Zejména vypracované autorem (redaktorem) předmětu pro hlavní bloky učiva – texty, prezentace, tabulky, e-learning, testy,..
Závěrečný didaktický test je zaměřen učivo ZET celého druhého ročníku podle ŠVP SŠ - COPT Kroměříž. Obsahuje celkem 60 otázek s jednou správnou odpovědí ze čtyř nabídnutých. Test je kognitivní, uzavřený a umožňuje rychlou evaluaci. Výsledek testu je vyhodnocen formou počtu správných a špatných odpovědí a procenta úspěšnosti. Pro přesnější evaluaci je vhodné nepoužívat % úspěšnosti (zaokrouhlení na desítky %), nýbrž počet správných odpovědí. Doporučená doba pro zpracování testu je 20 minut.


Závěrečný didaktický test je zaměřen učivo ZET celého prvního ročníku podle ŠVP SŠ - COPT Kroměříž. Obsahuje celkem 70 otázek s jednou správnou odpovědí ze čtyř nabídnutých. Test je kognitivní, uzavřený a umožňuje rychlou evaluaci. Výsledek testu je vyhodnocen formou počtu správných a špatných odpovědí a procenta úspěšnosti. Pro přesnější evaluaci je vhodné nepoužívat % úspěšnosti (zaokrouhlení na desítky %), nýbrž počet správných odpovědí. Doporučená doba pro zpracování testu je 20 minut.


Didaktický test je polytematicky zaměřen na učivo matematických operací s komplexními čísly a na střídavý proud. Obsahuje 22 otázek s jednou správnou odpovědí. Test je kognitivní a uzavřený s nabídkou homogenních odpovědí jak obsahem, tak i formou. Orientuje se na rychlou a objektivní evaluaci zvládnutí učiva žáky a současně i zjištění efektivity výuky. Výsledky testu jsou objektivně skórovatelné. Test předpokládá nepoužití kalkulačky.


Blahovec, A.: Elektrotechnika II, Informatorium spol.s r.o., Praha 2005
Wojnar, J.: Základy elektrotechniky I, Tribun EU s.r.o., Brno 2009
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu
http://fei1.vsb.cz
http://lucy.troja.mff.cuni.cz
http://www.regentsprep.org
Didaktický test je polytematicky zaměřen na učivo střídavého proudu a obsahuje 22 otázek s jednou správnou odpovědí. Test je kognitivní a uzavřený s nabídkou homogenních odpovědí jak obsahem, tak i formou. Orientuje se na rychlou a objektivní evaluaci zvládnutí učiva žáky a současně i zjištění efektivity výuky. Výsledky testu jsou objektivně skórovatelné.


Blahovec, A.: Elektrotechnika II, Informatorium, Praha 2005
Blahovec, A.: Elektrotechnika III, Informatorium, Praha 2005
Černý, V.: Repetitorium, Základní vztahy v elektrotechnice, časopis ELEKTRO ročník 2003
Didaktický test je polytematicky zaměřen na učivo výkonů střídavého proudu i účiníku a obsahuje 22 otázek s jednou správnou odpovědí. Test je kognitivní a uzavřený s nabídkou homogenních odpovědí jak obsahem, tak i formou. Orientuje se na rychlou a objektivní evaluaci zvládnutí učiva žáky a současně i zjištění efektivity výuky. Výsledky testu jsou objektivně skórovatelné.


Blahovec, A.: Elektrotechnika II, Informatorium, Praha 2005
Černý, V.: Repetitorium, Základní vztahy v elektrotechnice, časopis ELEKTRO ročník 2003
http://www.emcos.cz - Ing. Miloš Molnár, EMCOS s.r.o.
Didaktický test je polytematicky zaměřen na učivo elektromagnetické indukce a obsahuje 18 otázek s jednou správnou odpovědí. Test je kognitivní a uzavřený s nabídkou homogenních odpovědí jak obsahem, tak i formou. Orientuje se na rychlou a objektivní evaluaci zvládnutí učiva žáky a současně i zjištění efektivity výuky. Výsledky testu jsou objektivně skórovatelné.


