Linková, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3
Technické kreslení  Jaroslav Kletečka, Petr Fořt, ISBN 978-80-251-1887-0
Technické kreslení  Z. Holoubek, J. Leinveber, J.Švercl  2661, 04-211-82   
Kinematická schémata přehledně a zjednodušeně znázorňují uspořádání a funkční principy zařízení a strojů. Kreslená kinematická schémata, např. obráběcích strojů, převodů apod., přibližují skutečné uspořádání stroje nebo montážní skupiny.


Technické kreslení  Z. Holoubek, J. Leinveber, J.Švercl  2661, 04-211-82
Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák , CSc, Gradient, Praha, 2004 ISBN 80-86786-01-3
Elektrotechnické kreslení  J. Veselovský, S. Daniš        2830, 04-524-88   
Technické kreslení  Jaroslav Kletečka, Petr Fořt, ISBN 978-80-251-1887-0   
Při montáži složitých výrobků je vhodné zachovat tento postup: Nejdříve se jednotlivé součásti, které se vyrábějí v závodě sestavují v menší celky, které mají název montážní jednotky. Při montáži, která se bude provádět mimo výrobní podnik, nazýváme dva nebo více složených výrobků (např. automatická obráběcí linka) komplex. Jde-li o výrobky, které mají všeobecné provozní určení se nazývají souprava.


Technické kreslení  Z. Holoubek, J. Leinveber, J.Švercl  2661, 04-211-82   
Výkres sestavení je výkres zobrazující vzájemnou polohu nebo tvar skupiny smontovaných částí vyšší konstrukční úrovně. Výkresy sestavení jsou kresleny tak, aby nárys sestavení odpovídal poloze, jakou zaujímá celek ve stroji.


Technické kreslení  Jaroslav Kletečka, Petr Fořt, ISBN 978-80-251-1887-0
Technické kreslení  Z. Holoubek, J. Leinveber, J.Švercl  2661, 04-211-82   
Součásti z plastů se kreslí podle stejných zásad technického kreslení. Při volbě tloušťky stěny se vychází z požadavků funkčních , dále z přesnosti, hmotnosti a velikosti tvaru.
Tlusté stěny výlisku se upravují vybráním. V případě potřeby lze stěny vyztužit žebry, která zvyšují pevnost a zabraňují deformacím stěn výlisku.


Technické kreslení  Z. Holoubek, J. Leinveber, J.Švercl  2661, 04-211-82   
Většina součástí se vyrábí jednak z normalizovaných polotovarů a jednak jako svarky, odlitky, výkovky apod. Při výrobě součástí z odlitků je žádoucí, aby polotovar měl přídavky na obrábění, na upnutí nebo na zkoušky materiálu. Příliš velké přídavky zvyšují náklady na obrábění, elektrickou energii a naopak malé zvyšují zmetkovitost.


Technické kreslení  Jaroslav Kletečka, Petr Fořt, ISBN 978-80-251-1887-0
Technické kreslení  Z. Holoubek, J. Leinveber, J.Švercl  2661, 04-211-82   
Výkres sestavení je určen pro sestavení montážní jednotky, přičemž za montážní jednotku je považován celý stroj nebo ucelená část stroje. U složitějších výrobků kreslíme ještě výkresy skupin a podskupin.
Výkres sestavení obsahuje zobrazení montážní jednotky, kótování hlavních a připojovacích rozměrů, odkazy na jednotlivé položky, údaje o svarech, pájených, lepených a jiných spojích, popisové pole, ve kterém nevyplňujeme údaje o polotovaru, seznam položek umístěný na výkrese nebo odděleně na samostatném listu.


Technické kreslení  Jaroslav Kletečka, Petr Fořt, ISBN 978-80-251-1887-0
Technické kreslení  Z. Holoubek, J. Leinveber, J.Švercl  2661, 04-211-82   
Podklady nutné pro převedení technické myšlenky v hotový výrobek a jeho následné využití se souhrnně nazývají technickou dokumentací. Pro každou součást se kreslí samostatný výkres bez rozdílu druhu výroby. Výkres musí obsahovat všechny údaje důležité pro výrobu a kontrolu součásti. Při splnění požadované funkce musí být výroba také hospodárná.