Blahovec, A.: Elektrotechnika I, Informatorium, Praha 2005
Černý, V.: Repetitorium, Základní vztahy v elektrotechnice, časopis ELEKTRO ročník 2003
http://www.odbornecasopisy.cz
Didaktický test je polytematicky zaměřen na učivo magnetického pole a obsahuje 22 otázek s jednou správnou odpovědí. Test je kognitivní a uzavřený s nabídkou homogenních odpovědí jak obsahem, tak i formou. Orientuje se na rychlou a objektivní evaluaci zvládnutí učiva žáky a současně i zjištění efektivity výuky. Výsledky testu jsou objektivně skórovatelné.


Blahovec, A.: Elektrotechnika I, Informatorium, Praha 2005
Černý, V.: Repetitorium, Základní vztahy v elektrotechnice, časopis ELEKTRO ročník 2003
http://www.odbornecasopisy.cz
Didaktický test je polytematicky zaměřen na učivo elektrostatického pole a obsahuje 18 otázek s jednou správnou odpovědí. Test je kognitivní a uzavřený s nabídkou homogenních odpovědí jak obsahem, tak i formou. Orientuje se na rychlou a objektivní evaluaci zvládnutí učiva žáky a současně i zjištění efektivity výuky. Výsledky testu jsou objektivně skórovatelné.


Blahovec, A.: Elektrotechnika I, Informatorium, Praha 2005
Černý, V.: Repetitorium, Základní vztahy v elektrotechnice, časopis ELEKTRO ročník 2003
http://www.odbornecasopisy.cz
Didaktický test je polytematicky zaměřen na učivo proudového pole a obsahuje 22 otázek s jednou správnou odpovědí. Test je kognitivní a uzavřený s nabídkou homogenních odpovědí jak obsahem, tak i formou. Orientuje se na rychlou a objektivní evaluaci zvládnutí učiva žáky a současně i zjištění efektivity výuky. Výsledky testu jsou objektivně skórovatelné.


Blahovec, A.: Elektrotechnika I, Informatorium, Praha 2005
Černý, V.: Repetitorium, Základní vztahy v elektrotechnice, časopis ELEKTRO ročník 2003
http://www.odbornecasopisy.cz
Jak řešíme sériové (paralelní) spojení zdrojů?


Cramerovo pravidlo se používá pro řešení systému lineárních rovnic. Je vhodné především v případě, kdy chceme postup algoritmizovat, neb se pak snadno programuje. Je uvedeno řešení elektrického obvodu se třemi smyčkami uvedenou metodou.


Ohmův zákon (známý ze základní školy), vyjadřuje vztah mezi napětím a proudem při konstantním odporu. Uvedený vztah je doložen několika jednoduchými řešenými příklady.


Meluzin, H., Dvořáček, J., Hrebík, A.: Elektrotechnická praxe v příkladech, SNTL, Praha 1986
Voženílek, L., Řešátko, M.: Základy elektrotechniky I, SNTL, Praha 1984
Wojnar, J.: Základy elektrotechniky I, Tribun EU 2009, ISBN 978-80-7399-699-4
Test ze základních pojmů stejnosměrného proudu.


Doležal
Přechodový jev je fyzikální děj, který  probíhá v časovém intervalu mezi dvěma ustálenými stavy a dochází při něm ke změně energie soustavy. Výukový materiál popisuje přechodové jevy RC a RL v obvodech 1. řádu.


http://faculty.wwu.edu
http://www.isste.cz
http://e-learning.tul.cz
http://www.elektro.utb.cz
http://dlabos.wz.cz
http://www.gymzn.cz
http://veda-technika.blogspot.com
Kvalitní osvojení problematiky rezonančních obvodů předpokládá výpočet parametrů a prvků obvodu. Příspěvek obsahuje celkem devět řešených příkladů z oblasti sériových rezonančních obvodů.


Blahovec, A.: Elektrotechnika II, INFORMATORIUM , Praha 2005
http://www.electronics-lab.com
http://www.tutornext.com
http://www.fyzikalniulohy.cz
http://cs.wikipedia.org
Prvky R, L a C zapojené v sérii tvoří sériový rezonanční obvod. Příspěvek se zabývá vlastnostmi rezonančního obvodu, odvozením Thomsonova vzorce, rezonančními křivkami a činitelem jakosti obvodu.


Blahovec, A.: Elektrotechnika II, INFORMATORIUM , Praha 2005
http://www.tutornext.com
http://www.fyzikalniulohy.cz
http://cs.wikipedia.org
http://www.vossost.cz
SKM III - paralelní zapojení prvků R, L a C objasňuje fázorový diagram a používané symboly při řešení střídavých elektrických obvodů. Výukový materiál shrnuje základní vzorce pro výpočet paralelních obvodů symbolicko-komplexní metodou. V závěru jsou uvedeny dva řešené příklady a jeden příklad k vlastnímu řešení.


Blahovec, A.: Elektrotechnika II, Informatorium spol.s r.o., Praha 2005
Wojnar, J.: Základy elektrotechniky I, Tribun EU s.r.o., Brno 2009
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu
http://fei1.vsb.cz
http://lucy.troja.mff.cuni.cz
http://www.regentsprep.org
http://www.am.vsb.cz
http://www.ped.muni.cz
SKM II - sériové zapojení prvků R, L a C objasňuje fázorový diagram a používané symboly při řešení střídavých elektrických obvodů. Výukový materiál formou tabulkového přehledu shrnuje základní vzorce pro výpočet sériových obvodů. V závěru jsou uvedeny řešené a neřešené příklady.


Blahovec, A.: Elektrotechnika II, Informatorium spol.s r.o., Praha 2005
Wojnar, J.: Základy elektrotechniky I, Tribun EU s.r.o., Brno 2009
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu
http://fei1.vsb.cz
http://lucy.troja.mff.cuni.cz
http://www.regentsprep.org
SKM I - opakování komplexních čísel z matematiky shrnuje matematický aparát pro řešení střídavých elektrických obvodů symbolicko-komplexní metodou. Výukový materiál popisuje základní pojmy při zobrazení v Gaussově rovině, definuje elementární pojmy komplexních čísel a uvádí postupy základních matematických operací. Teorie je doplněna několika konkrétními příklady.


Blahovec, A.: Elektrotechnika II, Informatorium spol.s r.o., Praha 2005
Wojnar, J.: Základy elektrotechniky I, Tribun EU s.r.o., Brno 2009
Vošický, Z.: Matematika v kostce pro střední školy, Fragment, Havlíčkův Brod 1996
http://www.matweb.cz
http://www.karlin.mff.cuni.cz
http://matematika-online-a.kvalitne.cz
http://www.ucebnice.krynicky.cz
Metoda lineární superpozice (superposition theorem) usnadňuje výpočty v obvodech, ve kterých působí několik zdrojů elektrické energie. Vyjadřuje závislost mezi příčinou a následkem. Účinek součtu příčin je roven součtu následků dílčích příčin působících samostatně. Metoda je použitelná pouze v obvodech s lineárními prvky a jen pro napětí a proud. Pro výkon, kde jsou kvadratické vztahy vzhledem k proudu nebo napětí, metoda lineární superpozice obecně neplatí.


Blahovec,A.: Elektrotechnika I, INFORMATORIUM s.s r.o., Praha 2005
http://fo.cuni.cz/texty/elobvody.pdf
www.tradeindia.com
http://physics.mff.cuni.cz
http://video.google.com/videoplay?docid=2651669912659994833#
http://www.youtube.com/watch?v=Te62Chof4K4
http://www.youtube.com/watch?v=4gKobVq-YdI
http://img230.imageshack.us
Metoda uzlových napětí usnadňuje a zrychluje výpočty elektrických obvodů    a je vhodná především tam, kde se vyskytují proudové zdroje. Její princip vychází              z  Kirchhoffových zákonů a zavádí nové veličiny tzv. uzlové napětí a referenční uzel.


Blahovec, A.: Elektrotechnika I, INFORMATORIUM s.s r.o., Praha 2005
http://www.swarthmore.edu
www.falstad.com
Metoda smyčkových proudů usnadňuje a zrychluje výpočty elektrických obvodů. Její princip vychází z  Kirchhoffových zákonů a zavádí novou, neznámou veličinu tzv. smyčkový proud. Pro každou smyčku je sestavena obvodová rovnice podle                  II. Kirchhoffova zákona. Rezistorem, který je společný dvěma smyčkám prochází tedy dva proudy sousedních smyček.