Technické kreslení  Jaroslav Kletečka, Petr Fořt, ISBN 978-80-251-1887-0
Technické kreslení  Z. Holoubek, J. Leinveber, J.Švercl  2661, 04-211-82   
Pájené spoje jsou vytvořeny spojením jednotlivých dílů pomocí měkké pájky (slitiny cínu a olova) nebo tvrdé pájky (slitiny mědi se zinkem, stříbrem a jinými přísadami). Měkké pájení se nejčastěji používá v elektrotechnickém průmyslu. Lepení je postup spojování stejných nebo různých materiálů pomocí lepidla. Doplňuje postupy spojování materiálů nýtováním, pájením, svařováním a drápkováním.


Technické kreslení  Jaroslav Kletečka, Petr Fořt, ISBN 978-80-251-1887-0
Technické kreslení  Z. Holoubek, J. Leinveber, J.Švercl  2661, 04-211-82   
Svařování patří mezi moderní způsoby výroby nerozebíratelných spojů a velmi často nahrazuje nýtování, kování, odlévání apod. Svařování je spojování vhodně připravených dílců ze svařitelných materiálů v jeden celek, který nazýváme svarek. Provedení výkresové dokumentace svarku závisí na počtu vyráběných kusů, způsobu výroby a složitosti svarku. U běžných součástí se kreslí  jeden výkres svarku pro svařování a obrábění, který je doplněn o výkresy jednotlivých dílců svarku.


Technické kreslení  Jaroslav Kletečka, Petr Fořt, ISBN 978-80-251-1887-0
Technické kreslení  Z. Holoubek, J. Leinveber, J.Švercl  2661, 04-211-82   
Nýtové spojení patří mezi spojení nerozebíratelná. Můžeme je rozdělit na přímé a nepřímé.Přímé nýtování vzniká roznýtováním konce jedné ze spojovaných součástí.Nepřímé nýtování vznikne roznýtováním konců nýtů vložených do průchozích děr ve spojovaných součástech.Nýty se zobrazují pouze na výkresech sestavení. Při pohledu shora na hlavu nýtu se zobrazí vždy v příčném řezu dříkem, bez hlavy.


Technické kreslení  Jaroslav Kletečka, Petr Fořt, ISBN 978-80-251-1887-0
Technické kreslení  Z. Holoubek, J. Leinveber, J.Švercl  2661, 04-211-82   
Výklad, zásady a procvičení kreslení složitějších strojních součástí jako jsou ozubená kola, soukolí a pružiny.


učebnice
J.Švercl TEK a DG, Scientia, Praha 2003
A. Kunc TEK sbírka úloh, SNTL Praha 1988
Při výrobě složitých výrobků je nutná spolupráce výrobce s dodavateli. Konstruktér si pouze z katalogu výrobků vybere potřebný kus a ten použije ve svém výrobku. Aby byla zaručena vzájemná vyměnitelnost dílů, existují určitá pravidla a předpisy – normalizace. Ta definuje určité standardy, které usnadňují sériovou a hromadnou výrobu, a tím ji zrychlují a zlevňují. Urychlují vývoj a zrychlují práci konstruktéra, umožňují vzájemnou vyměnitelnost normalizovaných dílů a umožňují mezinárodní spolupráci v oblasti vývoje, výroby a kontroly.


Technické kreslení  Jaroslav Kletečka, Petr Fořt, ISBN 978-80-251-1887-0
Technické kreslení  Z. Holoubek, J. Leinveber, J.Švercl  2661, 04-211-82   
Technická dokumentace je základním dorozumívacím prostředkem každého technika. S rozvojem průmyslové výroby rostla složitost a komplikovanost navrhovaných výrobků. Vznikají tak pravidla zobrazování a popisu objektů mající úzkou návaznost na ostatní odborné předměty. Cílem technického kreslení je vytvoření názorného zobrazení objektu podle určitých pravidel, výkres je tedy dorozumívacím prostředkem pro výrobu.


Technické kreslení  Jaroslav Kletečka, Petr Fořt, ISBN 978-80-251-1887-0
Technické kreslení  Z. Holoubek, J. Leinveber, J.Švercl  2661, 04-211-82   
Strojnické tabulky  Jan Leinveber, Jaroslav Řasa, Pavel Vávra  Scientia  7775619  ISBN 80-7183-123-9