Blahovec, A.: Elektrotechnika I, INFORMATORIUM s.s r.o., Praha 2005
http://www.swarthmore.edu
www.falstad.com
Ideální nebo reálný kondenzátor zapojený do obvodu střídavého proudu vykazuje časové charakteristiky elektrických veličin, jejichž pochopení je velmi důležité pro studium dalších obvodových prvků. Příspěvek se snaží popsat a vysvětlit základní parametry kondenzátoru v obvodu AC a rovněž se zabývá objasněním výkonu,  ztrátového činitele a činitele jakosti kondenzátoru včetně jejich výpočtů.


Blahovec, A.: Elektrotechnika II, INFORMATORIUM, spol.s r.o., Praha 2005
Maťátko, J.: Elektronika, IDEA SERVIS, Praha 2005
http://www.sxlist.com/images/www/hobby_elec/e_capa.htm
http://www.maplin.co.uk
http://www.cde.com
http://encyclopedia2.thefreedictionary.com
http://www.globalsources.com
http://www.csgnetwork.com/capqualfactcalc.html

Nortonův teorém (Mayer - Nortonova věta) umožňuje řešit libovolně složitý obvod, sestavený z lineárních prvků, vzhledem k libovolným dvěma svorkám pomocí substituce, obvodem skutečného zdroje proudu. Každá lineární elektrická síť je ke dvěma terminálům elektricky ekvivalentní ideálnímu zdroji proudu a rezistoru. Ke kreslení elektrických obvodů na snímcích prezentace byl využit simulátor Circuit Simulator Applet.


Blahovec,A.: Elektrotechnika I, INFORMATORIUM, spol. s r.o., Praha 2005
http://home.zcu.cz/~vkotlan/download/tea/TV%20a%20NV.pdf
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.norton.fr
http://hyperphysics.phyastr.gsu.edu/hbase/electric/norton.html
http://www.allaboutcircuits.com/vol_1/chpt_10/9.html
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Thevenin_and_norton_step_1.png
Ideální nebo reálná cívka zapojená do obvodu střídavého proudu vykazuje časové charakteristiky elektrických veličin, jejichž pochopení je velmi důležité pro studium dalších obvodových prvků. Příspěvek se snaží popsat a vysvětlit základní parametry cívky v obvodu AC a rovněž se zabývá způsoby měření činitele jakosti reálné cívky.


Blahovec, A.: Elektrotechnika II, Informatorium, Praha 2005
Černý, V.: Repetitorium, Základní vztahy v elektrotechnice, časopis ELEKTRO ročník 2003
http://www.vishay.com
http://www.lightandmatter.com
http://wilcocorp.com
http://radek.jandora.sweb.cz
http://www.cez.cz
www.ped.muni.cz
http://www.rss.tul.cz
http://www.umel.feec.vutbr.cz
http://www.volny.cz/pjenicek/radio/merq.htm
Rezistor v obvodu střídavého proudu představuje základní typ střídavého obvodu. Pro pochopení vlastností ideálního a reálného rezistoru jsou zde popsány základní vztahy, definiční rovnice, skin efekt, fázorový diagram a časová charakteristika.


Blahovec, A.: Elektrotechnika II, Informatorium, Praha 2005
Černý, V.: Repetitorium, Základní vztahy v elektrotechnice, časopis ELEKTRO ročník 2003
http://cs.wikipedia.org/wiki/rezistor
http://www.globalsources.com
www.rg-projekt.cz
www.ped.muni.cz
http://fyzika.feec.vutbr.cz
Výukový materiál se zabývá teorií jednotlivých druhů výkonů střídavého proudu. Definuje činný, jalový a zdánlivý výkon a uvádí jejich výpočty. Čtenářům současně přibližuje účiník a kompenzaci jalového výkonu.


Blahovec,A.: Elektrotechnika II, Informatorium, Praha 2005
Časopis ELEKTRO č.12/2003 - prof. Václav Černý „Čistě činné zatížení a přece jalový výkon?“.
web.telecom.cz/tyrbach/Stridavy_vykon.pdf
radek.jandora.sweb.cz/f17.htm
www.seminarky.cz/Mereni-vykonu-stridaveho-proudu-laboratorni-protokol-17556
Soustava SI je od roku 1960 mezinárodně domluvená soustava jednotek  sloužící ke kvantitativnímu označování měřených údajů. Povinnost používat soustavu jednotek v České republice platí ze zákona č. 505/1990 Sb. Přiložený soubor uvádí přehled pěti kategorií soustavy SI a současné i nově navrhované definice základních jednotek.


www.odbornecasopisy.cz
ELEKTRO časopis pro elektrotechniku č.2/2010
ZEV 7 popisují výkony v trojfázové soustavě při spojení do trojúhelníku, symbolicko-komplexní zobrazení proudů a napětí ideálních pasivních prvků.


http://www.odbornecasopisy.cz
http://cs.wikipedia.org
http://www.skolspec.cz
Antonín Blahovec, Elektrotechnika II, Informatorium, Praha 2005, ISBN 80-7333-044-X
prof. Václav Černý, repetitorium, časopis ELEKTRO č. 1/2004
ZEV 6 pojednávají o impedanci cívky a kondenzátoru, admitanci, činném, jalovém i zdánlivém výkonu, trojúhelníku výkonů, trojfázové soustavě a výkonech při spojení do hvězdy.


http://www.odbornecasopisy.cz
http://cs.wikipedia.org
Antonín Blahovec, Elektrotechnika II, Informatorium, Praha 2005, ISBN 80-7333-044-X
prof. Václav Černý, repetitorium, časopis ELEKTRO č. 12/2003
ZEV 5 se zabývají vlastní a vzájemnou indukčností, parametry střídavého proudu a kapacitní i indukční reaktancí.


http://www.odbornecasopisy.cz
http://cs.wikipedia.org
Antonín Blahovec, Elektrotechnika II, Informatorium, Praha 2005, ISBN 80-7333-044-X
prof. Václav Černý, repetitorium, časopis ELEKTRO č. 11/2003
ZEV 4 označují supermagnet, definují silové účinky v homogenním magnetickém poli na proudovodič, pohybové napětí a indukční zákon.


http://www.odbornecasopisy.cz
http://www.supermagnety.cz
http://fo.cuni.cz/texty/indukce.pdf
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zákon_elektromagnetické_indukce
prof. Václav Černý, repetitorium, časopis ELEKTRO č.7/2003
ZEV 3 obsahují témata řazení rezistorů, elektrická práce a výkon, Jouleův-Lenzův zákon, magnetická indukce, Ampérův zákon, magnetický indukční tok, magnetické napětí a Hopkinsonův zákon.


http://www.odbornecasopisy.cz
http://cs.wikipedia.org
www.elektrovzorce.ic.cz
prof. Václav Černý, repetitorium, časopis ELEKTRO č.7/2003
ZEV 2 obsahují problematiku kondenzátorů, energie kondenzátoru, hustotu energie, stejnosměrný proud, odpor vodiče, vodivost, Ohmův a Kirchhoffovy zákony.


http://www.odbornecasopisy.cz
http://fyzika.jreichl.com
prof. Václav Černý, repetitorium, časopis ELEKTRO č.7/2003
ZEV 1 matematicky popisují Coulombův zákon, intenzitu elektrického pole, kapacitu deskového a válcového kondenzátoru.


http://www.odbornecasopisy.cz
http://fyzika.jreichl.com
http://techmania.cz
prof. Václav Černý, repetitorium, časopis ELEKTRO č. 6/2003
Řecká abeceda obsahuje 24 písmen, která pronikla do matematiky, fyziky a elektrotechniky. Abeceda se používá  hlavně k symbolickému označení veličin, úhlů a proměnných. Řeckou abecedu také obsahuje dnes používané kódování Unicode.


http://cs.wikipedia.org
http://www.kolej.mff.cuni.cz
http://recka-abeceda.navajo.cz
http://recko.orbion.cz
www.volny.cz/jirka.jedla